$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

تاریخ ، ادبیات ، سياست و فلسفه > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
  تاريخ ، ادبيات ، سياست و فلسفه - پروژه
فهرست مطالب: بررسي غزل روايي و ساير انواع آن در اشعار قيصر امين پور وسيد حسن حسيني

تاریخ ایجاد 1390/12/10    تعدادبرگ: 155   قیمت: 15500 تومان   حجم فایل:849 kb  تعدادمشاهده  3699

 • چكيده
 • فصل اول مقدمه و روش تحقیق1
 • 1-1-کلیات2
 • 1-2- فرضیه ها2
 • 1-3- روش کار2
 • 1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق3
 • 1-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات3
 • 1-6-جامعه ی آماری3
 • 1-7-شعر و آفرینش3
 • 1-8-شعر و فرهنگ شاعر5
 • 1-2-ساختار ( structure ) یا ساخت 6
 • 1-3-زمینه ی تاریخی ساختارگرایی7
 • 1-4-اصول ساختار گرایی.8
 • 1-4-1-دید همزمانی و درزمانی.7
 • 1-4-2-زبان وگفتار7
 • 1-4-3-دال و مدلول.8
 • 1-4-4-روابط هم نشینی و جانشینی8
 • 1-5-اهداف ساختارگرایی.8
 • 1-5-1-ساختار شعر کلاسیک فارسی .9
 • 1-5-2-ساختار شعر نو فارسی 9
 • 1-6-شعر روایتی .10
 • 1-6-1-شعر روایی در ادبیات فارسی.10
 • 1-6-2-انواع اشعار روایی10
 • 1-6-2-1-اشعار غنایی ( lyric poetry ).12
 • 1-6-2-2-اشعار عرفانی – تعلیمی (mystic- didactic poetry  ).13
 • 1-6-3-شعر روایی در ادبیات معاصر فارسی.14
 • 1-6-4-شعر روایی در ادبیات غربی.14
 • فصل دوم.18
 • 2-1-قیصر امین پور19
 • 2-2-حوزه های هنری شاعر.20
 • 2-3-کاربرد واژگان امروزی.24
 • 2-4-آثار پور قیصر امین24
 • 2-5-قالب های شعری.25
 • 2-6-سید حسن حسینی.27
 • 2-7-معرفی شعر سید حسن حسینی28
 • 2-8-اسطوره در شعر حسینی.29
 • 2-9-آثار سید حسن حسینی.30
 • فصل سوم31
 • 3-1-غزل در پویه ی تاریخ32
 • 3-1-1-معنای لغوی واصطلاحی غزل33
 • 3-1-2-مضامین و زبان مشخص و محدود غزل34
 • 3-1-3-غزل در عربی.35
 • 3-1-4-غزل در غرب.35
 • 3-2-سیر تحول تاریخی غزل.35
 • 3- 2-1-اشعار غنایی در ایران پیش از اسلام35
 • 3-2-2-غزل در ایران پس از اسلام36
 • 3-2-3-تغزل چیست ؟36
 • 3-2-4-فرق غزل و تغزل.38
 • 3-2-5-دوره رواج غزل ( آغاز قرن ششم تا پایان قرن نهم ).40
 • 3-2-6-شاعران موثر در تحول غزل.42
 • 3-2-7-غزل عارفانه یا سیر تحول غزل از نظر معنی.43
 • 3-2-8-غزل در نیمه اول قرن نهم تا اواسط قرن دوازدهم.45
 • 3-2-9-غزل در دوره ی بازگشت ( از اواسط قرن دوازدهم تا دوران مشروطیت ).46
 • 3-2-10-غزل دوران معاصر ( از دوران مشروطیت تا عهد حاضر )46
 • 3-3-انواع ساختار غزل .47
 • 3-3-1-انواع ساختارهای اصلی یا پایه.47
 • 3-3-1-1-ساختار خطاب .49
 • 3-3-1-1-1-انواع مخاطب 51
 • 3-3-1-2-ساختار غیبت .53
 • 3-3-1-3-ساختار حدیث نفس 55
 • 3-3-1-3-1-تک گویی درونی .55
 • 3-3-1-3-2-تک گویی نمایشی .55
 • 3-3-1-3-3-حدیث نفس یا خود گویی 56
 • 3-3-1-3-ساختار گفتگو 57
 • فصل چهارم.58
 • 4-1-یک داستان کوتاه .59
 • 4-2-غزل هایی که حاوی داستانند؛ اما دارای ساختار روایی نیستند .60
 • 4-2-1-غزل هایی که دارای تلمیح هستند60
 • 4-2-2-غزل هایی که حاوی یک حکایت هستند60
 • 4-2-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو .61
 • 4-2-4-غزل های ارجاعی.62
 • 4-2-4-1-رخدادهای شخصی.62
 • 4-2-4-2 رخدادهای تاریخی.63
 • 4-2-4-3-رخدادهای مذهبی – اساطیری64
 • 4-3- تعریف غزل روایی64
 • 4-4- بخش های اصلی یک غزل روایی .65
 • 4-4-1- مقدمه 65
 • 4-4-2- تنه .66
 • 4-4-3 –پایان.66
 • 4-5- داستان و عناصر آن.68
 • 4-5-1- داستان68
 • 4-5-2-قصه 69
 • 4-6- کیفیت عناصر داستانی در غزل روایی70
 • 4-6-1- شخصیت (character) 70
 • 4-6-1-1- شخصیت ها بر اساس میزان نقش آنها در داستان70
 • 4-6-1-1-1- شخصیت مخالف70
 • 4-6-1-1-2-شخصیت مقابل70
 • 4-6-1-1-3-شخصیت همراز70
 • 4-6-1-2-انواع شخصیت ها براساس تمایزات فردی71
 • 4-6-1-3- انواع شخصیت ها بر اساس تحول آنها در داستان 71
 • 4-6-1-4- شخصیت ها در غزل روایی 71
 • 4-6-1-4-1 -شخصیت های اصلی.71
 • 4-6-1-4-2- شخصیت های فرعی که خود به سه دسته تقسیم می شوند71
 • 4-6-2- صحنه .72
 • 4-6-2-1-صحنه ی فراخ منظر و صحنه نمایشی.73
 • 4-6-2-2- صحنه فراخ منظر و نمایشی در غزل روایی 73
 • 4-6-2-1- صحنه در غزل روایی 74
 • 4-6-2-1-1-زمان74
 • 4-6-2-1-2 مکان .74
 • 4-6-3- پیرنگ.75
 • 4-6-3-1-تفاوت داستان با پیرنگ 75
 • 4-6-3-2- انواع پیرنگ 75
 • 4-6-3-3 پیرنگ در غزل روایی.76
 • 4-6-3-3-1- انواع غزل روایی از نظر وجود پیرنگ 76
 • 4-6-3-3-2- انواع غزل روایی از نظر نوع پیرنگ .78
 • 4-6-4- زاویه ی دید .79
 • 4-6-4-1 -زاویه ی دید درونی .79
 • 4-6-4-1-1- راوی – قهرمان 80
 • 4-6-4-1-2- راوی – ناظر 80
 • 4-6-4-2- زاویه ی دید بیرونی .80
 • 4-6-4-4- زاویه ی دید در غزل روایی .80
 • 4-6-5- عمل داستانی .81
 • 4-6-6 حادثه 82
 • 4-6-6-1- حادثه ی استقلال یافته .82
 • 4-6-6-2 -حوادث اصلی و فرعی .82
 • 4-6-6-3- حادثه در غزل روایی 83
 • 4-6-7-گفتگو.83
 • 4-6-7 -1-گفتگو در غزل روایی .84
 • 4-6-8- مضمون یا درون مایه.84
 • 4-6-8-1- انواع درون مایه 84
 • 4-6-8-2- درون مایه در غزل روایی .85
 • 4-6-9- کشمکش85
 • 4-6-9-1- انواع کشمکش86
 • 4-6-9-1-1- کشمکش جسمانی86
 • 4-6-9-1-2- کشمکش ذهنی 86
 • 4-6-9-1-3- کشمکش اخلاقی86
 • 4-6-9-2- کشمکش در غزل روایی .86
 • 4-6-10- اوج86
 • 4-6-10-1- اوج در غزل روایی .87
 • 4-6-11- گره گشایی و نتیجه گیری 87
 • 4-6-11-1- گره گشایی و نتیجه گیری در غزل روایی .87
 • فصل پنجم .89
 • 5-1-درآمدی بر شعر و شعرای مورد بحث.90
 • 5-2- غزل­های روایی91
 • 5-2-1- بررسی داستان های روایی و عناصر آن 92
 • 5-3- غزل­های غیر روایی عبارتند از.98
 • 5-3-1- غزل­های ارجاعی98
 • 5-3-1-1- رخدادهای تاریخی – مذهبی .99
 • 5-3-1-2-رخدادهای شخصی 114
 • 5-3-1-3- رخداد مذهبی اساطیری.124
 • 5-3-2-غزل هایی که دارای تلمیح هستند.132
 • 5-3-3-غزل های دارای مقدمه برای گفتگو 146
 • نتیجه گیری.148
 • فهرست منابع و مآخذ.150


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک