$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

حقوق و فقه > گزارش حقوقی و کیفری

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
  حقوق و فقه - گزارشات حقوقی و کیفری
فهرست مطالب: مجموعه گزارشات كارآموزي وكالت

تاریخ ایجاد 1391/06/08    تعدادبرگ: 270   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل:1792 kb  تعدادمشاهده  4380

 • فصل اول : دفاتر دادگاهها
 • مبحث اول: تعاريف و اصطلاحات
 • الف : دفتر دادگاه 11
 • ب :مدير دفتر دادگاه 11
 • مبحث دوم: انواع دفاتر موجود در دادگاه11
 • مبحث سوم: انواع اوقات دادگاه13
 • الف- وقت مقرر يا وقت رسيدگي13
 • ب- وقت احتياطي يا وقت نظارتي13
 • ت- وقت فوق العاده13
 • مبحث چهارم:وظايف و تكاليف مديران دفاتر بموجب قوانين موضوعه13
 • بخش اول: وظايف و تكاليف مديران دفاتر بموجب قانون آيين دادرسي در امور مدني13
 • الف - وظايف و تكاليف مدير دفتر از زمان وصول دادخواست تا تكميل پرونده 13
 • ب - وظايف و تكاليف مدير دفتر از زمان به جريان افتادن پرونده تا حلول جلسه دادرسي 14
 • پ - وظايف و تكاليف مدير دفتر در اثناء رسيدگي به پرونده 16
 • ت - وظايف و تكاليف مدير دفتر پس از انشاء رأي 16
 • ث - وظايف و تكاليف مدير دفتر پس از تجديد نظر خواهي 17
 • ج - وظايف و تكاليف مدير دفتر در صورت فرجامخواهي 17
 • بخش دوم: وظايف و تكاليف مديران دفاتر بموجب قانون آيين دادرسي در اموركيفري17
 • فصل دوم : دادگاههاي عمومي حقوقي
 • مبحث اول: تعاريف و كليات
 • مرجعيت عام دادگستري20
 • ضرورت مراجعه ذينفع به دادگاه و اقامه دعوي20
 • اَشكال دادرسي در امور مدني20
 • تكليف قاضي به صدور حكم بر طبق قوانين مدون20
 • تعريف آيين دادرسي21
 • مبحث دوم: خلاصه گزارش چند پرونده حقوقي
 • مطالبه طلب 21
 • الزام به تحويل مبيع 23
 • اثبات سيادت 25
 • تصديق صحت و اعتبار مبايعه نامه 27
 • فسخ بيع و ابطال معاملات بعدي 28
 • صدور حكم بر تعديل اجاره بها 30
 • تخليه منزل مسكوني 31
 • تنفيذ وصيت نامه 33
 • پرداخت خسارت وارده به منابع ملّي 34
 • رفع تصرف 36
 • الزام به تحويل لاشه سند 37
 • تخليه بدليل انقضاي مدت قرارداد 39
 • اعاده دادرسي 40
 • تنفيذ اقاله و استرداد وجه 41
 • اجازه واگذاري سرقفلي 43
 • ابطال رأي موات 44
 • الزام به انجام تعهد 46
 • استرداد گوسفند اماني 47
 • اثبات مالكيت اعيان 49
 • اثبات مشاركت 50
 • رفع تصرف و مزاحمت51
 • خلع يد 53
 • تأمين دليل 54
 • تقسيم و فروش مال مشاع 56
 • ابطال قولنامه 57
 • اثبات مالكيت بلحاظ احياء زمين 58
 • ابطال صورتمجلس تفكيكي 59
 • تأمين خواسته 61
 • تقاضاي صدور دستور موقت 62
 • استرداد لاشه چك 64
 • الزام به فك رهن 65
 • فسخ مبايعه نامه 66
 • مطالبه ديه 68
 • فصل سوم: دعاوي خانواده
 • خلاصه گزارش چند پرونده از دادگاه خانواده
 • برقراري نفقه فرزند 71
 • ملاقات فرزند 72
 • تعيين تكليف زندگي73
 • صدور گواهي عدم امكان سازش 75
 • تمكين77
 • حضانت 78
 • الزام به پرداخت نفقه جاريه 79
 • ثبت واقعه ازدواج 81
 • طلاق خلع 82
 • تدليس در ازدواج 83
 • استرداد جهيزيه 84
 • تهيه مسكن جداگانه 86
 • صدور اجازه ازدواج مجدد 87
 • الزام به تمكين 88
 • مطالبه مهريه 89
 • طلاق(غيابي) بدليل عسر و حرج91
 • صدور اجازه ازدواج92
 • تمكين 93
 • ثبت واقعه طلاق 95
 • صدور حكم فرزند خواندگي 96
 • نفي ولد 97
 • فصل چهارم: اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي
 • خلاصه گزارش چند پرونده اجرايي
 • صدور حكم به رفع تصرف 101
 • مطالبه خسارات102
 • الزام به پرداخت دين 104
 • پرداخت مهريه 106
 • اعسار108
 • استرداد جهيزيه 109
 • اجراي قرار تأمين خواسته 111
 • مطالبه خسارت112
 • الزام به ثبت نكاح 114
 • اصلاح شناسنامه115
 • تخليه 116
 • الزام به حضور در محاضر اسناد رسمي و انتقال سند 118
 • تقسيم تركه119
 • ابطال مبايعنامه و استرداد ثمن 122
 • تغيير نام كوچك123
 • فسخ قولنامه124
 • افزايش ساعات ملاقات فرزند 125
 • پرداخت اجرت المثل 127
 • مطالبه وجه 129
 • خلع يد 130
 • فصل پنجم: دادگاههاي عمومي جزايي
 • خلاصه گزارش چند پرونده كيفري
 • تخريب مرتع به قصد تصرف عدواني 134
 • بي احتياطي در رانندگي منجر به ايراد صدمه غير عمدي 135
 • انجام فعل حرام 137
 • ترك نفاق 139
 • شكار غير مجاز 140
 • سرقت و فروش مال مسروقه 142
 • تصرف عدواني 143
 • استعمال مواد مخدر 145
 • ربايش كارت سوخت 146
 • صدور چك بلامحل 148
 • نزاع دسته جمعي و اخلال در امنيت149
 • فحاشي 150
 • فروش مال غير 152
 • جعل مهر و استفاده از مجعول 154
 • نگهداري اسلحه غير مجاز 156
 • شروع به پرداخت رشوه 157
 • ايجاد مزاحمت تلفني 158
 • نشر اكاذيب 159
 • داير كردن قمارخانه 161
 • رابطه نامشروع 163
 • حمل مواد مخدر 164
 • تصرف عدواني 166
 • استفاده از پلاك تقلبي 167
 • ساخت، تهيه و توزيع مشروبات الكلي 168
 • مقاومت در برابر مأمورين دولتي و رانندگي فاقد پروانه 169
 • خريد و فروش مشروبات الكلي 171
 • سرقت و اعتياد 172
 • لواط 173
 • قتل غير عمد 175
 • خيانت در امانت 177
 • ايراد صدمه غير عمدي 179
 • مزاحمت 180
 • فصل ششم:دادسراي عمومي و انقلاب
 • مبحث اول: تعاريف و كليات
 •  الف) تعريف و مشخصات دادسراي عمومي و انقلاب 183
 • واحدهاي دادسراي عمومي و انقلاب 183
 • اهم قرارهاي صادره از دادسرا 184
 • كيفر خواست 184
 • مبحث دوم : اجراي احكام كيفري
 • بخش اول: تعاريف و كليات
 • الف -تعريف اجراي حكم كيفري 184
 • انواع مجازات 184
 • زمان اجراي مجازات 185
 • اجراي حكم غيابي 186
 • مجري حكم 186
 • فوريت اجراي حكم كيفري و عدم توقف آن 187
 • موانع اجراي حكم 187
 • بخش دوم: خلاصه گزارش چند پرونده در دادسراي عمومي و انقلاب و اجراي احكام
 • ضرب و جرح عمدي 188
 • فحاشي نسبت به مامورين دولتي 191
 • ايراد صدمه غيرعمدي منجر به قتل 193
 • قتل عمد 194
 • چراي عمدي محصول 199
 • تحصيل و استفاده از چك مجعول 201
 • تصادف منجر به فوت 203
 • جعل مهر 204
 • تخريب محصول زراعي 206
 • عدم تحويل سلاح 207
 • صدور چك بلا محل 208
 • ورود به عنف وهتك ناموس وشركت در نزاع دسته جمعي209
 • فحاشي211
 • عبور غيرمجاز از مرز212
 • ابراد صدمه غير عمد213
 • از كار انداختن تاسيسات مورد استفاده عموم215
 • رشوه216
 • صدور چك بلا محل217
 • فروش مال غير218
 • شكار غيرمجاز220
 • فصل هفتم:دادگاه اطفال
 • مبحث اول: تعاريف و كليات
 • الف) مسئوليت كيفري اطفال 224
 •  ب)نكاتي در خصوص رسيدگي به جرايم اطفال224
 • مبحث دوم: خلاصه گزارش چند پرونده دادگاه اطفال
 • ضرب و جرح عمدي توسط كودك 9 ساله 225
 •  فحاشي و تهديد 226
 • رابطه نامشروع 228
 • سرقت 229
 • ضرب و جرح عمدي 231
 • فصل هشتم: دادگاههاي تجديد نظر استان
 • مبحث اول: تعاريف و كليات 234
 • مبحث دوم خلاصه چند پرونده در مرحله تجديد نظر
 • رسيدگي و صدور حكم مبني بر اثبات عقد صلح 234
 • اثبات سيادت 236
 • استردا لاشه چهار فقره چك و مطالبه وجه آن 238
 • اعتراض به راي كميسيون مواد 147 و 148 قانون ثبت 241
 • ابطال چك مفقود شده 243
 • تقاضاي اعسار 245
 • مطالبه وجه 247
 • رفع ممانعت از حق 249
 • اثبات مالكيت 252
 • اعسار از محكوم به 258
 • مطالبه وجه 260
 • الزام به تحويل حصه بر اساس تقسيم نامه 266
 • مطالبه خسارات273
 • اعسار275
 • تحویل مورد معامله276
 • تخلیه279
 • ابطال معامله281
 • جبران خسارات283
 • صدور حکم بر تحویل مبیع284
 • اجرت المثل286


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک