$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر

تاریخ ایجاد 1388/09/05    تعدادبرگ: 90   قیمت: 8000 تومان   حجم فایل:1406 kb  تعدادمشاهده  5122

 بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر
فصل اول – طرح تحقيق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مساله پژوهش
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیه هاوپرسشها
1-6-تعاریف عملیاتی
فصل دوم- پيشينه تحقيق
2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان
2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان
2-2-1 - از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی
2-2-2-سستی بنیان خانواده
 2-2-3-گسترش فساد در جامعه
2-2-4-آسيب پذيري فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی
2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها
2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب
2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب
2-6- قرآن وحجاب
2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد
2-6-2- دواستثناء
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-3-بررسی اقوال
2-6-4- کیفیت پوشش
2-6-5-استثناءدوم
2-6-6-جلباب
فصل سوم – روش تحقيق
1-3-تعريف جامعه آماری
2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری
3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن
3-4-روش گردآوری داده ها
3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه
3-6- طرح پژوهش
3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها
3-8- محدودیتهای تحقیق
3-9- متغیرهای مستقل و وابسته
فصل چهارم يافته هاي تحقيق
4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب
4-1-1-ميزان پذيرش حجاب در بين دختران
4-1-2- شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در اديان ديگر
4-1-3- آيا چادر همان پوشش كامل است؟
4-1-4-شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش
4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب
4-1-6-تشويق خانواده برحجاب دختران
4-1-7- تأثير خانواده بر پوشش دختران
4-1-8-تأثير پوشش دوستان
4-1-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه
4-1-10-تأثير رفتار مسئولين مدرسه برروی پوشش دختران
4-1-11-تأثير اقوام وهمسايگان بر پوشش دانش آموزان دختر
4-1-12-تأثير خودنمائی بر پوشش دختران
4-1-13-لباس و مد
4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی
4-1-15-پوشش وعدم موفقيت در ازدواج
4-1-16-پوشش وموفقيت در ازدواج
4-1-17-نقش حجاب در ازدواج
4-1-18-نقش حجاب درطلاق
4-1-19-تأثير حجاب در خودآرايی
4-1-20-حجاب و حفظ معنويت
4-1-21-حجاب و اعتدال روحی
4-1-22-مدگرايی و اقتصاد خانواده
4-1-23-تأثير از مراكز بزهكاری در پذيرفتن پوشش
4-1-24-ميزان اعتقاد فرد به حجاب
4-1-25-نقش فيلمهای سينمائی در ترويج بدحجابی
4-1-26-نقش برنامه های تلويزيون در ترويج بدحجابی
4-1-27-ماهواره و ترويج بدحجابی يا بی حجابی
4-1-28-نقش فيلمهایويدئوئی ، سی دیدرترويج بد حجابیيا
بی حجابی
4-1-29-برنامه های تلويزيونی و ارائه الگوهای برتر پوشش
4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
4-2-تحليل داده ها
4-2-1-پذيرش حجاب
4-2-2-پذيرش چادر
4-2-3-آشنائی با حجاب در ساير اديان
4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام
4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب
جمع بندی نظرات در خصوص ميزان شناخت دانش آموزان
4-2-6-تشويق خانواده درر عايت پوشش
-2-7-تأثيررعايت حجاب ازطرف نزديكان بر پوشش دانش آموزان
4-2-8-تأثير پوشش همكلاسيهاودوستان بردانش آموز
4-2-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه برحجاب دانش آموزان
4-2-10-تاثير برخورد مسئولين مدرسه در حجاب دانش آموزان
جمع بندي نظرات در خصوص ميزان تاثير مراكز آموزشي در پوشش دانش آموزان
4-2-11-ميزان تأثير رعايت حجاب اقوام و همسايگان برحجاب دانش آموزان
4-2-12-بدحجابی و خودنمائی
4-2-13-بدحجابی و مد
4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانی
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی
4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران
4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران
4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج
4-2-18-پوشش و طلاق
 4-2-19-پوشش در پائين آوردن انگيزه خودآرايی
 4-2-20-رعايت پوشش و حفظ معنويت
4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد
4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده
4-2-23-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران
4-2-24-ارزيابی حجاب خود
 4-2-25-رسانه ها و ترويج بدحجابی
4-2-26-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی
4-2-27-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی
4-2-28-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی
4-2-29-تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش
 جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی
 4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب
جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب
تحلیل استنباطی
فصل پنجم – بحث وتفسير نتايج
5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها
 5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش
5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش
جمع بندی ونتجیه گیری
5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش
5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها
5-3- توصیه ها و پیشنهادات
پرسشنامه
 فهرست منابعLabel
مقالات مرتبط
بررسی تعریف تحلیلی آشنایی افراد با تعریف اسمی واژه با حجاب
بررسی تعریف تحلیلی آشنایی افراد با تعریف اسمی واژه با حجاب

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک