$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

زمین شناسی و جغرافی > مقالات

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 زمین شناسی و جغرافیا - مقالات
فهرست مطالب: آب

تاریخ ایجاد 1388/08/16    تعدادبرگ: 100   قیمت: 10000 تومان   حجم فایل:1330 kb  تعدادمشاهده  2200

 

 • سازمان آب و فاضلاب
 • پيشگفتار
 • ساختار تشكيلاتي 
 • وضعيت نيروي انساني  
 • اقدامات انجام شده در راستاي تحول اداري 
 • 1ـ بهبود سيستم ها و روش ها
 • 2ـ ارزيابي و پايش
 • 3ـ منابع انساني
 • سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني ( ملي و استاني )
 • فعاليتهاي عمراني
 • برنامه تامين آب 
 • برنامه آبرساني به شهرها و صنايع 
 • طرحهاي تغذيه مصنوعي 
 • شبكه هاي آبياري و زهكشي 
 • برنامه ساماندهي رودخانه هاي مرزي و داخلي
 • حفاظت وبهره برداري از منابع آب زير زميني
 • اقدامات انجام شده در زمينه مديريت منابع آبهاي سطحي 
 • مطالعات منابع آب
 • چرخة آب
 • قسمتهاي مختلف چرخه آب
 • خلاصه 
 • فرسايش آب 
 • آلودگي آب
 • مقدمه 
 • كليات 
 • استاندارد آلودگي آب شيرين (آب آشاميدني )
 • حداقل اكسيژن 
 • عوامل آلوده كننده آب ها 
 • زباله
 • سموم و كودهاي شيميايي 
 • شوينده ها ( دترجنت ها )
 • نفت
 • آلودگي آب از طريق خشكي
 • آلودگي حرارتي 
 • راديواكتيو 
 • بيماري هاي ناشي از آلودگي آب 
 • 1ـ وبا
 • 2ـحصبه 
 • 3 ـ شبه حصبه 
 • 4ـ اسهال باسيلي 
 • 5ـ بيماري هاي انگلي 
 • سختي آب 
 • انواع سختي آب 
 • فوايد وجود كمي‌سختي درآب 
 • ضررهاي سختي زياد آب 
 • آزمايش هايي كه برروي آب انجام مي‌شود
 • 1ـ اندازه گيري مواد جامد و محلول 
 • 2ـ آزمايش BOD
 • 3ـ آزمايش COD
 • مواد استفاده آزمايش هاي BOD و COD
 • آلودگي هاي فاضلاب
 • مقدمه
 • اهميت جمع آوري فاضلاب
 • تامين شرايط بهداشتي براي مردم
 • نظم محيط زيست انساني
 • پاك نگهداري محيط زيست
 • باز يابي فاضلاب 
 • الف فاضلابهاي خانگي
 • ب فاضلابهاي صنعتي
 • ج- فاضلابهاي سطحي
 • آلودگي فاضلابها
 • روشهاي جمع آوري فاضلاب
 • الف ) جمع آوري ناقص ‍
 • ب) جمع آوري كامل
 • 1ـ روش مجزا 
 • 2ـ روش درهم
 • مقايسه روشهاي جمع آوري فاضلاب
 • انواع فاضلاب
 • درجه اسيدي
 • موجودات زنده فاضلابها
 • ضريب تبديل آب مصرفي به فاضلاب
 • آميخته شدن آب باران با فاضلاب
 • ضريب بهره برداري از شبكه جمع آوري فاضلاب
 • نوسانات مقدار فاضلاب
 • نشت آب 
 • تاسيسات شبكه فاضلاب
 • فاضلاب روها
 • شكل فاضلاب روها
 • جنس فاضلاب روها
 • آدم رو ها
 • محل آدم رو ها 
 • تاسيسات شبكه جمع آوري فاضلاب شهري
 • الف) فاضلابروها
 • ب) ساختمانهاي ويژه
 • دوره طرح (n)
 • سيستم هيدروليكي شبكه جمع آوري فاضلاب
 • آلودگي فاضلاب
 • راههاي جلوگيري از پديده اوترونيكاسيون
 • رو شهاي تعيين آلودگي فاضلاب
 • لاگونها
 • تصفيه بي هوازي
 • تصفيه فاضلاب
 • طبيعت آلودگي
 • آشنايي با فرايندهاي تصفيه آب در تاسيسات بزرگ
 • آماده سازي اوّليه Preliminary Treatment
 • روشهاي كنترل
 • هوادهي Aeration
 • انواع روشهاي هوادهي
 • انعقاد Coagulation
 • فلوكولاسيون Flocculation
 • 5 – 50
 • آلومينات سديم
 • تَرسيب Sedimentation
 • Filtration
 • Disinfection  
 • كاربرد ازن در تصفيه آب آشاميدني
 • مقدمه
 • خواص فيزيكي وشيميائي ازن
 • خصوصيات بيوشيميائي ازن
 • 1-قدرت گند زدائي بالا
 • 2-ازن به عنوان يك اكسيد كننده قوي
 • كنترل كدورت
 • تجربيات تعدادي از كشورها در استفاده از ازن
 •  1- كشورآمريكا
 • 2-كشوركانادا
 • 3-كشورفرانسه
 • 4-كشورسوئيس
 • 5-كشوراستراليا
 • هزينه ها
 • مزايا ومعايب استفاده از پيش ازن زني در مقايسه با كلر
 • در نتيجه
 • آبهاي زيرزميني
 • مقدمه
 • منشأ آب‌هاي زير زميني
 • 1ـ آبهاي فسيل
 • 2ـ آب‌هاي حاصل از نزولات جوي
 • 3ـ آب‌هاي سطحي نفوذي 
 • 4ـ آب‌هاي نفوذي از درياچه ها و درياها 
 • 5ـ نفوذي بخار آب در لايه هاي زمين ‌
 • 6ـ آب‌هاي حاصل از مواد مذاب و آتشفشانها
 • تعريف آب‌هاي زير زميني
 • 1ـ قابليت نفوذ سنگها 
 • 2ـ حالتهاي آب موجود در سنگها
 • 3ـ منشأ آبهاي زير زميني
 • ارتباط آبهاي سطحي و زير زميني
 • انواع مختلف سفره‌هاي زير زميني عبارتند از
 • 1ـ سفره‌هاي آب آزاد
 • 2ـ سفره‌هاي آب دار تحت فشار 
 • 3ـ سفره‌هاي آب معلق 
 • تراوايي و جريان آب‌هاي زير زميني
 • شيمي آب‌هاي زير زميني
 • كيفيت آب و آلودگي آب‌هاي سطحي و زير زميني
 • حمل و نقل به وسيله آب‌هاي زير زميني
 • قنات و قنات يابي
 • الف ) شناخت آبهاي زير زميني از طريق شناخت منطقه ‌
 • ب ) شناخت آبهاي زير زميني از روي پوشش گياهي وجود جانوادران و پرواز حشرات
 • ج ) شناخت آبهاي زير زميني از روي رنگ و شكل زمين
 • د) شناخت آبهاي زير زميني با استفاده از روشهاي
 • جديد 
 • تجسسات سطح الارضي آبهاي زير زميني
 • تجسسات تحت الارضي آبهاي زير زميني 
 • كاربرد درماني آبهاي گرم و معدني چشمه آب گرم فردوس
 • مقدمه 
 • تقسيم بندي آبهاي معدني 
 • الف ) تقسيم بندي براساس حرارت
 • ب ) تقسيم بندي براساس اسيديته 
 • ج ) تقسيم بندي براساس نوع تركيب شيميايي 
 • اثرات درماني آبهاي معدني
 • 2ـ تركيبات
 • رده بندي درماني آبهاي معدني و گرم 
 • موارد استفاده آبهاي معدني
 • 1ـ آبهاي بي كربناته
 • 2-آبهاي سولفاته
 • 3-آبهاي كلروره
 • 4-آبهاي سولفوره
 • 5-آبهاي آهن دار 
 • 6- آبهاي راديواكتيو
 • 7- آبهاي آرسنيك دار  
 • 8- آبهاي مس دار 
 • 9- آبهاي يد دار 
 • 10- آبهاي اگيلومتاليك
 • موارد منع استفاده از آبهاي معدني 
 • نتيجه گيري 
 • عمل آبهاي جاري
 • رودخانه ها و جويبارها
 • مشخصات رودخانه ها
 • تركيب آب رودخانه ها 
 • انواع رودخانه
 • فرسايش به وسيله رودخانه
 • حمل و نقل به وسيله رودخانه ها 
 • فرسايش به وسيله رودخانه ها
 • حمل و نقل به وسيله رودخانه ها
 • وضع موجود آبخوان دشت مشهد
 • عوامل مؤثر در تشديد افت دشت
 • 1ـ چاههاي غير مجاز
 • 2ـ افزايش روند استحصال آب جهت تأمين آب شرب روستا شهرها و اشخاص
 • 3ـ افزايش روند رشد مصرف آب در بخش صنايع استراتژيك (صنايع غذائي و ساير صنايع)
 • 4ـ برداشت بيش از حد مجاز تعيين شده در پروانه‏ها
 • مشكلات ناشي از اجراي قانون جهت پيگيري متخلفين
 • پيشنهادات درجهت رفع موانع
 • آب سنجي يا هيدرومتري
 • 1ـ مقدمه 
 • 2ـ اندازه گيري سطح آب 
 • روش هاي اندازه گيري سطح آب زيرزميني در چاهها وگمانه هاي اكتشافي 
 • اندازه گيري سطح آب با سوند الكتريكي ( عمق ياب الكتريكي )
 • 2) اندازه گيري سطح آب با عمق ياب ثبات ( ليمنوگراف ) 
 • 3) اندازه گيري سطح آب با نوار مرطوب  (Wetted tape) ( نوار فولادي گچ اندود شده)
 • 4) اندازه گيري سطح آب با استفاده از فشار سنج
 • 5) اندازه گيري سطح آب به كمك دستگاه ترانسفورماتور فشار 
 • 4ـ اندازه گيري سرعت آب 
 • ميله هاي شناور
 • 3ـ اندازه گيري سرعت با روشهاي شيميايي 
 • الف ) اندازه گيري با نمك 
 • ب ) اندازه گيري با مواد رنگي 
 • 4ـ اندازه گيري سرعت به روش صوتي 
 • منابع  

 Label
مقالات مرتبط
فرسایش خاک
زمین شناسی اقتصادی
دفع مواد زاید (بازیافت)
جزوه آبهای زیرزمینی
سنگهای ساختمانی
بوکسیت
سفرنامه بیابان
سیمای زمین شناسی
طرح تغذیه مصنوعی مزار سیدعلی نهبندان
بررسی سنگهای ساختمانی
آلودگی دریا
آتشفشان
آبهای شیرین
آبهای زیر زمینی
فلز آلومینیوم
زلزله و علل وقوع آن
حوضه دریایی
جغرافیای جمعیت ایران
تکامل زمین
تاریخچه و کاربرد فلز آلومینیوم روی آهن و سرب


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک