$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

عمران و تأسیسات > مقالات

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 عمران - مقالات
فهرست مطالب: جزوه مكانيك خاك

تاریخ ایجاد 1391/02/04    تعدادبرگ: 150   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل:24410 kb  تعدادمشاهده  1798

 • فصل اول    ترکیب و طبقه بندی خاک
 • تركيب و طبقه‌بندی خاک
 • روابط وزني- حجمي 
 • تجزيه مكانيكي 
 • تجزيه به كمک الک 
 • روش انجام آزمايش 
 • منحني دانه‌بندي 
 • انواع منحني دانه‌بندي 
 • تعيين حدّ رواني 
 • شاخص رواني (Liquid Index)
 • نمودارخميري 
 • فصل دوم   نامگذاری خاکها
 • طبقه بندی خاک به روش يونيفايد
 • خاک درشت دانه
 • فصل سوم   تراکم
 • تراكم
 • اثرت منفی تراکم 
 • اثرات مثبت تراکم 
 • غلتك چرخ فلزی
 • چــرخ لاستيكی
 • پاچه بــزی
 • روش Vibroflotation   
 • روش دينــاميكی
 • انفجـــارBlasting  
 • روش Dew atering يا پايين آوردن سطح آب زيرزميني
 • Perloding    
 • آزمايشهاي تراكم
 • منحني هواي صفر 
 • کاربردآزمایش تراکم 
 •  اهداف عمده آزمایش تراکم  
 • تعيين وزن مخصوص خشك در صحرا
 • تست دانسيته در محل 
 • فصل چهارم    حرکت خاک در آب
 • تعیین ضریب نفوذپذیری در جهت نامعلوم 
 • معادله پيوستگي در رابطه با سرعت
 • معادله پيوستگي جريان دو بعدی
 • حل معادله پيوستگي 
 • خط جريان
 • خط هم پتانسيل
 • شبکه جريان    
 • روش ترسيم شبکه جريان 
 • خطوط جریان مرزی
 • خطوط هم پتانسیل مرزی
 • تعيين نشت به کمک شبکه جريان 
 • تعداد پله های افت یا خانه های افت  Nd
 • (ويژگی خاكهای غير ايزوتروپ) Kx#Kz
 • شیب خروجی وضریب ایمنی در مقابل جوشش
 • فصل پنجم    تنش موثر
 • تنش موثر
 • محاسبه تنش مؤثر
 • 1.حالت بدون وجودجريان
 • 2.جريان به سمت بالا
 • ضريب اطمينان در برابر جوشش  
 • موئينگی( Capillary )
 • فصل ششم   تنش در توده خاک
 •  تنش در توده خاك
 • افزايش تنش به علت بار متمركز  
 • افزايش تنش به علت بار خطی  
 • افزايش تنش بعلت بار نواری   
 • افزايش تنش بعلت بار دايره ای  
 • افزايش تنش بعلت بار مستطيلی  
 • افزايش تنش در زير بارگذاری با هر شكل دلخواه   
 • فصل هفتم   نشت خاک
 • نشست خاک
 • نشست الاستيك   
 • خاک رسی و پی انعطاف پذیر   (شکل الف )
 • خاک رسی و پی صلب   (شکل ب )
 • خاک ماسه ای و پی انعطاف پذیر     (شکل الف )
 • خاک ماسه ای و پی صلب    (شکل ب )
 • محاسبه نشست آنی  
 • نشست تحيكم   consolidation settlement))
 • مدل سازی نشست تحيكم  
 • آزمایش تحيكم   ( ODOMETER)
 • 1- خاک عادی تحكيم یافته  
 • 2- خاك پیش تحكيم یافته    (per)over consolidation soil
 • تعيين فشار پیش تحكيم از روی نمودار e-log p 
 • نسبت پیش تحيكم  
 • محاسبه نشست 
 • تحکیم ثانویه  
 • درجه تحکيم   
 • ضریب تحيكم  
 • روش جذر زمان  
 • فصل هشتم   مقاومت برشی
 • مقاومت برشي
 • 1- آزمايش برش مستقيم ( Direct Shear test
 • 2-آزمايش سه محوری 
 • بدست آوردن φ در خاکهای ماسه ای و رس عادی تحکیم یافته 
 • رابطه بین 1σ و2 σدر خاکهای رسی پیش تحکیمی
 • آزمايش 3 ) تحكيم نيافته زهكشی نشده (uu )
 • آزمايش تک محوری 
 • فصل نهم فشار جانی
 • فشار جانبي
 • حالت سكون 
 • حالت مقاوم يا پسيورانكين (Passive )  


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک