$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

عمران و تأسیسات > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 عمران - پروژه
فهرست مطالب: بررسي روسازي هاي بتني در حمل و نقل ريلي با نگاهي بر متروي تبريز

تاریخ ایجاد 1389/08/12    تعدادبرگ: 420   قیمت: 42000 تومان   حجم فایل:4003 kb  تعدادمشاهده  3018

 

فصل اول  (تعريف مساله
1-1تعریف کلی مساله13
1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله15
1-3 اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن16
1-4 اهداف و فرضیات18
1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع18
1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه19
1-7 مقدمه و تاريخچه21
فصل دوم  (كاووش در متون)
2-1طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون26
2-2 بررسي مقالات34
2-3 بررسي تزها و پایان نامه ها41
2 -4 بررسي كتابها140
فصل سوم  (روش تحقيق)
3-1- روش بكار گرفته شده و دلايل آن141
3-2   دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روشهاي بكار رفته148
3- 3 تعاريف ، اختصارات و نشانه هاي رياضي150
3- 4منطق سيستم تصميم‌گيري152
3-4-1پنج گام اساسي تا تصميم‌گيري نهايي152
3- 5 ارائه مباحث ضروري علمي154
3-6 سابقه و رژيم ترافيكي154
3- 8 معيارهاي محدود كننده فني155
3- 9معيارهاي آزمايش و كنترل155
3-10 مطالعات و تحليل‌هاي تكميلي156
3- 11تحكيم بستر علمي قضيه و بكارگيري سيستماتيك آن156
3- 12 معيارهاي ارزيابي مقايسه و مدل انتخاب نوع سيستم روسازي157
3-12-1معيارهاي ارزيابي و مقايسه157
3-13انواع خطوط با دال بتني160
3-14 مدل ارزيابي161
3- 15لايه داخلي مدل ، ابزار تحليل هزينه طول عمر روسازي161
3- 16لايه مياني   تاثيرات بالقوه اعمالي از مسير166
فصل چهارم  (گردآوري اطلاعات)
4معرفي خطوط با دال بتني170
4-1معرفي170
4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال171
4-1-1خط با بالاست172
4-1-2خط با دال172
4-2طراحي روسازي‌هاي داراي خط بدون بالاست174
4-3بلاكها يا تراورسهايي مدفون در بتن176
4-4طراحي هاي روسازيهاي خطوط با دال179
4-5توسعه كيفيت يكپارچگي سيستم181
4-6خط زوبلين190
4-7خط با بستر بتن آسفالتي194
4-8دالهاي پيش ساخته197
4-9-1خط با دال شينكانسن198
خط با دال بوگل205
4-10دالهاي يكپارچه و ابنيه فني207
4-11ريل مدفون210
4-11-1خصوصيات ريل مدفون210
4-11-2ساخت خط ريل مدفون211
4-11-3تجربيات اجرايي ريل مدفون215
4-11-4خط عرشه‌اي217
4-13سازه هاي ريل با تكيه گاه پيوسته و مهار شده225
4-12-1خط كوكن225
4-12-2ريل قاشقي با تكيه گاه پيوسته229
4-12-3 ريلهاي مهار شده در جان230
4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن233
4-13-1معرفي233
4-13-2سازه هاي خط با دال بتني با زير اساس EPS234
4-13-3عملكرد استاتيكي235
4-13-4ايفاي نقش ديناميكي236
4-13-5كاربردها238
4-14خاصيت ارتجاعي خط239
4-15مقتضيات سيستم240
4-15-1مقتضيات زيرسازي241
4-16-2مقتضيات خط با دال بتني در تونلها245
4-16-3مقتضيات خط با دال بتني روي پلها246
4-17تجربيات عمومي با سيستمهاي خط با دال249
4-18نتيجه‌گيري و پيشنهادات252
4-19 المانهاي تشكيل‌دهنده خطوط با دال بتني252
4-20ريل255
4-21پابند256
4-22تراورس256
4-23تكنيك هاي ساخت ، توليد258
4-24انواع ساخت259
4-25نقاط تكيه گاهي مجزا ريل با تراورس ها260
4-25-1روش ساخت مدفون261
4-25-2روش ساخت رهدا261
4-25-3روش ساخت رهدا در خاك ريزي و خاك برداري ها262
4-25-4روش ساخت رهدا در تونل ها263
4-25-5روش ساخت BERLIN265
4-25-6روش ساخت HEITKAMP261
4-25-7روش ساخت SBV269
4-25-8روش ساخت ZÜBLIN269
4-27ساخت تراورس هاي غير مدفون271
4-27-1روش ساخت SATO272
4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO276
4-27-3نوع ساخت ATD276
4-27-4روش ساخت BTD278
4-27-5روش ساخت WALTER279
4-27-6روش ساخت GETRAC280
4-27-7نقاط تكيه گاهي گسسته ريل بدون تراورس ها282
4-28انواع ساخت سازه خط يكپارچه282
4-28-1روش ساخت GRASS TRACK283
4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK - MIEVES / LONGO284
4-28-3روش ساخت FFC285
4-28-4روش ساخت BES286
4-28-5روش ساخت BTE287
4-29انواع ساخت پيش ساخته288
4-30تكيه گاه ريل پيوسته289
4-30-1روش ساخت INFUNDO289
4-31خطوط با پابند هاي گيره اي291
4-31-1روش ساخت SFF291
4-31-2روش ساخت SAARGUMMI292
4-32پيشرفت هاي ديگر292
4-33خطوط داراي تراورسهاي قابي293
4-34خطوط نردباني297
4-35نتيجه298
 
فصل پنجم  (نتيجه گيري)
5-1-تحليل اطلاعات302
5-2- سيستم هاي قطار سبك (LRT)302
5-3- مترو303
5-4محيط زيست و حفظ آن در حمل و نقل شهري304
5-6- شرائط محيطي شهرستان تبريز308
5-7پارامترهاي مهم طراحي خطوط قطار شهري 309
5-7-1 عرض خطوط 309
5-7-2 حداقل شعاع قوس افقي 310
5-7-3 قوسهاي قائم Vertical curve 310
5-7-4 حداكثر شيب و فراز Max gradient310
5-7-5 فواصل محوري خطوط Centre to centre track310
5-7-6 دور خطوط Superelevation311
5-7-7 سرعت311
5-7-8 بار محوري Axle load312
5-7-9 شيب عرضي ريلها313
5-7-10 مشخصات ابعادي سكوها313
5-7-10-1- طول سكوها313
5-7-10-2- ارتفاع سكوها313
5-7-10-4-عرض سكوها314
5-11- اندازه قواره خطوط314
5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسير روباز Clearance gauge open314
5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسير تونل Clearance Gauge in Tonnel315
5-12انواع تيپ خطوط قطار شهري315
5-12-1- خطوط شهري همسطح AT GRADE TRAK315
5-12-2- خطوط شهري زيرزميني( مترو )   UNDER GROUND316
5-12-3 خطوط شهري در ارتفاع ELEVATED TRACK316
5-12-4 خطوط با ترافيك مختلط MIXED TRAFFIC317
5-12-5خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT317
5-12-6- گزينه پيشنهادي خطوط قطار شهري تبريز318
5-13ساختمان خطوط قطار شهري319
5-13-3- نقش روسازي خطوط320
5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستي Ballasted Track321
5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستي و بتني321
5-13-6- شرح خطوط با بستر بتني SLAB-TRACK321
5-13-7- تيپ هاي مختلف روسازي خطوط322
5-13-7-1- خطوط با پانل هاي نردباني روي بستر تراكم يافته زيرسازي322
5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبي روي بستر بالاستي323
5-13-7-3- خطوط با تراورس بتني روي بستر بالاستي324
5-13-7-4- خطوط با بستر بتني326
5-14- ريل326
5-15- تراورس332
5-15-1- تراورس چوبي333
5-15-2- تراورس فلزي334
5-15-3- تراورس بتني335
5-16-سيستم اتصال ريل به تراورس (پابند ريل )336
5-16-1پابند صلب337
5-16-2- پابند ارتجاعي338
5-17- اتصال ريل ها340
5-18-جوشكاري ريلها341
5-19- ميراكننده ها345
5-20- جذب انرژي ارتعاشي و صدا در خطوط بالاستي351
5- 21 سوزنها و نقش آنها353
5-22مقايسه فني و اقتصادي خطوط با بستر بتني و بالاستي355
5-22-1- مزايا و معايب خطوط با بسترهاي بتني357
5-22-2- مقايسه اقتصادي بسترهاي بتني و بالاستي359
5-23- استانداردهاي حمل و نقل ريلي بين شهري365
5-25- حداكثر سرعت368
5-26- محاسبه مقطع ريل بر اساس بار محوري369
5-27- حجم ترافيك ساليانه (تناژ بار و مسافر ساليانه )370
5-28-هزينه تهيه و تدارك ريل براي هر كيلومتر خط376
5-29تعريف و نقش تراورس در خط377
5-30- فواصل تراورس ها387
نتيجه گيري392
معرفي موضوع به منظور تحقيقات بعدي393
منابع و ماخذ394
Abstract
 
فهرست اشكال
شکل 1-1مقادير اندازه‌گيري شده Q در بخشي از خط بين دو مقطع بالاستي17
نمودار درختي تصميم‌گيري (منبع پروژه استراتژي روسازي SMP-T)151
شكل 3-1- خواص فني و مهندسي انواع خطوط با دال بتني مورد آزمايش162
شکل4-1خط بالاستي171
شکل4-2 خط بدون بالاست171
شکل4-3سيستم stedef  با تراورس دو قلو176
شکل4-4تراورسهاي دوقلو در حال تنظيم درون شيار بتني – و درون بتن غرق مي‌شود177
شکل4-5محل ميخهاي سركج جهت تنظيم ارتفاعي تراورس178
شکل4-6تراورس تكيه‌گاهي دو قلو سيستم رهدا (B 355 W60M-BS)178
شکل4-7مقايسه سطح مقطع   سيستم رهدا 2000 در مقايسه با رهدا Sengeberg181
شکل4-8سيستم رهدا 2000 روي خاكريز (بدون بربلندي)183
سيستم رهدا 2000 روي پلهاي بزرگ (بدون بربلندي)183
شکل4-9جزييات سيستم رهدا 2000 در تونل (بدون بربلندي)184
شکل4-10تراورسهاي سوزن در سيستم رهدا 2000185
شکل4-11مقطع يك سوزن با استفاده از سيستم رهدا 2000185
شکل4-12انتقال بين خط بالاستي و خط بدون بالاست رهدا 2000 روي خاكريز186
شکل4-13انتقال بين سيستم رهدا 2000 و يك سوزن186
شکل4-14مجموعه خط – خط روي لايه فوقاني بستر بتني قرار گرفته است187
شکل4-15تنظيم تراز هندسي پانلهاي خط در عمليات اجرايي سيستم رهدا188
شکل4-16ميله‌هاي تعريض عرض خط (مورد استفاده جهت تنظيم تراز افقي)189
شکل4-17خط نهايي پرداخت شده190
شکل4-18مقطع نمونه روسازي خط با دال بتني زوبلين191
شکل4-19المان‌هاي قاب خط مورد استفاده در دال بتني مانند ريل مورد استفاده ماشين خط گذار قرار مي‌گيرند192
شکل4-20بتن تازه دال پشت روسازه‌ساز لغزشي در حال اجرا مي‌باشد192
شکل4-21پانلهاي حاوي 5 تراورس كه درون بتن تازه ويبره مي‌شوند193
شکل4-22تراورسهاي تازه نصب شده در بتن193
شکل4-23سطح بتني در حال تنظيم تراز و مسطح سازه با ماله دستي193
شکل4-24پس از سخت‌شدگي كافي بتن ، قاب‌ها از تراورس جدا مي‌شوند و جهت استفاده بعدي آماده مي‌شوند193
شکل4-25تقويت‌كننده‌هاي فولادي دال بتني194
شکل4-26مقطعي از يك روسازي داراي بستر سفالتي195
شکل4-27روسازي بتن آسفالتي در دست ساخت196
شکل4-28دال شناور نصب شده در خط متروي لندن197
شکل4-29دال خط شينكانسن199
شکل4-30دال عادي خط شينكانسن (A-55C)  مورد استفاده در خط شينكانسن هوكوريكو200
شکل4-31دال خط مورد استفاده در تونل خط هوكوريكو شينكانسن200
شکل4-32زير انداز الاستيك تكيه گاهي عادي دال خط200
شکل4-33تنظيم زير انداز در زير دال بتني200
شکل4-34جزييات پابند تيپ 8  كه براي خط شينكانسن پيش‌بيني شده است201
شکل4-35ماشين بارگذاري دو جهته مخصوص آزمايش سيستم و فنر پابند201
شکل4-36اجراي خط در مسير شينكانسن204
شکل4-37پر نمودن زير دال خط با استفاده از ملات بتن آسفالتي204
شکل4-38دال خط Bogl‌با پوشش ضد صداي بتن205
شکل4-39سيستم دال خط Bogl205
شکل4-40اتصال ميله‌هاي طولي فولادي بين دو دال بتني207
شکل4-41جزييات درز پر شده بين دو دال207
شکل4-42پابند ريل وسلو DFF 300208
شکل4-43پابند اتصال مستقيم روي دال بتني209
شکل4-44مثالي از سازه خط با دال بتني با سيستم پابند اتصال مستقيم209
شکل4-45جزييات سطح مقطع ريل مدفون اجرا شده درون يك شيار211
شکل4-46ماشين روسازه ساز لغزشي212
شکل4-47مقطعي از روسازي ريل مدفون مورد استفاده در هلند213
شکل4-48نصب ريل‌هاي طويل213
شکل4-49قرارگيري ريل‌ها توسط گوه‌هاي چوبي213
شکل4-50حرارت دهي الكتريكي ريل‌ها (17 درجه سانتيگراد)214
شکل4-51اجراي ماده مركب الاستيك درون شيار ريل214
شکل4-52خط بتني پس از تكميل215
شکل4-53دال پوشش داده شده با آسفالت ZOAB جهت كاهش ميزان صداي توليدي215
شکل4-54 ريل ضد صداي SA 42216
شکل4-55نصب تقاطع همسطح Harmelen217
شکل4-56ميلگردهاي تقويتي درون دال مورد استفاده سيستم خط ريل مدفون تراموا217
شکل4-57 نمايي هنري از سيستم خط عرشه‌اي218
شکل4-58خط آزمايشي در روتردام219
شکل4-59طراحي اصلاح شده خط با دال و طراحي اوليه220
شکل4-60سطوح نمونه تنش هنگام بارگذاري ديناميك در فولاد‌هاي تقويتي221
شکل4-61تنش قابل دسترس جهت خمش دال بتني222
شکل4-62تغيير مكان قائم مجاز در برابر مدول بستر K223
شکل4-63تصويري از سيستم خط قابي شكل Cocon226
شکل4-64جزييات تراورس H‌شكل مورد استفاده در خط Cocon227
شکل4-65جزييات ريل قاشقي ، تسمه دو لايه CDM‌، و پر كننده‌هاي جان ريل228
شکل4-66ريل با تكيه‌گاه پيوسته مورد استفاده توسط Phoenix229
شکل4-67نصب پر كننده‌هاي جان229
شکل4-68 قاب خط مونتاژ شده آماده اجراي روسازي آسفالتي230
4-69 تصويري از سيستم ونگارد پاندرول231
شکل4-70سيستم ونگارد پاندرول نصب شده در خط با دال بتني232
شکل4-71سيستم KES از حين آزمايشات آزمايشگاهي233
شکل4-72 سازه خط مدفون با زير اساس EPS234
شکل4-73پخش تنش در سازه ريل مدفون تحت بار استاتيكي 25/11 كيلو نيوتن235
شکل4-74تابع پاسخ فركانس يك خط با ريل مدفون براي 3 زير اساس متفاوت ، x= 025 m236
شکل4-75خط شامل پلاك‌هاي بتني239
شکل4-76مقتضيات لايه‌هاي تكيه‌گاهي غير متصل (unbound)244
شکل4-77صول تقويت خاك توسط آهك245
شکل4-78 سطح مقطع تونل به همراه ابعاد فضاي آزاد مورد نياز246
شکل4-79انتقال توسط لايه مياني الاستيك – پلاستيك در سيستم رهدا249
شکل4-80انتقال بين دو سازه با دال پيش‌ساخته250
شکل4-81مقادير اندازه‌گيري شده Q در بخشي از خط بين دو مقطع بالاستي251
شکل4-82سه نوع مختلف اجراي خط با دال بتني253
مؤلفه‌هاي اجرايي خط بالاستي و با دال بتني255
شکل4-83 كمينه عرض و زاويه توزيع بار براي ساخت خطوط بدون بالاست258
شکل4-84دسته بندي انواع ساخت خطوط بدون بالاست ( ST )260
شکل4-85خطوط بدون بالاست Breddin-Glöwen ، روش ساخت رهدا262
شکل4-86 روش ساخت رهدا   -Sengeberg 264
شکل4-87روش ساخت BERLIN كه از تراورس دو بلوكه استفاده مي شود267
شکل4-88 روش ساخت HEITKAMP268
شکل4-89 روش ساخت ZÜBLIN با تراورس هاي دو بلوكه270
شکل4-90مقطع عرضي روش ساخت SATO272
شکل4-91  تراورس Y273
شکل4-92 نماي روبرو و بالاي تراورس Y275
شکل4-93روش ساخت ATD277
شکل4-94 روش ساخت BTD279
شكل 4-95 روش ساخت Walter280
شكل 4-96 روش ساخت GETRAC281
شكل 4-97روش ساخت GRASS TRACK284
شکل4-98 روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO285
شكل 4-99 روش ساخت FFC286
شكل 4-100ش ساخت BES287
شکل4-101روش ساخت BTE288
شكل 4-102 روش ساخت INFUNDO291
شکل4-103تراورس قابي294
شکل4-104خطوط نردباني شکل298

 
Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک