$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > بیمه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات رایگان بیمه
بیمه اتومبیل - بيمه شخص ثالث

تاریخ ایجاد 1389/08/13  تعدادمشاهده  3802

 

بیمه اتومبیل - بيمه شخص ثالث
توضيحات مهم در مورد بيمه شخص ثالث
 
انتخاب نوع ديه بعهده مقصر حادثه است وارزانترين نوع ديه دشتر مي باشد.
 
چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماههاي حرام(شامل : رجب ، ذيقعده ، ذيخجه و محرم) اتفاق افتد يك سوم به ديه فوت اضافه مي شوددر اين صورت جنانچه ديه كامل ده ميليون تومان باشد ديه در ماه حرام حدود سيزده ونيم ميليون تومان خواهد گرديد . به همين علت خريد بيمه نامه با پوشش جاني هشتميليون تومان براي خسارت كافي نمي باشد و به بيمه گذاران محترم توصيه مي شود باخريد پوشش مازاد سقف يك ديه كامل در ماه حرام و يا بيشتر از آن را در نظر داشتهباشند .
 
هر يك از كارتهاي بيمهشخص ثالث داراي 4 برش خسارت مي باشد كه در هنگام تصادف يكي از آنها از بيمه نامهمقصر جدا گرديده و در پرونده خسارتي مربوطه ضبط مي گردد و در صورت حذف يك برش اعطايتخفيف عدم خسارت براي سال بعد منتفي مي گردد .
ارائه سابقه بيمه اي با كسر 2برش 20% جريمه تعداد خسارت را در هنگام تمديد سال بعد در پي خواهد داشت و كسر 3 برش 40% و كسر هر 4 برش موجب اعمال 60% جريمه تعدد خسارت خواهد بود . 4. تخفيف عدمخسارت در بيمه نامه هاي ثالث قانوني و نيز بيمه نامه هاي داراي تعهدات مازاد طبقجدول ذيل محاسبه و اعطا مي گردد :
سال بيمه
سال اول
سال سوم
سال چهارم
سال پنجم
سال ششم
سال هفتم و پس از آن
در صد تخفيف
تخفيفات ثالث قانوني
5%
10%
15%
15%
15%
15%
تخفيف مازاد
5%
10%
15%
25%
35%
50%
 چنانچه طرفين حادثه تمايل به دريافتخسارت فوري و بدون مراجعه به دادگاه را اشته باشند مي توانند با ارائه مداركانتظامي و پزشكي قانوني به بيمه گر مراجعه و تا 85% غرامت وارده را بصورت توافقيدريافت نمايند .
قابل توجه بيمه گذاران گرامي : لطفا در هنگام خريدبيمه نامه ابتدا يكي از موارد ذيل را انتخاب نموده و سپس پيشنهاد صدور بيمه نامهشخص ثالث را تكميل فرمائيد .
گزينه الف : تعهدات قانوني
 
جاني (بدني) : 000/000/80 ريال          
 
مالي :          000/000/2ريال
جبران خسارت جاني و مالي بيش از تعهدات مندرج دراينگونه بيمه نامه ها بعهده بيمه گذار مي باشد.
گزينه ب : تعهدات قانوني به همراهمازاد

 
جاني (بدني350000000  ريال
 مالي :          000/000/10ريال
تعهدات جاني حدود يك ديه كامل در ماههاي حرام واحتمالا خسارات جاني سال آينده را جبران مي نمايد.
 
گزينه ج : تعهدات قانوني به همراهمازاد

 
جاني (بدني) :000/000/400 ريال
 
مالي : 000/000/20 ريال   يا  000/000/30 ريال
حق بيمه شخص ثالث براي تعهدات مالي 000/000/10 ريال و تعهداتجاني 000/000/350 ريال
وسائط نقليه سواري شخصي
 
كمتر از 4 سيلندر :  000/233/1ريال
 4
سيلندر (پيكان ، پرايد ،رنو، هيلمن) : 000/540/1 ريال
 4
سيلندر به استثنا رديف بالا :  000/806/1 ريال
 6
سيلندر به بالا  000.063.2 : ريال
لازم به ذكر است حق بيمه تعهدات سرنشين طبق درخواست بيمه گذار به مبالغ مذكوراضافه مي گردد و در عين حال چنانچه بيمه گذاران محترم متقاضي تعهدات مالي و جانيبيشتر مي باشند حق بيمه هاي مربوطه به تناسب تعهدات مورد نظر محاسبه و اعلام ميگردد .
بیمه اتومبیل - بيمه تعهدات سرنشين
از آنجا كه طبق بند الف و ج ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث افرادي مانند بيمه گذارمالك ، و يا راننده وسيله نقليه وسيله مسئول حادثه و همسر ، پدر و مادر ، اولاد واجداد تحت تكفل بيمه گذار و يا راننده (وسيله مقصر حادثه) در صورتيكه سرنشين وسيلهنقليه مذكور باشند ، شخص ثالث محسوب نمي گردد،  بنابراين خسارتي از محل بيمه نامهشخص ثالث به افراد مذكور تعلق نمي گيرد . در اين گونه موارد غرامت جاني و بدني واردبه اين اشخاص از محل تعهدات سرنشين ، (و تاسقف تعهد سرنشين مندرج در متن بيمه نامه)قابل جبران مي باشد كه شامل فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي مي گردد .
عموماتعهدات سرنشين همراه با بيمه نامه شخص ثالث و در يك كارت بيمه نامه عرضه مي گردد ونيازي به خريد بيمه نامه جداگانه نمي باشد . ضمنا به كليه بيمه گذاران محترم توصيهمي گردد با توجه به ماهيت نعهدات سرنشين و خسارات قابل جبران با اين تعهدات به شرحفوق ، ‌نسبت به خريد تعهدات قابل قبول و مورد نظر خويش اقدام نمايند به گونه اي كهبه هنگام نياز بيمه گر نسبت به جبران خسارات و غذامتهاي سنگين اقدام نمايد .
توضيحات مهم در مورد بيمه تعهداتسرنشين
 
بر اي رسيدگي بهپرونده خسارت سرنشين ، ذينفع موظف است حداكثر تا مدت 45 روز مراتب خسارت و حادثه رابه بيمه گر اعلام نمايد .
خسارتسرنشين از لحظه اي كه مصدوم يا متوفي قدم در ركاب اتومبيل گذاشته تا لحظه اي كه ازاتومبيل پياده نشده است را مشمول مي گردد .
 
در صورتيكه مصدوم تحت درمان قرار گيرد هزينههاي پزشكي وي پس از تاييد توسط پزشك معتمد شركت بيمه حداكثر تا ميزان تعهدات بيمهنامه براي هزينه هاي پزشكي كه معادل يك دهم تعهدات فوت و نقص عضو مي باشد قابلپرداخت خواهد بود .
 
غرامت فوتحداكثر تا سقف تعيين شده در بيمه نامه پرداخت مي شود و غرامت نقص عضو به ميزانمندرج در شرايط عمومي بيمه نامه و با نظر پزشك معتمد شركت پرداخت خواهد گرديد وحداكثر پرداخت براي چند نقص عضو نمي تواند از ميزان تعهدات سرنشين مندرج در بيمهنامه بيشتر باشد .
 
چنانچه تعدادافراد داخل وسيله نقليه  در زمان وقوع حادثه بيش از ظرفيت مندرج در بيمه نامه باشدخسارت به نسبت ظرفيت به مصدومين و متوفيات پرداخت مي گردد . لذا از دارندگان ورانندگان مقدم انواع وسائط نقليه مصرا تقاضا مي شود از طوار نمودن افراد اضافه برظرفيت وسيله نقليه خود شديدا خودداري نمايند تا ضمن جلوگيري از هر گونه تشديد خطر وضرر و زيان براي اتومبيل خود ، در مواقع جبران خسارت توسط بيمه گر با مشكل مزبورروبرو نگردند
مدارك مورد نياز پروند ه هاي خسارت سرنشين
 
صورتجلسه اوليه پاسگاه انتظاميو كروكي افسر كاردان فني
 
گزارشهاي تكميلي از قبيل : گزارش پاسگاه ونظريه كارشناس رسمي دادگستري
 
تصوير مصدق گواهينامه راننده حينحادثه
 
تصوير اسناد مالكيتاتومبيل زيانديده
 
برش بيمه نامهشخص ثالث مقصر حادثه
 
گواهيانحصار وراثت و قيم نامه در صورت داشتن صغير
بیمه اتومبیل - بيمه بدنه اتومبيل
بيمه بدنه اتومبيل جبران كننده خسارات ناشي از حوادثي است كه براي اتومبيل موردبيمه اتفاق مي افتد و بطور معمول و در بيمه نامه هاي عادي شامل سه خطر : حادثه ،آتش سوزي و دزدي كلي‌ مي باشد.
حادثه
حادثه عبارت است از تصادف دو اتومبيل بايكديگر و يا برخورد اتومبيل مورد بيمه با جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد شي ديگريبا اتومبيل مورد بيمه و يا واژگوني و سقوط و انحراف مورد بيمه در اثر حوادث رانندگي
آتش سوزي
آتش سوزي ناشي از صاعقه و انفجار نيزاز خطرات تحت پوشش بيمه بدنه مي باشند و چنانچه اتومبيل مورد بيمه دچار حريق شودخسارت آن قابل جبران مي باشد ولي چنانچه خسارت وارد به وسائل و دستگاههاي الكتريكياتومبيل ناشي از كار آنها باشد قابل جبران نيست .
دزدي كلي
همانطوريكه از نام آن استنباط مي شودسرقت اتومبيل و يا وسائل اضافي آن كلا سرقت شود و ديگر كشف نگردد و يا آنكه اتومبيلبه سرقت رفته كشف گرديده و پس از كشف مشخص شود لوازمي از آن به سرقت رفته باشد و يادر حين سرقت خساراتي به اتومبيل مورد بيمه وارد آيد .
خطرات تبعي و تكميلي
همانگونه كه ذكر گرديدخطرات ديگري در بيمه نامه بدنه اتومبيل تحت پوشش قرار مي گيرد كه در بيمه نامه هايمعمولي جزو خطرات اصلي بيمه شده نمي باشد اما بيمه گذار مي تواند با پرداخت حق بيمهاي اندك پوششهاي تكميلي مورد نظر خويش را دريافت نموده و ضمن تامين رضايت خاطر خويش، موجبات بهره مندي از خدمات ارزنده اين شركت را براي خود فراهم نمايد .
انواع پوششهاي تکميلي

 سرقت درجاي قطعات ولوازم وسيله نقليه
چنانچه لوازم اتومبيل (بدون سرقت كلي خود اتومبيل) درحال توقف دزديده شود سرقت درجا (جزئي) محسوب مي گردد و همانگونه كه قبلا گفته شداين خسارت تحت پوشش خطرات اصلي قابل جبران نمي باشد در اين صورت بيمه گذار مي تواندهنگام صدور بيمه نامه درخواست پوشش سرقت درجا براي لوازم معيني مانند (راديو پخش ،رينگ ، لاستيك و...) را بنمايد كه پس از بازديد كارشناس با پرداخت حق بيمه بسيارجزئي قطعات و لوازم مورد نظر تحت پوشش بيمه سرقت درجا قرار خواهد گرفت .
لازم بهذكر است ارزش مجموع لوازم و قطعاتي كه تحت پوشش سرقت درجا قرار مي گيرند از 20% كلسرمايه (اتومبيل مورد بيمه) تجاوز نخواهد كرد .
 شكست شيشه بهتنهايي
با درخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه جزئي جبران خسارت ناشي ازشكست شيشه به تنهايي و بغير از خطرات اصلي مانند شكست بواسطه تغيير دما و متراكمشدن هوا در داخل وسيله نقليه و يا پرتاب سنگ تحت پوشش خطرات تكميلي بوده و قابلجبران مي باشد .
 غرامت ايامتعميرات
در صورتيكه وسيله نقليه بيمه شده جهت انجام تعميرات و بازسازي وانجام كارشناسي براي مدتي الزاما در تعميرگاه متوقف شود در اين صورت جبران هزينههاي اياب و ذهاب و عدم استفاده از اتومبيل آسيب ديده در مدت كار مفيد روي آن بهعهده بيمه گر مي باشد و اين پوشش تكميلي با پرداخت حق بيمه اي اندك به هنگام صدوربيمه تحت پوشش قرار  مي گيرد و بيمه گذار در اين راستا نيز از خدمات بيمه اي موردنظر خويش بهره مند مي گردد .
لازم به ذكر است حداكثر تعهدات بيمه گر براياين پوشش تكميلي 30 روز بوده و توقف مفيد در تعميرگاه ، زمان مورد توافق بيمه گر وبيمه گذار و مورد تاييد كارشناس بيمه گر است كه از آغاز عمليات تعمير و بازسازي تاپايان آن بطول خواهد انجاميد . اما غرامت سه روز اول ايام تعميرات بعنوانفرانشيزكسر خواهد گرديد .
 نوساناتقيمت
با توجه به اينكه ارزش اتومبيل مورد بيمه ممكن است در اثر شرايطبازار در طول مدت اعتبار بيمه نامه افزايش پيدا كرده و اتومبيل مورد بيمه در هنگامحادثه بيشتر از مبلغ بيمه شده در روز شروع بيمه نامه ارزش داشته باشد مي توان باخريد اين پوشش و بدون اعمال ماده ده قانون بيمه خسارت را نشبت به ارزش واقعي روزدريافت نمود . لازم به ذكر است كه نوسانات قيمت فقط در مورد خسارات جزئي قابل پوششمي باشد. بنابراين از بيمه گذاران محترم و هموطنان گرامي دعوت بعمل مي آيد چنانچهدر مدت اعتبار بيمه نامه بدنه خود با افزايش ارزش اتومبيل خود مواجه گرديدند جهتافزايش سرمايه به بيمه گر خويش مراجعه نمايند و اقدامات لازم را به انجام رسانند .
 بلايايطبيعي
با درخواست بيمه گزار و پرداخت حق بيمه مختصر خطرات ناشي از (سيل ،زمين لرزه ، آتشفشان) نيز مي تواند تحت پوشش بيمه بدنه اتومبيل قرار گيرد .
 خطرات ناشي ازمواد شيميايي
جبران خسارت ناشي از اسيد و رنگ و مواد شيميايي روي بدنهاتومبيل نيز بادرخواست بيمه گذار و پرداخت حق بيمه مختصر مي تواند بعنوان پوششتكميلي به خطرات بيمه بدنه اتومبيل اضافه گردد .
توضيحات مهم در مورد بيمه بدنهاتومبيل
 
مورد بيمهبايستي به قيمت روز بيمه شود تا بيمه گر با وصول حق بيمه واقعي زيانهاي جزئي و كليوارده را به نحو مطلوب جبران نمايد . بدين ترتيب پيشنهاد مي شود كه وسيله نقليهحتما مطابق با قيمت روز به همراه لوازم اضافي منصوبه بر روي آن به رويت كارشناسبيمه گر رسيده و تحت پوشش بيمه قرار گيرد .

 
لازم است در مواردي كه عامل خسارت و بعبارتديگر مقصر حادثه عير از بيمه گذار است از هر گونه مصالحه با وي خودداري شود تا بيمهگر بتواند پس از پرداخت خسارت ، به مقصرين حادثه مراحعه نمايد . بديهي است سازش بامقصر حادثه از سوي بيمه گذار ، به منزله گذشت وي از خسارت مي باشد.
 
در خسارت بيمه بدنه مبلغي از كل خسارتبعنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار مي باشد ، كه اين مبلغ در حادثه و آتش سوزي حداقل 10% و در سرقت جزئي و كلي 20% كل خسارت خواهد بود
 
چنانچه حادثه و خسارت اعلام شده مقصر ثالثشناخته شده و قابل پيگيري و بازيافت خسارت داشته باشد فرانشيز حادثه به نصف تقليلخواهد يافت .
 
در صورت سرقت موردبيمه موضوع را بي درنگ به مقامات انتظامي اطلاع داده و پس از آن فورا با جمع آوري وارائه مدارك و مستندات مورد نياز مراتب را به بيمه گر منعكس نمائيد.
تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه
در صورتيكهبيمه گذار يكسال يا بيشتر پس از خريد بيمه نامه بدنه خسارتي نداشته باشد ژفتخفيفاتي بشرح ذيل به وي تعلق خواهد گرفت .
 
يك سال عدم خسارت : 25% تخفيف
 
دو سال عدم خسارت : 35% تخفيف
 
سه سال عدم خسارت : 45% تخفيف
 
چهار سال عدم خسارت و پس از آن : 60% تخفيف
مدارك مورد نياز براي دريافت خسارتبدنه
 
تكميل و تاييد فرماعلام خسارت بيمه بدنه.
 
گزارشپاسگاه انتظامي (براي خسارتهاي برون شهري).

 
كروكي افسر كاردان فني و گزارش مقاماتانتظامي (مسؤل رسيدگي به حادثه).

 
برگهاي بازجويي رانندگان مقصر و زيانديده)براي خسارتهايي كه داراي مقصر حادثه مي باشند(.
 
گزارش پاسگاه به دادگاه (براي خسارتهايي كهداراي مقصر حادثه مي باشند).
 
برگ تامين دليل و راي دادگاه (برايخسارتهايي كه داراي مقصر حادثه مي باشند).
 
تصوير گواهينامه راننده حينحادثه.
 
اصل و فتوكپي بيمه نامهبدنه.
 
فاكتور لوازمتعويضي.
 
فاكتور هزينه هاي نجاتو حمل و انتقال.
 
گزارش آتشنشاني براي خسارتهاي ناشي از آتش سوزي.
 
گزارشات اعلام سرقت به اداره آگاهي برايخسارتهاي ناشي از سرقت.
 
گواهيعدم كشف اتومبيل سرقتي از اداره آگاهي.
 
تصوير اسناد مالكيت مورد بيمه.
 
صورتجلسه كشف خودرو براي اتومبيلهاي سرقتيكشف شده .
در صورت انتقال مالكيت وسيله نقليه به هر يك از عناوين حقوقي به ديگري ،بيمه گذار موظف است بلافاصله مراتب انتقال را به صورت كتبي به شركت بيمه اطلاع دهدتا انتقال بيمه نامه به نام مالك جديد و يا انتقال بيمه نامه قبلي به اتومبيلخريداري شده بعدي مورد بيمه گر قرار گيرد و بيمه نامه مجددا اعتبار يابد .
درصورت عدم اطلاع به شركت بيمه ، از لحظه انتقال اتومبيل به ديگري بيمه نامه به حالتمعلق درخواهد آمد و شركت بيمه تعهدي در جبران خسارت نخواهد داشت
بیمه اشخاص - بيمه عمر
بيمه هاي عمر بطور كلي در حال حاضر به دو طريق عرضه مي شوند :
 بيمه هاي عمربا پوشش صرفا خطر فوت :
در اينگونه  بيمه ها هدف تامين افراد خانواده بعد از فوت شخص بيمه شده مي باشد .
 بيمه هاي عمر پس اندازي :
دراينگونه بيمه ها هدف تامين افراد خانواده بعد از فوت و تامين پس انداز آينده شخصبيمه شده مي باشد كه علاوه بر تامين خطر فوت جنبه پس اندازي نيز دارد . در كليه اينبيمه نامه ها ، بيمه گذار بايد ابتدا مبلغ سرمايه اي كه مي خواهد در قبال آن بيمهشود و همچنين استفاده كنندگان از سرمايه بيمه در صورت فوت يا حيات بيمه شده را مشخصنمايد .
دسته دوم شامل انواع ذيل مي باشد :
 
بيمه عمر و پس انداز
 
بيمه مهريه
 
بيمه تامين جهيزيه
بيمه عمر و پس انداز
در اين بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت نمايد در صورتيكه حق بيمه ها تاتاريخ فوت پرداخت شده باشد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرما يه اي كه تاتاريخ فوت از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد و چنانچهاين بيمه نامه تا پايان مدت ادامه يابد سرمايه مندرج در بيمه نامه باضافه سرمايهاضافي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداخت خواهد شد .
درصورت تمايل در پايان مدت بيمه نامه سرمايه موضوع بيمه مي تواند بصورت مستمري ماهانهمحاسبه و به بيمه گذار پرداخت گردد .
توجه 1اين بيمه نامه پس از گذشت و پرداخت حداقل 6 ماه حق بيمه داراي ارزشبازخورد مي باشد.
توجه 2 : بيمه گذار مي تواند بعداز گذشت حداقل دو سال از شروع بيمه نامه از محل پس انداز خود وام دريافت نمايد
حق بيمه ماهانه برخي سنين و مدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن / مدت
5 سال
10 سال
15 سال
عمر و پس انداز
با پوشش تكميلي
عمر و پس انداز
با پوشش تكميلي
عمر و پس انداز
با پوشش تكميلي
20
600/121
000/124
700/43
900/44
400/20
00/21
30
700/121
700/124
900/43
300/45
700/20
600/21
40
400/122
000/126
900/44
500/46
100/22
100/23
50
500/124
300/129
700/47
900/49
900/25
400/27
60
100/129
600/129
600/53
100/54
-
-
65
400/132
900/132
-
-
-
-

مثال : فرد 30ساله اي خود را براي مدت 15 سال در قبال سرمايه ده ميليون ريال با پرداخت حق بيمهسالانه 600/236 ريال ، بيمه عمر و پس انداز مي نمايد .
در صورت فوت اين شخص دراثناي مدت بيمه و يا در صورت حيات بيمه شده در انقضاء مدت مبلغ ده ميليون ريالباضافه سرمايه اضافي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده است به ذينفع پرداختخواهد شد .
 
بيمه مهريه
بيمه نامه مهريه تضميني مطمئن براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه و پشتيباني ماليمناسب است كه طوجه مي تواند از مزاياي آن به شرح زير بهره مند شود .
 
در صورت حيات زوج در پايانمدت بيمه ، سرمايه اصلي بيمه نامه به صورت يكجا و يا مستمري به زوجه پرداخت مي گردد .
 
در صورت از كارافتادگي دائم وكامل زوج در طول مدت بيمه ، بيمه گذار از پرداخت اقساط بعدي حق بيمه تا پايان مدتبيمه معاف شده و تعهدات بيمه گر كماكان در موعد مقرر انجام خواهد گرفت .
 
در صورت فوت بيمه شده در طولمدت بيمه سرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد شد .
 
در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه دو برابرسرمايه اصلي بيمه نامه به زوجه پرداخت خواهد گرديد .
 
چنانچه زوجه بعد از گذشت حداقل 6 ماه ازتاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوطه توسط بيمه گذار و قبل از پايان مدتبيمه مطلقه گردد ذخيره پس اندازي بيمه نامه تا تاريخ پرداخت حق بيمه به وي پرداختخواهد شد .
 
زوجه به ميزان 85% در منافع حاصل  از عمليات بيمه گري در اين بخش سهيم بوده و در صورت تشكيل منافعمزبور ، سرمايه اصلي بيمه نامه به اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع ايجادشده است به وي پرداخت خواهد شد .
 
زوجه مي تواند پس از گذشت حداقل دو سال ازشروع بيمه و پرداخت مستمر حق بيمه مربوط و با موافقت بيمه گذار از محل ذخيره پساندازي بيمه نامه تقاضاي وام نمايد .
 
در صورت فوت زوجه در طول مدت اعتبار بيمهنامه ( پس از گذشت حداقل 6 ماه از تاريخ شروع بيمه نامه و پرداخت حق بيمه مربوطه)ارزش بازخريد بيمه نامه در وجه بيمه گذار پرداخت خواهد شد .
شرايط بيمه مهريه :
 
حق بيمه يكجا – سالانه و يا ماهانه براساسسرمايه انتخابي و با توجه به سن بيمه شده و مدت بيمه نامه تعيين مي شود به عنوانمثال حق بيمه ماهانه برخي از سنين و مدت ها براي سرمايه 000/000/10 ريال در جدولشماره ذيل نشان داده شده است .
حق بيمه ماهانه بيمه مهريه براي برخي از سنين ومدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن بيمه شده
5 سال (به ريال)
10 سال (به ريال)
15 سال (به ريال)
مدت بيمه
20
000/124
900/44
200/21
30
700/124
300/45
600/21
40
000/126
500/46
100/23
50
300/129
900/49
400/27
60
600/129
100/54
-
65
500/500/1
-
-

 
در صورت تمايل بيمه گذار ، پرداخت حق بيمهمي تواند به صورت سالانه يا يكجا و بشرح جدول 2 و 3 انجام گيرد .
حق بيمه ماهانه بيمه مهريه براي برخي از سنين ومدتها براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن بيمه شده
5 سال (به ريال)
10 سال (به ريال)
15 سال (به ريال)
مدت بيمه
20
900/401/1
200/510
100/242
30
200/410/1
100/515
400/247
40
800/424/1
400/529
800/265
50
600/462/1
100/569
100/316
60
400/464/1
000/619
-
65
500/500/1
-
-
 
حق بيمه يكجا براي برخي از سنين و مدتها برايسرمايه 000/000/10 ريال
مدت بيمه
5 سال (به ريال)
10 سال (به ريال)
15 سال (به ريال)
20
600/124/5
200/608/2
700/363/1
30
500/127/5
200/617/2
700/379/1
40
100/144/5
600/660/2
000/449/1
50
800/193/5
000/783/2
700/633/1
60
700/299/5
900/019/3
-
65
000/371/5
-
-

 
بيمه گذار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامهرا جداكثر تا مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال ) انتخاب نمايد .
دراينصورت حق بيمه ماهانه ارقام جدول فوق به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد .
بيمه تامين هزينه جهيزيه
در اين نوع بيمه نامه بيمه گذار و بيمه شده پدر يا مادر دختر و يا در صورت عدم وجودآنان هر شخص ديگري است كه علاقمند به تامين آينده دختر بوده و استفاده كننده درصورت فوت و يا حيات بيمه شده دختري است كه بيمه نامه به نفع او صادر شده است .
مزاياي بيمه تامين هزينه جهيزيه
 
بيمه نامه با هدف  تامين سرمايه جهت تهيهجهيزيه فرزندان اثاث خانواده مي باشد .
 
هر گاه بيمه شده در طول مدت بيمه نامه فوتيا دچار از كار افتادگي دائم و كامل گردد (پوششهاي تكميلي) از آن تاريخ تا پايانمدت بيمه نامه حق بيمه اي دريافت نشده ، ليكن كماكان سرمايه بيمه نامه در پايان مدتبه استفاده مننده پرداخت مي شود و جنانچه فوت بيمه شده ناشي از حادثه باشد دو برابرسرمايه در پايان مدت پرداخت خواهد شد .
 
در صورتيكه استفاده كننده بيمه نامه (دختر)در فاصله فوت بيمه شده تا پايان مدت بيمه ازدواج نمايد سرمايه بيمه نامه در زماناطدواج به وي پرداخت خواهد شد .
 
بيمه گذار مي تواند در طول مدت قرارداد دخترديگر خود را به جاي استفاده كننده قبلي جايگزين نمايد .
 
چنانچه استفاده كننده در طول مدت بيمه فوتنمايد با نظر بيمه گذار يكي از دو روش زير عمل مي گردد :
الف ) بيمه نامه فسخشده و ذخيره پس اندازي بيمه نامه حداقل به ميزان حق بيمه هاي دريافتي مسترد مي گردد .
ب) با جايگزين شدن استفاده كننده ديگري به انتخاب بيمه گذار ، بيمه نامه ادامهمي يابد .

شرايط بيمه تامين هزينهجهيزيه
 سرمايه مندرج دربيمه نامه در پايان مدت فقط به شخص استفاده كننده پرداخت خواهد شد.
 
چنانچه بيمه شده در قيد حيات باشد و استفادهكننده قبل از پايان مدت بيمه ازدواج نمايد در صورت درخواست مبلغ ذخيره پس اندازيبيمه نامه به وي پرداخت مي شود در غير اينصورت به شرط ادامه پرداخت اقساط ، سرمايهمورد بيمه در پايان مدت به استفاده كننده پرداخت خواهد شد .
 
در صورت انصراف بيمه گذار از ادامه بيمه ،بيمه نامه داراي ارزش بازخريدي نبوده و به يكي از دو روش زير عمل مي گردد :
چنانچه حق بيمه حداقل شش ماه پرداخت شده باشدبيمه نامه با سرمايه مخفف (معادل ذخيره پس اندازي) تا پايان مدت ادامه مي يابد .
اگر حق بيمه كمتر از شش ماه پرداخت شده باشدبيمه نامه بدون هيچگونه تشريفاتي باطل است و حق بيمه هاي دريافتي از بيمه گذار قابلاسترداد نخواهد بود .
نحوه پرداخت حق بيمه تامينهزينه جهيزيه
حق بيمه ،بيمه نامه هزينه جهيزيه براساس سرمايه انتخابي و با توجه به بيمه شده و مدت بيمهنامه تعيين مي شود
   بيمه گذار مي تواند سرمايه اصلي بيمه نامهرا حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/500 ريال) انتخاب نمايد . در اسنصورت حق ييمه هاي جدول فوق به نسبت سرمايه انتخابي افزايش مي يابد .
بيمه عمر زماني
در اين نوع بيمه چنانچه بيمه شده در خلال مدت بيمه فوت كند و حق بيمه ها تا تاريحفوت پرداخت شده باشد سرمايه مندرج ذر بيمه نامه به استفاده كننده پرداخت خواهد شدولي اگر بيمه شده در پايان مدت در قيد حيات باشد بيمه گر تعهدي  نخواهد داشت و حقبيمه ها قابل برگشت نيست . امتياز اين بيمه ناچيز بودن حق بيمه آن مي باشد .
مثال : شخص 30 ساله اي براي مدت 5 سال خود رادر قبال سرمايه ده ميليون ريال با حق بيمه سالانه 56000 ريال بيمه عمر زماني مي كند . اگر اين شخص دراثناي اين مدت (5 سال) فوت نمايد مبلغ ده ميليون ريال به استفادهكنندگانيكه در بيمه نامه مشخص گرديده پرداخت مي شود .
نمونه جدول حق بيمه سالانه براي سرمايه
مدت / سن
1
2
5
10
20
900/47
300/48
100/49
000/50
30
000/53
700/53
000/56
500/60
40
500/75
200/77
700/82
300/93
50
800/129
000/134
300/147
400/172

توجه : دربيمه هاي عمر زماني انفرادي سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد  از 70 سالتجاوز نمايد .
 
 
بيمه تمام عمر
مدت اين بيمه نامحدود مي باشد . بيمه گر در ازا دريافت حق بيمه بطور مادام العمرمتعهد مي شود كه هر زمان و به هر علت بيمه شده فوت كند سرمايه مندرج در بيمه نامهرا با اضافه سرمايه اي كه از محل مشاركت در منافع تامين شده به استفاده كنندهبپردازد
نمونه جدول حق بيمه سالانه براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن
20
30
40
50
60
حق بيمه
000/113
700/147
700/210
900/322
400/526

مثال : شخص 50 ساله اي خود را در قبال ده ميليون ريال با حق بيمه سالانه 900/322ريال بيمه تمام عمر مي كند . اين شخص در هر زماني فوت كند مبلغ ده ميليون ريال بهبازماندگاني كه در بيمه نامه مشخص گرديده پرداخت مي شود .
بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حق بيمه
در اين نوع بيمه ، بيمه گذار براي مدت معين 15 تا 20 سال حق بيمه مي پردازد و پس ازپايان آن مدت ، پرداخت حق بيمه قطع مي شود ولي بيمه شده مادام العمر بيمه بوده و درهر زمان كه فوت نمايد سرمايه بيمه عمر به استفاده كننده پرداخت خواهد شد .
امتياز اين نوع بيمه اين است كه بيمه گذار حق بيمه گزار حق بيمه هايمربوطه را در هز زمان اشتغال به كار كه درآمد بيشتري دارد پرداخته و هنگامبازنشستگي يا عدم توانايي كار كردن و كم شدن درآمد پرداخت حق بيمه قطع مي شود اماپوشش بيمه اي مادام العمر وجود دارد .

نمونه جدول حق بيمه سالانه براي سرمايه 000/000/10 ريال
سن / مدت
15
20
20
800/160
100/142
30
500/209
000/184
40
100/290
600/254
50
800/415
100/369

مثال : شخص 40 ساله اي خود را در قبال مبلغ ده ميليون ريال بيمه تمام عمر با محدوديت پرداخت حقبيمه براي مدت 15 سال بيمه مي كند اين شخص فقط براي مدت فوق الذكر حق بيمه سالانه 100/290 ريال را پرداخت مي نمايد ولي هر زمان فوت كند سرمايه ده ميليون ريال بهاستفاده كننده پرداخت خواهد شد .
بيمه عمر مانده بدهكار
افرادي كه از مراكز مختلف مانند بانك ها وام دريافت مي كنند چنانچه در طول مدت وامفوت نمايند ، بيمه گر بقيه اقساط وام را از تاريخ فوت تا پايان مدت وام يكجا در وجهموسسه وام دهنده و يا استفاده كننده اي كه در بيمه نامه قيد شده باشد پرداخت مينمايد . امتياز اين بيمه نامه اين است كه حق بيمه اين نوع بيمه بسيار نازل بوده درصورتيكه پرداخت حق بيمه سالانه باشد مدت پرداخت حق بيمه ،‌ دو سوم مدت وام است .
نمونه جدول حق بيمه سالانه براي وام 000/000/10ريال
سن/ مدت وام
5
10
15
20
 
3
7
10
13
20
570/26
640/26
960/26
830/27
30
450/30
390/31
380/33
910/35
40
200/46
880/48
780/53
850/59
50
550/84
620/91
700/103
320/118
60
960/177
600/196
-
-
مثال : شخصي بهسن 30 سال مبلغ ده ميليون ريال وام دريافتي خود را براي مدت 10 سال با حق بيمهسالانه 390 /21  ريال بيمه عمر مانده بدهكار مي كند . اين شخص متعهد است تا مدت هفتسال حق بيمه فوق الذكر را بپردازد . در صورت فوق بيمه شده در طي مدت 10 سال مبلغمانده بدهكار بشرح زير قابل پرداخت مي باشد . به فرض اينكه اين فرد پس از مدت 30ماه فوت كند تعهد بيمه گر عبارتست از :
 
كل مدت وام : 120=12*10
 
مدت باقيمانده وام : 90=30-120
 
تعهد بيمه گر : 000/500/7=90*000/000/10 
 
توجه 1 : در بيمهعمر مانده بدهكار سن شخص بيمه شده باضافه مدت بيمه نبايد از 70 سال تجاوز نمايد .
توجه 2 : بيمه هاي عمر زماني و عمر مانده بدهكاررا ميتوان در قالب قراردادهاي گروهي نيز منعقد نمود كه در اينصورت نرخ قراردادمزبور براساس ميانگين سني افراد تحت پوشش بيمه محاسبه و تعيين خواهد گرديد . قابلتوجه است كه در نظر گرفتن ميانگين سني در يك قرارداد جمعي موجب تخفيف در نرخ حقبيمه و بالنتيجه كاهش مبلغ حق بيمه خواهد شد .
بيمه عمر تامين آتيه فرزندان
در اين نوع بيمه سرپرست خانواده خود را به نفع فرزندان زير 18 سال بيمه مي كند . چنانچه بيمه شده در طي مدت بيمه فوت كند بيمه گر متعهد است كه تا سن 18 سالگيكوچكترين فرزند بيمه شده ، مستمري مربوطه را پرداخت نمايد .
امتياز اين بيمه اين است كه مدت پرداخت حق بيمه (مدت بيمه نامه) و مبلغ حق بيمهناچيز مي باشد .
نمونه جدول حق بيمه سالانه براي 000/300 ريالمستمري ماهانه
سن/ مدت بيمه نامه
5
10
15
3
7
10
 
20
-
-
900/44
30
700/31
400/49
800/73
40
400/66
200/106
900/160
50
000/155
800/245
600/376
مثال : پدري 30 ساله داراي فرزندي با سن 3 سال مي باشد. اين شخص مي تواند خود را براي مدت 15 سال با مستمري ماهانه 000/300 ريال بيمه تامين فرزندان نمايد . چنانچه فرد مذكوربعد از گذشت 4 سال از بيمه نامه فوت نمايد بيمه ايران براي مدت 11 سال بطور ماهانهمبلغ 000/300 ريال به فرزند بيمه شده پرداخت خواهد نمود . حق بيمه قابل پرداخت 800/73 ريال بطور سالانه مي باشد كه براي مدت 10 سال بايد پرداخت نمايد .
بيمه حوادث
موضوع و محور اين بيمه سانحه و حادثه اي است كه مي تواند منجر به فوت ، نقص عضو واز كار افتادگي دائم كلي و يا جزئي و از كار افتادگي موقت ،‌جراحت و صدمات بدني وهزينه هاي پزشكي گردد .
موضوع بيمه حوادث تامين و پرداخت غرامت معين در صورت فوتبيمه شده يا نقص عضو  و از كار افتادگي و جبران هزينه هاي درماني ناشي از وقوعحوادث مشمول بيمه است . خطر فوت و نقص عضو به عنوان پوشش هاي اصلي در بيمه هايحوادث مي باشد و خطرات از كار افتادگي دائم ، از كار افتادگي موقت و بستري دربيمارستان و هزينه هاي پزشكي ناشي از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعي قراردارند .
بيمه هاي حوادث اكثرا "" به صورت پوشش خطرات ناشي از حوادث در تماماوقات (24 ساعت شبانه روز) و در هر مكان و يا زمان در طول مدت بيمه نامه بوده وشامل خطرات شغلي ، حرفه اي ، ورزشي ، ماموريت و مسافرت و ... مي گردد .
انواع بيمه حوادث عبارتند از :
 
بيمه حوادث گروهي
 
بيمه حوادث انفرادي
 
بيمه حوادث خانواده


بيمه حوادث گروهي
بيمه حوادث گروهي براي تعداد بيش از ده نفر صادر شده و شرايط آن با توجه به نيازبيمه گذار تنظيم مي گردد كه به اهم آن اشاره مي شود :

 
بيمه حوادث 24 ساعته
 
بيمه حوادث ناشي از كار و حرفه
 
بيمه حوادث ايام ماموريت
 
بيمه حوادث ورزشي
 
بيمه حوادث توريستي و مسافرتي
 
بيمه حوادث تحصيلي
بيمه حوادث انفرادي
در اين نوع بيمه شخص مي تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلي و غير شغلي و ياخطرات شخصي براي مدت يكسال بيمه نمايد . حق بيمه در اين بيمه نامه براساس شغل افرادتعيين مي گردد و جهت تامين اين منظور پنج گروه شغلي از كم خطرتر تا خطرناكترين شغلتعيين مي گردد كه جدول نرخ آن بشرح زير مي باشد .
طبقه يك : اين طبقه شامل اشخاصي كه داراي كار اداري و دفتريو همچنين افرادي كه در دفتر كار خود به عرضه خدمات مي پردازد مي گردد .
طبقه دوم : افرادي كه علاوه بر استفاده ازنيروي فكري با دستشان نيز كار مي كنند ليكن مار آنها با ماشين آلات صنعتي نخواهدبود از قبيل پزشكان عكاسان و انبارداران
طبقه سوم : افرادي متخصص و يا نيمه متخصص ك همعمولا با ماشينآلات و ادوات صنعتي كار مي كند مانند : كشاورزان ، رانندگان وسائط نقليه سبك ،كارگران ساختماني
طبقه چهارم : افرادي كه باماشين آلات و ادوات صنعتي پرخطر كار مي كنند و يا نوع كار آنها پرخطر مي باشد ازقبيل كارگران غير ماهر صنعتي ، پرسكار فلز ، دكل بند ، ماموران آتش نشاني
طبقه پنجم : افرادي كه در فعاليت روزمره خود بابيشترين خطر روبرو هستند از قبيل خلبانان ، كارگران معادن زيرزميني 
مثال : جهت اطلاع بيشتر از نحوه محاسبه و ميزان حق بيمه جدولحق بيمه يكساله طبقات مختلف شغلي براي سرمايه 000/000/10 ريال بابت فوت و نقص عضو و 000/000/1 ريال بابت جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه بشرح ذيل اعلام مي گردد .
طبقه شغلي
يك
دو
سه
چهار
پنج
حق بيمه
000/20 ريال
000/26 ريال
000/37 ريال
000/53 ريال
000/65 ريال
بيمه حوادث خانواده
اين بيمه نامه كه طرحي جديد در راستاي ارائه حدمات بهينه به هموطنان گرامي مي باشدكليه افراد خانواده را در مقابل حوادث (كه شرح آن ابتدا آمده است) در تمام ساعاتشبانه روز داخل و خارج از كشور با حق بيمه بسيار ناچيز بيمه مي نمايد .
مزاياي بيمه نامه خانواده عبارتند از :
 پوشش غرامت فوت و نقصعضو جهت هر يك از اعضاء خانواده  تا مبلغ 000/000/10 ريال
 
جبران هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه برايكل اعضاء خانواده مجموعا تا مبلغ 000/000/1 ريال
 
حق بيمه سالانه جهت سرپرست خانواده و همسرهر يك مبلغ 000/10 ريال و هر يك از فرزندان زير 18 سال مبلغ 5000 ريال مي باشد .
 
پدر بزرگ ها ، مادر بزرگ ها وفرزندان بالاي 18 سال خانواده نيز مي توانند با پرداخت حق بيمه سالانه 000/10 ريالجزو بيمه شدگان بيمه نامه حوادث خانواده قرار گيرند .
بيمه درمان گروهي
كليه كاركنان و اعضاي خانواده تحت تكلف كاركنان سازمانها ، موسسات و واحدهاي صنعتيبه موجب آئين نامه هاي مصوب شوارايعالي بيمه تحت پوشش بيمه هاي مازاد درماني قرارگرفته و مي توانند از مزاياي اين گونه بيمه نامه ها در بخش جبران هزينه هاي  بستريو جراحي در بيمارستان و مراكز جراحي محدود و پاراكلينيكي ها استفاده نمايند .
 
تعهدات اين نوع بيمه از طريقتوافق سازمان بيمه‌گذار و شرکت بيمه معين مي‌شوند و براساس قرارداد في‌مابينکارکنان بيمه‌گذار و خانواده آنها مي‌توانند از خدمات پزشکي سرپائي (ويزيت) ، اعمالجراحي و آزمايشگاهي و ساير موارد بهره‌مند شوند.
بيمه ايران طي قراردادهايمتعددي با تعداد کثيري از بيمارستان‌ها – درمانگاه‌ها – راديولوژي‌ها و ساير مراکزدرماني و پزشکي و آزمايشگاهي و تعداد بسياري از بهترين پزشکان در سطح کشور امکانخدمات درماني مناسبي را براي بيمه‌شدگان خود ايجاد نموده است که بيمه‌شدگانمي‌‌توانند بامراجعه به شعب بيمه ايران در سراسرکشور ضمن کسب اطلاعات لازم از شرايطقرارداد گروهي آگاه و ازخدمات مطلوب بيمه‌هاي درمان بيمه ايران بهره‌مندشوند.
 
جهت کسب اطلاعات بيشترمي‌توانيد با مراجع زير تماس حاصل فرمائيد :
1-  معاونت اجرائي بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران      5-88723190
2- 
مديريتبيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران       33914701
3- 
شعب بيمه ايران درسراسرکشور
4- 
روابط عمومي بيمه ايران     88954674-88959232  
 
بيمه حوادث خارج از کشور
بيمه مسافرت به خارج از كشور
اين بيمه نامه كهبراي اولين بار در ايران توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه مي گردد اشخاصي كه قصدمسافرت به خارج از كشور را دارند تحت پوشش بيمه قرار مي دهد و اعتبار آن در خارج ازكشور بوده و كليه خدمات موضوع اين بيمه نامه با توجه به قرارداد في مابين مطابق باشرايط عمومي توسط شبكه بين المللي شركت كمك رساني آكسا تضمين و ارائه مي گردد . همچنين خسارتهاي وارده در محل و به ارز قابل پرداخت مي باشد .
مزاياي بيمه نامه مسافرت به خارج از كشور با احتساب موارداستثنائات و شرايط مندرج در بيمه نامه عبارتند از :
 
پرداخت هزينه هاي درماني ، جراحي ، داروخانهو بيمارستان جهت حوادث و بيماريهايي كه در طول مسافرت بروز نمايد تا مبلغ 000/50يورو
 
پرداخت هزينه هايفوريتهاي دندانپزشكي تا مبلغ 150يورو
 
پذيرش و انتقال پزشكي به نزديكترينبيمارستان و يا بازگرداندن بيمار به ايران تحت نظارت پزشكي
 
پرداخت هزينه هاي دعاوي حقوقي تا 1000 يوروطبق شرايط بيمه نامه
 
راهنمايي وكمك رساني در سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي
 
بازگرداندن كودكان به ايران در صورت فوت يابستري شدن بيمه شده
 
بازگرداندنجسد به ايران در صورت فوت بيمه شده در طول مسافرت
 
پرداخت هزينه هاي عزيمت همراه به بالين بيمهشده بستري در بيمارستان
 
انتقالپيامهاي فوري و اضطراري بيمه شده
 
بازگشت پيش بيني نشده به دليل مسائل پزشكييا بيماري بستگان بيمه شده در صورتيكه نتواند از بليط اوليه جهت بازگشت استفادهنمايد .
 
ارسال دارو از كشورمبدا به كشوري كه بيمه شده در آن بستري است .
 
استرداد بار مسافر در صورت فقدان يا اشتباهمسير بار
 
چنانچه  بار كنترل شدهمسافر تا 12 ساعت به بيمه شده تحويل نگردد ، هزينه خريدهاي اضطراري تا مبلغ 200يورو و در صورتيكه اين تاخير به بيش از 48 ساعت منجر شود حداكثر تا مبلغ 800يورو.
در صورت مفقود شدن يا بهسرقت رفتن مدارك مهم مسافرتي از قبيل گذرنامه ، ويزا و... ارائه اطلاعات لازم درمورد چگونگي اقدامهاي قانوني براي جاريگزيني آنها .
 
پرداخت هزينه هاي ديدار اضطراري هر فرد بهدرخواست بيمه گذار از مبدا ايران شامل يك فقره بليط دو طرفه و مخارج اقامت تا سقفروزانه 60 يورو براي حداكثر 15 روز متوالي (مشروز بر آنكه بيمه گذار بيش از 10 روزمتوالي در بيمارستان بستري شود .)
بیمه مسئولیت
بيمه مسئوليت حمل و نقل
بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل بين المللي بر اساسكنوانسيون C.M.R
براساس شرايط اين نوع بيمه ، مسئوليت مدني شركتهاي حملو نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين المللي C.M.R تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد
در گذشته اين نوع بيمه نامه فقط توسط بيمه گذاران خارجي ارائه مي گرديد و درهمين ارتباط ارز قابل توجهي از كشور خارج مي شد ، شركت سهامي بيمه ايران در سال 1366 و براساس سياستهاي دولت اسلامي و در جهت مقابله با فشارهاي اقتصادي بيگانگانطرح بيمه اي فوق را برطيق پول رايح كشور (ريال) به اجراء درآورد و در عين برتريكيفي خدمات بر بيمه نامه هاي خارجي ، اكثريت شركتهاي حمل و نقل بين المللي كشور راتحت پوشش بيمه اي خود در آورده است .
بيمه مسئوليتمتصديان حمل و نقل زميني (داخلي(
در اين بيمه نامه ، مسئوليت مدنيشركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالامطابق انون تجارت و شرايط بارنامه هاي صادره تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرند .
بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل هوايي
اين بيمهنامه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوقآنان بر اساس شرايط بارنامه هاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوششقرار مي دهد .
قرارداد تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بينالمللي
مطابق اين فرارداد ، تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي دربرابر گمرك ايران در رابطه با حقوق و عوارض گمركي عمليات حمل و نقل كالا و خودروتحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . بيمه ايران با اجراي طرح بيمه اي ياد شده سهم عمدهاي در حل مشكلات شركتهاي حمل و نقل بين المللي و صاحبان خودروهاي ورود ، خروج وعبور موقت ابفا نموده است ، اجراي اين طرح توسط بيمه ايران موجب توسعه صنعت حمل ونقل كالا ، صنعت توريسم و گردشگري در كشور گرديده كه مستقيما در توسعه اقتصادي وسياسي كشور تاثير گذار بوده است .
بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان
اين بيمه نامه خسارتهاي بدني ناشي از غفلت يا سهل انگاري كارفرما را كه برايكاركنان وي در حين كاربوجود مي آيد تحت پوشش بيمه اي قرار مي دهد .
خسارتهاي مشمول بيمه :
شامل هزينه هاي پزشكي ، غرامت فوتو نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ايام بيكاري و مطالبات سازمان تامين اجتماعي ازكارفرما مي باشد .
(بيمه ايران اخذ بيمه نامه ياد شده را براي كليه كارفرمايانمشمول قانون كار لازم و ضروري مي داند)
بيمه مسئوليت سازمانهاي دولتي
شركت سهامي بيمه ايران براي اولين بار طرح بيمه مسئوليت مدني وزارت آموزش و پرورش ،بيمه مسئوليت مدني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بيمه مسئووليت وزارت راه وترابري استانها ، بيمه مسئوليت شركت هاي برق منطقه اي و بيمه نامه مسئوليت جامعشهرداريها را به اجرا در آورده است .
بيمه مسئوليت هاي عمومي
بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي
اين بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذار را در قبال خسارات جاني و مالي ناشياز انفجار و آتش سوزي و تركيدگي لوله آب كه به همسايگان و مراجعه كنندگان به محلمورد بيمه وارد آيد را پوشش مي دهد كه در واقع مكمل بيمه نامه آتش سوزي است وهمچنين هزينه هاي نجات و جلوگيري از توسعه خسارت نيز قابل پرداخت مي باشد .
بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتلها و مسافرخانهها)
بر اساس اين طرح بيمه اي ، خسارات جاني و مالي مسافرين در اثر حوادثدر طول مدت اقامت در هتل يا مسافرخانه بيمه مي گردد .
در ضمن چنانچه واحد اقامتيداراي امكاناتي نظير استخر ، مجموعه ورزشي ، پاركينگ و غيره باشد خسارات جاني ومالي وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد .
بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
چنانچه افراددر زمان حضور و استفاده از امكانات ورزشي و يا انجام تمرينات و مسابقات دچار حادثهمنجر به صدمات جسماني شوند و مديريت مجموعه طبق قوانين مسئول جبران خسارت واردهشناخته شود ، خسارت جبران مي گردد .
اين پوشش بيمه اي شامل تماشاچيان نيز ميگردد.
بيمه مسئوليت مدير پاركينگ
در اين بيمه نامه ،خسارات وارد به خودروهاي پارك شده در پاركينگ ناشي از خطرات آتش سوزي ، سرقت كلي ،سقوط اجسام روي خودرو ، شكست شيشه و ... تحت پوشش قرار مي گيرد . همچنين خساراتجاني ، اشخاص ثالث كه وارد محوطه پاركينگ مي گردند و دچار حادثه مي شوند جبران ميگردد .
بيمه مسئوليت ناشي از اجراي عملياتساختماني
آنچه امروزه در جريان تخريب بناهايقديمي و احداث ساختمانهاي جديد كرارا شاهد آن هستيم ، خسارات جاني و مالي است كه درجريان اجراي كار ساختماني به اشخاص ثالث وارد مي آيد ، جهت تامين بيمه اي برايحوادث ناگوار ياد شده ، بيمه نامه مسئووليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني ارائه ميگردد ، بدين معني كه چنانچه در جريان عمليات ساختماني شامل تخريب ، گودبرداري ،خاكبرداري ، پي كني و كليه مراحل احداث بناء جديد ، خسارات جاني و مالي به همسايگان، ساختمانهاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموال عمومي مانند خطوط انتقال نيرو و ... وارد آيد جبران مي گردد .
بيمه مسئوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول
براساس اين طرح مسئوليت مدني تولدكنندگان و فروشندگان در دو بخش زير تحت پوشش بيمهاي قرار مي گيرد :
 
خطرات تبعيناشي از محصول 
 
تضمين كيفيتمحصول در برابر مصرف كنندگان و اشخاص ثالث  
هم اكنون توليد كنندگان وفروشندگان انواع محصولات توليدي از جمله : عايقهاي رطوبتي ، لوله ها و اتصالات ،جرثقيلها ، رايانه ها ، ميل لنگها ، انواع محصولات صنعتي ، لوازم خانگي و برقي ،محصولات غذايي و... تحت پوشش بيمه اي بيمه ايران قرار گرفته اند .
بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان
در راستاي تامين بيمه نامه اي جامعه پزشكي كشور بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكاناز سال 1365 و براي اولين بار توسط شركت سهامي بيمه ايران ارائه و بنيانگذاريگرديده است .
موضوع بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدنيوارد به بيماران كه ناشي از مسئوليت پزشك به علت اشتباه ، غفلت يا قصور وي در انجامخدمات حرفه اي به وقوع پيوسته باشد . بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان براساسقانون مسئوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است .
كليه دعواهاي بيماران و يا ذوي الحقوق آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس ازانقضاء تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه اي مي باشد به شرط آنكه معالجه يا عملجراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد . به دليل ارتباط قوانين جاري كشور(خصوصا قانون ديات) در رسيدگي به دعواهاي حقوقي  عليه پزشكان حدود پوشش بيمه ايبيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده مذكور باشد .
دبيمه مسئوليت مدني مديران مسئول فني كلينيكها ، درمانگاهها و بيمارستانها
بيمه نامه مسئوليت مدني مسئولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها وكلينيكها دومين طرح بيمه اي شركت سهامي بيمه ايران پس از بيمه نامه مسئوليت حرفه ايپزشكان است كه در جهت تامين هر چه گسترده تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديدهاست . موضوع بيمه نامه مسئوليت مدني مسئول فني عبارت از جبران خسارات بدني وارد بهبيماران ، ذوي الحقوق آنها و ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسئوليتوي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .
ادعاهاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارآيي ، فقدان ، نقائص درامكانات پزشكي ، تجهيزات فني ، تاسيساتي ، تغذيه نادرست در مدت معالجه ، مداوم ،جراحي و دوران بستري بيمار كه منجر به خسارت بدني بيماران و اشخاص ثالث (مراجعين ،عيادت كنندگان و...) گردد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .
حدود تعهدات بيمهمتناسب با قوانين وضع شده كشور و بدون محدوديت در بيمه نامه در نظر گرفته شده است ومسئولين فني بيمارستانها ،  درمانگاهها و كلينيكها سراسر كشور مي توانند پس ازتكميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركت سهامي بيمهايران اقدام نمايند.
 
بيمه مسئوليت حرفه اي پرستاران و پيراپزشكان
با توجه به ضرورت تامين حرفه اي پرستاران ،‌بهياران ، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل، تكنسينهاي راديولوژي ، سي تي اسكن و M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه، نوارنگاري و C.S.R ، بيمه ايران براي اولين بار طرح بيمه مسئوليت حرفه ايپرستاران و پيراپزشكان را تهيه و ارائه نموده است . ضمنا براي بيمه گروهي تخفيفاتويژه اي در نظر گرفته شده است . شركت سهامي بيمه ايران بعنوان ارائه دهنده وبنيانگدار انواع بيمه نامه هاي حرفه اي براي جامعه پزشكي كشور آماده بررسي سايرپيشنهادات بيمه اي از سوي جامعه محترم پزشكي كشور مي باشد .
بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسين طرح ، محاسب و ناظر ساختمان
بيمه ايران در جهت برقراري تامين حرفه اي براي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمانكه در عضويت سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن وشهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي باشند طرح بيمه نامه مسئوليت حرفه ايمهندسين را تهيه و عرضه نموده است .
براساس اين بيمه نامه مسئوليت حرفه اي اشخاصياد شده در رابطه با طراحي ، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق بيمه و مسئوليت ، قانوننظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه در برابرمالكين ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسايگان ، عابرين و...) كاركنان اجرايي پروژهساختماني تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .
تعهدات بيمه اي براي خسارت بدني تامبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طرح ، محاسب وناظر خواهد بود .
مدت بيمه براي هر پروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه (شامل دورهاجراي عمليات ساختماني و پس از آن ) شروع مي گردد.
بيمه مسئوليت جامع C.G.L
اين بيمه نامه براي پيمانكاران پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي ارائه مي شود ،مطابق شرايط اين بيمه نامه مسئوليت مدني پيمانكار در اجراي پروژه بصورت جامع دربرابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد.
بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي
براساس اين طرح تسهيلات بانكها و مطالبات شركتهايي كه كالا و محصولات خود را بصورتاقساطي به فروش مي رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه اي قرار ميگيرد .
كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و شركتهايي كه براساس قرارداد فروشتنظيمي ، عمليات فروشهاي اعتباري انجام مي دهند م يتوانند براي اطمينان از وصولمطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه اي ياد شده استفاده نمايند .
بيمه اسبهاي مسابقه
در فرهنگ جامعه ايراني اسب داراي ارزش و جايگاه ويژه اي مي باشد و صاحبان اين حيواننجيب در تلاشند تا نهايت دقت را در مراقبت و نگهداري آن بعمل آورند . با توجه بهروند افزايش تلفات و نقص عضو اسبها در حين برگزاري مسابقات سرعت و پرش ، تمرينات ،حوادث در محل نگهداري و باشگاهها و نيز خطر بيماريها ، نقش بيمه در جبران خسارتدوچندان گرديده است . شركت سهامي بيمه ايران در جهت جبران خسارت ياد شده و درراستاي تامين اسبهاي مسابقه و سرمايه مالكين براي اولين بار طرح ، تلف و نقص عضواسبهاي مسابقه ناشي از حادثه (در حين مسابقه ، حمل و نقل و...) و نيز بيماري تحتپوشش بيمه اي قرار مي گيرد .
ارزش اسبهاي مسابقه پس از اظهار بيمه گذار طبقمعيارهاي ارزش گذاري (نژاد ، فيزيك بدني ، رده ورزشي ، سلامت ، قدرت باروري و ... )  توسط كارشناسان بيمه ايران تعيين مي گردد
باشگاهها و مالكين اسبهاي مسابقهمي توانند براي اخذ پوشش بيمه اي مذكور به نزديكترين شعبه يا نمايندگي شركت سهاميبيمه ايران در سراسر كشور مراجعه نمايند . ضمنا باشگاههايي كه براي بيش از 20 راساسب تقاضاي پوشش بيمه اي نمايند از تخفيف گروهي حق بيمه بهره مند خواهند گرديد .
بيمه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان
براساس شرايط اين بيمه نامه مسئوليت شكارچيان و محيط بانان در جريان شكار ياانجام وظايف محيط باني در برابر تشخاص ثالث تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد . اينبيمه نامه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه شونده ارائه مي شود .
بيمه مسئوليت عوامل پروژه هاي سينمايي
براساس اين طرح مسئوليت مدني توليدكنندگان و سازندگان پروژه هاي سينمائي وتلويزيوني در مقابل عوامل توليد با نازلترين هزينه تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد . تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تا سقف معيني تحت پوششبيمه قرار مي گيرد . تهيه كنندگان اين پروژه ها مي توانند عوامل ساخت فيلم را تاسقف معيني تحت پوشش بيمه قرار دهند تا در صورت بروز حادثه خسارت فوت ، نقص عضو وهزينه هاي پزشكي آنها را شركت بيمه جبران نمايد .
 
بيمه رايانه
قابل توجه كليه دارندگان رايانه هاي شخصي و اداري ، واحدهاي صنفي و تجاري ،كارخانجات و فروشگاههاي عرضه كننده رايانه و ادارات دولتي .
بيمه ايران با ارائهبيمه نامه رايانه كليه خسارتهاي فيزيكي وارد به رايانه ناشي از آتش سوزي ، انفجار ،سيل ، طوفان ، زلزله ، نشست و رانش زمين ، سقوط از بلندي ، برخورد جسم خارجي ، نفوذمايعات به داخل اجزاء حمل و جابجايي در محل مورد بيمه ، نوسانات جريان الكتريسيته ،سرقت با شكست حرز را حداكثر تا ارزش رايانه تحت پوشش قرار مي دهد .
دارندگانمحترم رايانه مي توانند با مراجعه به هر يك از نمايندگيها و شعب بيمه ايران درسراسر كشور و با ارائه فاكتور خريد ضمن پرداخت يك درصد ارزش رايانه بعنوان حق بيمه، آنرا بمدت يكسال نزد بيمه ايران بيمه نمايند .
ضمنا براي كساني كه تعداد قابلتوجهي رايانه در اختيار دارند ، به ازاي هر 50 دستگاه رايانه 10% ،51 الي 100دستگاه 15% و براي 101 دستگاه به بالا 20% تخفيف در حق بيمه اعمال مي گردد .
همچنين براي شركتها ، بانكها و ادارات : طي يك فقره بيمه نامه ، تمامي رايانهها بصورت گروهي با ذكر مشخصات در ليست ضميمه تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد .
ساير طرحهاي بيمه اي ارائه شده
از جمله ساير بيمه نامه هاي اراده شده عبارتند :
بيمه نامه صداقت در امانت ، بيمه مسئووليت مستاجر در برابر موجر ،طرح بيمه دام صنعتي ، بيمه مسئوليت سر دفتر داران ، بيمه مسئوليت حرفه اي وكلايدادگستري و... مي باشند .

در پايان مديريت بيمه هاي مسئوليت و طرحهاي مخصوصبيمه ايران آمادگي كامل خود را براي بررسي و ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه اي و نيزمشاوره در زمينه امور بيمه اي متقاضيان گرامي اعلام مي دارد .
بیمه های آتش سوزی
بیمه واحد های مسکونی
بیمه مراکز صنعتی
بیمه مراکز غیر صنعتی
بيمه نامه آتش سوزي واحدهاي مسکوني
چگونه واحد مسكوني خود را بيمه نمائيم ؟
واحدهايمسكوني در سراسر كشور را به دو روش انفرادي يا گروهي مي توان نزد بيمه ايران تحتپوشش بيمه آتش سوزي قرار داد ، در بيمه نامه هاي گروهي چنانچه تعداد واحدهاي مسكونيتحت پوشش بيش از پانزده واحد باشد ده درصد تخفيف گروهي در نرخهاي بيمه نامه بيمهايران اعمال مي شود .
بيمه آتش سوزي واحدهاي مسكونيدر قالب زير قابل عرضه است :
 
بيمه نامه آتش سوزي طرح همگاني
 
بيمه نامه آتش سوزي طرح جامع خانه و خانواده
 
بيمه نامه آتش سوزي معمولي منازل معمولي
 
بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني با پوشش سيل و زلزله
 
بيمه نامه آتش سوزي طرح مهر
 
بيمه نامه آتش سوزي معمولي منازل معمولي
در اين بيمه نامه بنا به درخواست بيمه گذار واحد مسكوني ، علاوه بر خطرهاي حريق ،انفجار و صاعقه در برابر كليه خطرهاي اضافي كه به آن اشاره شد با سرمايه دلخواه وبه قيمت روز تحت پوشش قرار مي گيرد و حق بيمه سالانه آن با توجه به ارزش ساختمان واثاث منزل و خطرهاي بيمه شده محاسبه خواهد شد .
بيمه نامه آتش سوزي طرح همگاني
در اين طرح خطرهاي ناشي از آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سيل تحت  پوشش قرارداد و حقبيمه سالانه آن با توجه به ارزش واحد مسكوني بشرح ذيل مي باشد :
 حداقل ارزش ساختمان و اثاث منزل / 000/000/15 ريال           حق بيمه سالانه 000/7 ريال
 حداكثر ارزش ساختمان و اثاث منزل  0/000/000/500 ريال      حق بيمه سالانه 000/235 ريال
بيمه نامه آتش سوزي طرح جامع خانه و خانواده
در اين طرح با پرداخت مبلغ 800/88 ريال حق بيمه در سال ساختمان مسكوني و اثاث منزلدر مقابل خطرهاي زير بيمه مي شوند :
 ساختمان ، تاسيسات و اثاث منزل در مقابلخطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سيل تا مبلغ 000/000/40 ريال
 
سرقت اثاث و لوازم منزل تا مبلغ 000/000/10ريال
 
مسئوليت بيمه گذار بر اثرحوادث آتش سوزي ، انفجار در برابر همسايگان و اشخاص ثالث تا مبلغ 000/000/20ريال
 
خسارتهاي جاني ناشي ازخطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، سيل و سرقت وارد به افراد مقيم محل مورد بيمهتا مبلغ 000/000/40 ريال
 
حداكثرهزينه پزشكي اشخاص مجاز به اقامت در محل مورد بيمه ناشي از حريق ، انفجار ، صاعقه ،سيل و سرقت در محل مورد بيمه تا مبلغ 000/000/4 ريال
 
هزينه اجاره و اسكان موقت حانواده بيمه گذاركه محل مورد بيمه وي بر اثر خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و سيل غير قابل سكونتگردد تا مبلغ 000/000/5 ريال
 
حداقل سرمايه هاي تحت پوشش در بيمه آتش سوزيطرح جامع خانه و خانواده 000/000/12 ريال است و تا بيست برابر قابل افزايش مي باشد .
بيمه نامه آتش سوزي منازل مسكوني با پوشش سيل
از جمله طرح هاي ابتكاري و فراگير بيمه ايران ، بيمه آتش سوزي منازل مسكوني با پوششسيل و زلزله مي باشد كه با توجه بهزلزله خيز بودن اقصي نقاط ميهن اسلامي و پايينبودن حق بيمه آن مورد استقبال گسترده هموطنان قرار گرفته است .
سرمايه هاي تحتپوشش در اين نوع بيمه نامه به دو دسته 000/000/50 ريال با حق بيمه سالانه 000/60ريال و 000/000/100 ريال با حق بيمه سالانه 000/120 ريال تقسيم مي شود و هر فرد ميتواند با مراحعه به نزديك ترين شعبه يا يكي از نمايندگيهاي بيمه ايران در هر نقطهاز كشور نسبت به خريداري بيمه نامه آتش سوزي (طرح زلزله)  بيمه ايران اقدام نمايد .
خطرهاي مورد تعهد بيمه گر در اين طرح عبارتند از : آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه، سيل و زلزله
بيمه نامه آتش سوزي مراکز صنعتي
مراكز صنعتي شامل كليه كارخانجات صنايع غذايي ، آشاميدني ، دخانيات ، نساجي ،پوشاك ، چرم ، چوب ، كاغذ ، مقوا ، چاپ و صحافي ، شيميايي ، محصولات كاني غير فلزي، فلزات اساسي و صنايع متفرقه مي باشد .
 
ساختمان ، تاسيسات ، ماشين آلات ، مواد اوليه موجودي و محتويات هر يك از مراكزياد شده را مي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و همچنين كليهخطرهاي اضافي ذكر شده نزد بيمه ايران به قيمت روز بيمه نمود .
بيمه نامه آتش سوزي مراكز غير صنعتي
مراكز غير صنعتي مشتمل بر كليه فروشگاههاي تجاري ، تعميرگاهها  ، بيمارستانها ،اماكن عمومي ، ساختمان هاي اداري ، بنگاههاي معاملاتي ، مراكز پخش دارو ،فروشگاههاي مواد غذايي و پروتئيني ، آموزشگاهها ، مراكز خدماتي و ساير موارد مشابهمي باشد .
 ساختمان ، تاسيسات ، موجودي اثاث ثابت و دكوراسيون هر يك از مراكز ياد شده رامي توان در مقابل خطرهاي آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه و نيز كليه خطرهاي اضافي ذكرشده نزد بيمه ايران به قيمت روز بيمه نمود .
بيمه مهندسي
بيمه با ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني و پيش بينينشده را در اذهان كمرنگ كرده و از اين طريق به روان شدن چرخه كار و زندگي كمك مينمايد . بدون پشتوانه و حمايت پوششهاي بيمه اي ، فعاليت بخشهاي مختلف اقتصادي نيزهمراه با بيم و عدم اطمينان خواهد بود . با توجه به اينكه يكي از عوامل بنيادي دررشد و توسعه (امنيت سرمايه) مي باشد و اين امر نيز بدون وجود بيمه تحقق نخواهد يافت، شركت سهامي بيمه ايران با توانائي پذيرش انواع پوششهاي بيمه اي و با هر سرمايه ،تلاش نموده است تا ضمن ايجاد امنيت در سرمايه گذاري ، گامي موثر در ايجاد خدمت بهتربه بيمه گذاران محترم بر دارد . بيمه هاي مهندسي از جمله رشته هاي بيمه اي است كهتضمين كننده سرمايه در بخش خصوصي و عمومي بوده و رونق چرخه اقتصادي مي باشد .
مهمترين بيمه هاي مهندسي عبارتند از :
 
بيمه تمام خطر پيمانکاران
 
بيمه تمام خطر نصب
 
بيمه سازه هاي تکميل شده
 
بيمه شکست ماشين آلات
 
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاري
 
بيمه فساد کالا در سردخانه
 
بيمه عدم النفع شکست ماشين آلات
 
بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
 
بيمه تجهيزات الکترونيکي
بيمه تمام خطر پيمانكاران
اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي ، غير قابل پيش بيني و ناشي از حادثه را در حيناجراي پروژه هاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيلساختمانهاي مسكوني ، اداري ، برجها ، كارخانجات ، سيلوها ، راهها ، راه آهن ،فرودگاه ، سدها ، پروژه هاي آبياري و زهكشي ، تونلها ، لوله كشي فاضلاب ، مخازن آب، موج شكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار مي دهد . عوامل زيادي از جمله آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار ، سيل ، طغيان آب ، انواع طوفان ، زلزله ، نشست ، لغزش و رانش زمين، دزدي ، طراحي غلط ، اجرا با كيفيت نازل ، فقدان مهارت ، غفلت ، اعمال ناشي از سوءنيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازه ها مي شوند كه در ضمن به هدر رفتنسرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت . در بيمه ياد شده علاوه برپوششهاي فوق خسارتهاي وارد ساختماني ، خسارتهاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث وبرداشت ضايعات نيز قابل بيمه شدن مي باشند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دورهتضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار مي گيرد
بيمه تمام خطر نصب
اين بيمه نامه خسارتهاي فيزيكي غير قابل پيش بيني ناشي از حادثه كه در حين اجرايعمليات نصب و يا مونتاژ انواع ماشين آلات و تجهيزات و نيز نصب هر گونه سازه بااسكلت فلزي در كارگاههاي كوچك و بزرگ صنعتي ، صنايع خودرو سازي ، شيميائي ، فولاد ،غذائي ، چوب و كاغذ ، چرم ، كاشي سازي ، صنايع وابسته به كشاورزي همچنين سيستمهايمخابراتي ، ابزارهاي دقيق آزمايشگاهي ، نيروگاهها ، پروژه هاي انتقال آب ، گاز وخطوط انتقال نيرو را تحت پوشش قرار مي دهد .
بيمه نامه تمام خطر نصب خسارتهايناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار ، زلزله ، سيل ، طوفان آب ، لغزش و رانش زمين ،دزدي با شكست حرز تحت پوشش مي باشد . مواردي نظير طراحي  غلط ، مصالح  معيوب ،اجراي غلط ، خطرات بوجود آمده در كارخانه سازنده ، ماشين آلات و تجهيزات بكارگرفتهشده براي نصب نيز قابل بيمه شدن مي باشند . پوشش بيمه تمام خطر از زمان شروع  عمليات نصب و ساختماني آغاز و شامل دوره آزمايش و نگهداري نيز خواهد شد . نيزمسئوليت در برابر اشخاص ثالث در بخش دو بيمه تمام خطر تحت پوشش قرار مي گيرد .
بيمه سازه هاي تكميل شده
اين بيمه نامه خسارتهاي وارد به انواع سازه هاي احداث شده را در زمان بهره بردارياز قبيل ساختمانها ، برجها ، جاده ها ، راه آهن ، فرودگاه ، كانالهاي آبياري ، پلها، تونلها ، سدها ، موج شكن و اسكله ، خطوط لوله آب ، نفت ، گاز ، فاضلاب و نيزانبارها و معادن را تحت پوشش قرار مي دهد .
بيمه سازه هاي تكميل شده از نوعخطرات معين بوده و خسارتهاي ناشي از سيل ، طغيان آب ، طوفان ، زلزله ، آتش سوزي وانفجار ، خرابكاري ، برخورد وسائط نقليه زميني ، دريائي و هوائي ، نشست ، حركت زمينو صاعقه را تحت پوشش قرار مي دهد .
بيمه شكست ماشين آلات
بيمه به عنوان مكانيزم انتقال ريسك (ضرر و زيان ناشي از خسارت) مي باشد كه در آنبيمه گذار (مشتري) با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه زيان را به شركت بيمه (بيمهگر) منتقل مي كند . در تعريف ريسك نيز گفته شده كه عدم اطمينان از وقوع خسارت ميباشد . امروزه بيمه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته رشد چشمگيري يافته و تقريبا اكثراموال ، دارائي ها و مسئوليتهاي گوناگون اشخاص در مقابل همديگر تحت پوشش بيمه قرارمي گيرد . شركتهاي بيمه نيز با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشي از ريسك رانگهداشته و قسمت ديگر را از طريق بيمه اتكائي به ديگر شركتهاي بيمه واگذار مينمايند . بنابراين شركتهاي بيمه در انتقال ضررو و زيان اقتصادي يك كشور كه از حوادثگوناگون به وجود مي آيد به بازار بين المللي نقش مهمي را ايفا مي نمايند . هر چندكه در كشورما در سالهاي اخير صدور بيمه نامه رونق يافته اما در ارتباط با بيمه شكستماشين آلات كه يكي از بيمه نامه هاي دوره بهره برداري و جز بيمه هاي مهندسي است رشدآنچناني حاصل نشده است و ماشين آلات و تاسيسات موجود در يك كارخانه ، كارگاه كهبراي خريد و نصب و راه اندازي آنها سرمايه گذاري كلان صورت گرفته جز مورد بيمه دربيمه شكست ماشين آلات محسوب مي شوند به عنوان مثال نيروگاههاي توليد برق ،دستگاههاي توزيع برق كه در پست برق و خطوط انتقال نيرو قرار دارند ، كليه ماشينآلات توليد و تجهيزات كمكي آنها از قبيل ماشين ابزار ، ماشينهاي كاغذ سازي ، پمپ ها، كمپرسورها ، مخازن لوله كشي و ... مي توانند تحت پوشش بيمه نامه قرار گيرند .
بيمه نامه شكست ماشين آلات ، خسارتهاي فيزيكي و غير قابل پيش بيني و ناشي ازحادثه را به ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات كه نياز به تعمير و يا تعويض داشتهباند جبران مي كند
زيان يا حسارت تحت پوشش بيمه شكست ماشين آلات معمولا ناشياز علل زير مي باشد :
خطا درطراحي ، محاسبات ، نقشه ، مشخصات فني ، خطا در نصب ، عيب در ريخته گري و يامصالح
اغلب حوادث ناشي از اين خطاها زماني رخ مي دهد كه دوره گارانتيآنها سپري شده است و امكان مراجعه به سازندگان جهت اخذ خسارت وحود ندارد .
خطا در بهره برداري از ماشين آلات ، عدم مهارت ، بيدقتي ، سهل انگاري
براساس آمار موجود خسارات ناشي از علل فوق دائما درحال افزايش مي باشند . علي رغم احتياط لازم و كافي ، خطا در بهره برداري هر لحظهممكن است رخ داده و باعث خسارت سنگين شود .
گسيختگيبه واسطه نيروي گريز از مركز 
نيروي گريز از مركز در مقايسه با ساير عللبه كرات اتفاق نمي افتد ولي مواردي وجود دارد كه علاوه بر خسارت به خود ماشين باعثاز بين رفتن دستگاههاي مجاور نيز شده است .
اتصالكوتاه و علل الكتريكي ديگر 
تجهيزات الكتريكي ممكن است در اثر اتصالكوتاه و يا ولتاژ زياد و يا عيب در عايق كاري يا تخليه الكتريكي و تنش مكانيكي ناشياز جريان برق خسارت جدي داشته باشد . در اين موارد علاوه بر اينكه خود دستگاه آسيبمي بيند به دليل توقف توليد خساراتي به توليد كننده وارد مي شود .

كمبود آب در ديگ
اغلب كمبود آب در ديگ ناشي از خطا دربهره برداري مي باشد عملكرد ناصحيح ابزارهاي اندازه گيري و يا از كارافتادن سيستمآبرساني ديگ و وسايل اعلام خبر ممكن است علت حادثه باشند .
انفجار فيزيكي
تفاوت انفجار فيزيكي در مقايسه با انفجارشيميائي گسيختگي ديواره مخازن در اثر فشار بيش از حد محتويات آن و بدون فعل وانفعال شيميائي مي باشد . مثال بارز آن انفجار ديگ در اثر فشار بخار آن مي تواندباشد . پديده انقباض وقتي كه مخزن به واسطه فشار خارجي و يا خلا داخلي در هم ريختهمي شود نيز تحت پوشش بيمه شكست ماشين آلات .
طوفان ويخ زدگي
ماشين آلاتي كه در فضاي آزاد نصب ميشوند بيشتر در معرض اين حوادث مي باشند . حتي آنهائيكه در داخل يك ساختمان نصب شدهاند ممكن است به واسطه طوفان آسيب ببينند در اين ارتباط توجه خاص به خسارت وارده بهجرثقيل ها ، كابل هاي هوائي ، خطوط انتقال نيرو و دكل آنها و آنتن هاي مخابراتيمبذول مي شود . علاوه بر موارد مذكور با پرداخت حق بيمه اضافي حوادث نظير زلزله ،سيل ، راتش زمين و يا ساير حوادث طبيعي كه بشر در ايجاد آنها دخالتي ندارد نيز تحتپوشش بيمه شكست ماشين آلات قرار مي گيرند .
در تقسيم بندي عوامل باعث خسارتبه ماشين آلات و تاسيسات يك كارخانه آنها را به سه دسته  گروه بندي مي كنند :
 
عامل فني يا نقص فني دستگاهكه ممكن است در كارخانه سازنده رخ داده ولي در زمان بهره برداري باعث خسارت مي شود .
 
عامل انساني كه ممكن استمهندس يا تكنسيني كه با ماشين كار مي كند در رعايت ترتيب راه اندازي و يا اجرايدستور العمل كارخانه سازنده خطا نمايد و يا به اخطارهايي كه در اتاق منترل مي بيندو يا مي شنوند بي توجهي كند .
 
عامل سوم كه در به وجود آمدن شكست ماشينآلات دخالت دارد عامل خارجي است مثل افتادن اشيا هنگام جابه جائي به روي دستگاههاقطع برق به دليل خاموشي و يا توسط پيمانكاري كه در مجاورت كارخانه كار مي كند كهممكن است باعث منجمد شدن موارد مذاب در خط توليد گرديده و در نتيجه خسارات سنگينيرا به خط توليد وارد نمايد . در مواردي نيز قصد خرابكاري باعث شكست ماشين آلات ميشود .
 
ساير عوامل : علاوه برعوامل سه گانه كه در نهايت حاصل سهل انگاري افراد بشر است بايد حوادث طبيعي مانندسيل و زلزله را نيز به آنها اضافه نمود كه بشر در ايجاد آنها دخالتي نداشته و نميتواند جلو وقوع آنها را بگيرد ولي مي تواند  در طراحي و اجرا اقداماتي به كار ببردكه از اثرات مخرب آنها بكاهد و حتي تا اندازه اي به صفر برساند مثلا صاعقه كه يكحادثه طبيعي است ممكن است مدار الكترونيكي تجهيزات موجود در كارخانه را آسيب بزندبا نصب برق گير تا اندازه اي از اثرات مخرب آن كاسته مي شود و يا با احداث زهكش ويا دايك از هجوم سيلاب به محوطه كارخانه جلوگيري به عمل مي آيد .
توضيحات :
 
در صورت وقوع حادثه به ماشين آلات ، بيمه گر (شركت بيمه) ارزش جايگزين دستگاه آسيب ديده را پرداخت مي نمايد اين ارزش شامل : قيمت خريد دستگاه ، حقوق و عوارض گمركي براي واردات ، هزينه حمل تا محل نصب و هزينهنصب مي باشد . همچنين براي كارهاي ساختماني و مواد اوليه نيز حد غرامتي در بيمهنامه در نظر گرفته مي شود .

 
جهتبيمه نمودن ماشين آلات بيمه گر پرسشنامه اي را در اختيار متقاضي قرار مي دهد تا بهسوالات مربوطه پاسخ داده و اطلاعاتي را به منظور ارزيابي ريسك در اختيار بيمه گرقرار دهد. ذكر اين نكته ضروري است كه بيمه شكست ماشين آلات فقط براي كارخانجات بزرگطراحي نشده بلكه يك دستگاه واحد نيز مي تواند تحت پوشش قرار گيرد .
 
پس از دريافت پرسشنامه كارشناس فني بيمه گربازديد اوليه را از مواردي كه براي بيمه پيشنهاد شده به عمل مي آورد .
 
در بازديد اوليه كارشناس فني علاوه برمشاهده كاركرد ماشين يا ماشين آلات و خط توليد و اطمينان از كاركرد درست و خط توليدو اطمينان از كاركرد درست آنها معمولا به مواردي مانند مديريت ، تعميرات و نگهداري، مهندسي و بازرسي و سيستم اطفاي حريق و ايمني توجه بيشتر مي نمايد .
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري
اين بيمه نامه تمامي خسارتهاي وارد به ماشين آلات و تجهيزات پيمانكاري مانندلودر ، بولدزر ، سايدبوم ، جرثقيل و... را كه بعنوان ابزار كار پيمانكاران مي باشندجبران مي نمايد .
بيمه فساد كالا در انبار سردخانه
اين بيمه نامه خسارتهاي  وارد به كليه كالاهاي قابل نگهداري در سردخانه ها از قبيلمواد پروتئيني ، ميوه جات ، فراورده هاي لبني و نيز مواد شيميائي و داروئي را تحتپوشش قرار مي دهد.
بيمه فساد كالا در سردخانه خطرات ناشي از عدم رعايت مسائل فني، نوسانات درجه برودت ، نشست ناگهاني و پيش بيني نشده عوامل خنك كننده از مدار داخلسردخانه ، نوسانات برق سراسري ، تغيير در برودت هواي داخل و بطور كلي هر نوع اخلالدر سيستم سرمايش را تحت پوشش قرار مي دهد .
بيمه عدم النفع ناشي از شكست ماشين آلات
اين بيمه نامه مكمل بيمه شكست ماشين آلات مي باشد وچنانچه در اثر خطرات ناگهانيوارد به ماشين آلات ،  وقفه اي در توليد كارخانه بوجود آيد ، زيان ناشي از عدمتوليد كه شامل هزينه هاي جاري ، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطيلي و سود ازدست رفته مي باشد را بيمه مي نمايد . زيان ناشي از عدم توليد به مراتب بيشتر ازخسارت فيزيكي وارد به ماشين آلات مي باشد.
بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
اين بيمه نامه خسارتهاي ناشي از انفجار فيزيكي بويلر و مخازن تحت فشار را كه بهبويلر و اموال بيمه گذار صدمه مي زند و همچنين خسارتهاي جاني و جاني و مالي وارد بهاموال و اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار مي دهد
بيمه تجهيزات الكترونيكي
اين بيمه نامه خطرات وارد به انواع تجهيزات الكترونيكي مورد استفاده در كارگاههايصنعتي ، صنايع ، لوازم پزشكي و آزمايشگاهي ، لوازم اداري ، سيستمهاي هشدار دهنده ،تجهيزات بيمارستاني ، دستگاههاي كنترلي ،‌تجهيزات مربوط به سينما و فيلمبرداري ،دستگاههاي تست مواد ، تجهيزات گيرنده و فرستنده كامپيوتر و مانند آنها را تحت پوششقرار مي دهد .
عوامل زيادي از جمله خطرات ناشي از تميز كردن دستگاه ، بازديددستگاه در حين كار تصادم ،‌ نوسانات برق ، سرقت ، سقوط ، جابجائي ،‌آتش سوزي ،زلزله و طوفان ، سيل ، انواع تجهيزات را تهديد مي نمايد كه تحت پوشش اين بيمه نامهقرار مي گيرد . اين بيمه نامه داراي سه بخش مي باشد :
 
بخش اول : سخت افزار
 
بخش دوم : نرم افزار
 
بخش سوم : هزينه هاي جانبي را تحت پوشش قرارمي دهد .
بيمه هاي باربري
بيمه هاي باربري يا حمل و نقل كالا بيمه اي است كه به موجب آن يك طرف (شركت بيمه)در مقابل حق بيمه اي كه از طرف ديگر (بيمه گذار) دريافت مي كند متعهد مي شود چنانچهدر جريان حمل كالا از نقطه اي به نقطه ديگر در نتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه ، كالاتلقي شده و يا دچار خسارت گردد و يا بيمه گذار در رابطه با اين خطرات هزينه هايي رامتحمل شود ، زيان وارده را جبران نمايد .
انواع بيمههاي باربري :
 
بيمه حملو نقل كالا شامل داخلي ، صادراتي ، وارداتي ، ترانزيت كه از طريق زميني ، هوايي ،دريايي و يا تركيبي ،  كالاي مورد بيمه جابجا مي گردد.
 
بيمه پول شامل : وجود در راه ، وجود درصندوق
 
بيمه كشتي
 
بيمه هواپيما
 


Label
نظرات در مورد:بیمه اتومبیل - بيمه شخص ثالث

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک