$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > حسابداری و حسابرسی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات علمي حسابداری و حسابرسی
مشخصه هاي توزيعي نسبت هاي حسابداري مالي ايرلند

تاریخ ایجاد 1389/08/10  تعدادمشاهده  1939

 

مشخصه هاي توزيعي نسبت هاي حسابداري مالي ايرلند
 
كلمات مهم : ايرلند ، تجزيه و تحليل نسبت ، توزيع ، نرمال تفسير .
 
خلاصه
اين مقاله به بررسي مشخه هاي توزيعي نسبت هاي مالي مي پردازد كه از بورس سهام آمده است . در اين مقاله نشان داده شده كه بسياري از فرضيه هاي اساسي كه شالوده تجزيه و تحليل صورت حساب هاي مالي سنتي را تشكيل مي دهند نتيجه از را كه مكررا در كشورهاي ديگر به دست آمده ، ارائه نمي دهند . داده ها نشان مي دهد كه بسياري از نسبت هاي بررسي شده براي شركت هاي ايرلندي با اين شرايط مطابقت ندارند . و همچنين به طور نرمال توزيع نمي شوند . اين مسئله نشان مي دهد كه تجزيه و تحليل نسبت مالي سنتي ، راهنماي مناسبي براي صححت شركت ها به شمار            نمي رود كه هر نوع اختلال شناخته شده مدل نظري را مورد توجه قرار دهد .
 
روش شناسي
همانطور كه اشاره شد يكي از اهداف كاربرد تبديل هاي نسبت در تجزيه و تحليل صورت حساب مالي اين است كه با انجام اين كار تاثيرات زير معيار تفكيك مي شوند . اين تاثيرات در تمام شركت ها ، صنايع يا دوره هاي زماني تجزيه و تحليل مي شوند لووساندر نشان داده اند كه در فرضيه تناسب لازم است رابطه ميان اجزاء ( مؤلفه هاي ) يك نسبت بدين صورت باشد ؛
(1)                                                                            
و تعداي از دلايل بالقوه از جملاه نا هماهنگي و غير خطي بودن را كه در رابطه صرق نمي كند به طور خلاصه مي آورد . به ويژه ، وجود رابطه اي غير خطي ميان Y و X هر گونه فرمي را مي پذيرد ( به خود مي گيرد ) ، رابطه حقيقي مجهول و كلا از طريق مشاهدات اوليه غير تحميلي مي باشد .
اگر اجزاي ( مؤلفه هاي ) تشكيل دهنده نسبت به عنوان واريانس هاي تصادفي عمل كنند ، همانطور كه معمولا تصور مي شود ، آنگاه رابطه در معادله (1) به صورت زير بر آورد خواهد شد :
عدد ثابت k                            (E) = kx2 واريانس
(2)                                                                   
به طور كل ، آزمون فرضيه تناسب بر اين مدل يعني آزمون معني دار بودن a متمركز شده است . لووساندر خاطر نشان مي كنند كه سه موقعيت وجود دارد كه در آن تناسب صدق نمي كند ؛ وقتي يك جمله خط وجود داشته باشد ، وقتي برخوردگاه به طور ثابت زير صفر باشد و وقتي نسبت ، تابع اجزاء ( مؤلفه ها ) و واريانس هاي ديگر باشد . لوواساندر نشان دادند كه اگر واريانس جمله خطا از فرم ناهمگن پيروي نكند ( به عمل نكند ) ، شايد فرايند ARCH يا واريانس همگن در زماني كه تبديل نسبت شكل ساده استاندارد براي كنترل معيار ( اندازه ) كافي نيست ، وجود داشته باشد .
تريپت ( 1990 ) نشان داد كه كوواريانس ميان اجزاء ( مؤفه ) تشكيل دهنده نسبت ممكن است به عدم تناسب بينجامد . اين مسئله وقتي از اهميت ويژه برخوردار است كه تاثيرات مولد بر اجزاء ( مؤلفه ) نسبت ( مانند ، اندازه ، سودمندي يافروش ها ) يكسان نباشند .
تاثير عدم تناسب ، توزيع نسبت هاي ناهنجار و غير نرمالي را به دنبال دارد .
از نظر عملي و نظري دلايل روشني وجود دارد . در جملات نظري ، انحراف از غير نرمال بودن دلايل روشني براي هر مدل آماري يا اقتصاد سنجي دارد كه بايد توزيع بهنجار ( نرمال ) باشد . در جملات عملي نيز اين مسئله مهم تلقي مي گردد . عملي كه در تجزيه و تحليل صورتحساب مالي مفيد به نظر مي رسد مقايسه نسبت تحت بررسي (مورد بحث ) با « هنجار صنعتي » معمولا ميانگين مي باشد . نتايج مربوط به عملكرد يك شركت از رابطه نسبت تحت بررسي( مورد بحث ) با پارامتر جايگاه توزيع            نسبت ها به دست مي آيند . بنابراين نسبت بزرگتر از ميانگين ممكن است با توجه به نسبت كم و بيش مطلوب مي باشد . در توزيعهاي نرمال پارامتر جايگاه همسان است ، اما در توزيعهاي ناهنجار چنين حالتي وجود ندارد . بنابراين اگر فرضيه تناسب مختل شود آنگاه گزينه معيار به طور بالقوه بر تفسير تحليلگران در زمينه معناي نسبت تاثير      مي گذارد . در موقعيتي كه نسبت ميان دو جايگاه گرايش مركزي قرار گيرد، با مشخص كردن نسبت به عنوان اخبار خوب يا بد براي شركت وابسته به اندازه هاي گرايش مركزي در مقابل گرايشي كه نسبت مطابقت داده ، مشكلات بالقوه اي به وجودمي آيد.
ساندارسام نام تافر ( 1995 ) براي اين مقاله استدلالي تحليلي ارائه مي دهند . آنها به بررسي فرم تابعي تعميم يافته به همراه تبديل Box – Cox مي پردازند .همانطور كه زارمبكا اشاره نموده( 1974 ) استفاده همزمان از تبديل Box – Cox تصحيح براي         غير خطي بودن و ناهمگني را امكان پذير مي سازد .
انديس ( زير نماية ) iبه مشاهده اشاره مي كند و
(3)                                      
مقدار پارامترهاي  و فرم تابعي رابطه را در امتداد خطوط زير ماتريس تعيين مي كند . وقتي پارامتر تخميني تبديل  و نباشد ، نسبت با وجود فرم مختلط ، يك تابع كاهنده محسوب مي شود .
بر طبق بررسي هاي زارمبكا و لووساندرز ، اگر بر اساس آزمون استاندارد  باشد ، آنگاه باقيمانده معادله 3 براي واريانس ناهمگن فرم ويژه kx2  بايد مورد آزمايش قرار گيرد .
با برآورد معادله «3» براي دو دوره زماني نمونه ، آزمون ثبات موقتي ( درون گذر ) و بررسي تا زماني كه مشخص شود پارامتر تبديل  در هر دو دوره يكسان است .يا نه ادامه مي يابد . به خاطر داشته باشيد كه ضرورتي ندارد كه  ، صفر يا 1 و فقط يكسان باشد . اگر در حقيقت پارامتر يكسان باشد آنگاه مي توانيم بگوييم هر فرم تابعي رابطه كه به طور حقيقي وجود دارد در طول زمان حفظ مي شود . اين نكته حائز اهميت است كه اگر  به طورچشمگيري با 0 و 1 متفاوت باشد در نتيجه نسبت ، يك تابع مخرج و تبديل براي كنترل اعتبار و صحت اندازه محصوب مي شود .
در حقيقت اگر  باشد آنگاه رابطه لگاخطي است و معادله 3 بدين طريق دوباره نويسي ميشود:
(4)                                                                  
 
داده ها
داده ها براي 29 شركت ايرلندي ( در فهرست 1 به طور خلاصه آمده است ) از طريق شكت مالي اكستل لندن به دست آمده اند . چون تبديل Box – Cox به          داده هاي كاملا غير منفي نياز دارد ، انتخاب داده ها تحميلي است . داده هايي كه در سالهاي 11990 تا 1997 مورد استفاده قرار گرفتند ، در نتيجه نمونه كلي از 232 بررسي و مشاهده به دست آمده بودند . اين نياز از آزمون تناسب يا خطي بودن در تمام سطوح مقطعي شركت ها كه در طول زمان ركود و سقوط دارند جلوگيري مي كند . در حاليكه 29 شركت عدد مطلق كوچكي از شركت ها هستند كه به طور متوسط معرف حدودا %50 ( غير مالي ) شركت هاي ذكر شده در بازار سهام ايرلند و بيش از 80% از ارزش خالص ( غير مالي ) شركت هاي ذكر شده مي باشند . در طي سالهاي 1990 تا 1997 داده هاي انتخابي به طور نسبي ( جزئي ) در دسترس بودند و در اين دوره زماني ، اقتصاد ايرلند رشد ثابتي داشت اما عالي نبود . ( جدول 2 )
از طريق اين مجموعه ها نسبت ها در جدول 3 رسم شده اند ( جدول 3 )
 
نتايج تجربي
جدول 4 پارامترهاي محاسبه شده Box – Cox را نشان مي دهد . براي اينكه آزمايش به طور تمام وقت امكانپذير باشد ، داده ها به دو دوره تقسيم مي شوند از 1990 تا 1993 و 1994 تا 1997 . ( جدول 4 )
در تمام موارد ضرايب  ابتدا براي مورد آزمايش قرار مي گيرند و در تمام موارد رد مي شوند . بنابراين ، آزمايش واريانس ناهمگن باقيمانده نشان داده نمي شود .
در اطلاعات خلاصه شده در جدول 4 به نظر نمي رسد ثبات موقت زيادي در تمام نسبت ها همانطور كه در پارامتر  نشان داده شده وجود داشته باشد ، فقط نسبتهاي فهرستي S/TS و S/TA و تا حدودي نسبتهاي C/TA و D/TA ثابت به نظر مي رسند. اكثر نسبتها رابطه اي مختلط درند و به نظر مي رسد كه به طور مساوي ميان نسبتهاي متناسب و نا متناسب تقسيم مي شوند . هيچ الگوي مشخصي وجود ندارد به جز الگوهايي كه ارزيابي هاي كلي را به عنوان كاهنده به كار مي برند و ممكن است به احتمال زياد براي دستيابي به نسبيت ارائه شوند ، جدول 5 رابطه اي را نشان مي دهد كه بر طبق روابط موجود در جدول 1 طبقه بندي شده اند . ( جدول 5 ) 


Label
نظرات در مورد:مشخصه هاي توزيعي نسبت هاي حسابداري مالي ايرلند

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک