$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > صنایع غذایی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مجموعه مقالات علمي صنايع غذايي
غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني ـ آئين كار بهداشتي

تاریخ ایجاد 1389/08/17  تعدادمشاهده  3667

آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 
مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنهامرجع رسمي كشوراست كه عهده داروظيفه تعيين، تدوين ونشراستانداردهاي ملي (رسمي) ميباشد.
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد. سعي بر اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات وپيشنهادهـا در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي (رسمي) چاپ و منتشر مي شود.
پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي علاقمند و ذيصلاح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره ((5)) تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصولات و ملاحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصولات كشور، اجراي استاندارد كالاهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد.
همچـنين بمنظـور اطـمينان بخـشيدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صلاحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط لازم، گواهينامه تأييد صلاحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.
 
کميسيون استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی - آئين کار بهداشتی »
 
رئيس
سمت يا نمايندگی
مهتدی نيا، جواد( دکترای تغذيه و علوم غذايی)
دانشگاه علوم پزشکی تبريز
اعضاء :
 
اسماعيل زاده ، غلامرضا( فوق ليسانس صنايع غذايی)
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
پور اکبريان نياز ، امير مسعود( دکترای پزشکي)
واحد توليدی پارلاق صنعت
حصاری ، جواد( فوق ليسانس صنايع غذايی)
دانشگاه تبريز
ديانت ، نگار( ليسانس علوم تغذيه)
واحد توليدی صدر موسوی
زندوکيلی ، فاطمه( فوق ليسانس علوم بهداشتی در تغذيه)
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
شکرالهی ، فتانه( فوق ليسانس صنايع غذايی)
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
قربانپور ، هوشنگ ( دکترای دامپزشکی)
معاونت غذا و دارو, استان آذربايجان شرقي
مبين ، هايده( فوق ليسانس ميکروبيولوژی)
دانشگاه آزاد اسلامی تبريز
دبير
 
سالک زمانی ، مريم    (فوق ليسانس علوم تغذيه )
اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان آذربايجان شرقي
 
فهرست مندرجات                                                           صفحه
 
 
 پيش گفتار                                                                                    ب
 
مقدمه                                                                               پ و ت
 
1.                  هدف                                                                           1       
 
2.                  دامنه کاربرد                                                                    1
 
3.                  مراجع الزامی                                                                   2
 
4.                  اصطلاحات و تعاريف                                                        3
 
5.                  توليد اوليه                                                                      7
 
6.                  ساختمان و تاسيسات : طراحی و تسهيلات                                8
 
7.                  کنترل عمليات                                                                  15
 

8.                 

 

 

ساختمان و تاسيسات : نگهداری و بهسازی                                32

 

 
9.                  بهداشت فردی                                                                 35
 
10.              ترابری                                                                          37
 
11.              اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده                        38
 
12.              آموزش افراد دست اندر کار مواد غذايي                                       39
 
 

ب

 
     پيوست الف-هردل ها(اطلاعاتي)                                               41                                                               

 

 
پيش گفتار
 
استاندارد" غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی" که توسط کميسيون های مربوط تهيه و تدوين شده و در پنجاه و دومين جلسه کميته ملی استاندارد ميکروبيولوژي و بيولوژي مورخ 6/11/82 مورد تصويب قرار گرفته است، اينک به استناد بند يک ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی ايران منتشر می شود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پيشرفتهای ملی و جهانی در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادی که برای اصلاح يا تکميل اين استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجديد نظر در کميسيون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين برای مراجعه به استاندارد های ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده کرد.
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهای جامعه، در حد امکان بين اين استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پيشرفته هماهنگی ايجاد شود.
منابع و مآخذی که برای تهيه اين استاندارد بکار رفته به شرح زير است :
1-Codex alimentarius commission
CAC/RCP 46 :1999
Code of hygienic practice for refrigerated packaged foods with extended shelf life
2-استاندارد ملی ايران 6598 :سال 1381 ميکروبيولوژی- واژه نامه.
 
مقدمه
 
غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری[2] هردل[3] مهمی در به تاخير انداختن فساد مواد غذايی و جلوگيری از رشد عوامل بيماريزا می باشد. توليد کنندگان مواد غذايی برای تضمين ايمنی فرآورده های توليد شده در زمان ماندگاری آنها, بايد به عوامل ديگری چون کاربرد نادرست درجه حرارت توجه کنند. از اين رو, بهره گيری از هردل ها به منظور جلوگيری از رشد ميکروبی در کنار سرد کردن آن ها ضرورت می يابد.[1] طولانی, در برگيرنده آن دسته از مواد غذايی است که در سرما نگهداری می شوند تا کيفيت آنها به مدت بيش از 5 روز محفوظ بماند. به طور کلی کاربرد گرما و ساير فرآيندهايی که برای نگهداری استفاده می شود, نمی تواند سترونی تجاری آنها را تضمين کند. سرد کردن
در مراحل توليد ، نگهداری ، توزيع ، فروش و جابجائي[4] غذاهاي بسته بندي و سرد شده, امکان کاربرد نادرست درجه حرارت وجود دارد. چنانچه در فرآوری برای پيشگيری از رشد بالقوه ميکروبی در آن ها اقدام لازم انجام نشده باشد, ميکروارگانيزم های بيماريزا در فرآورده رشد خواهند کرد. سرد کردن به تنهايی نمی تواند خطر ميکروبی را در آن ها به کمينه برساند, چون گونه هايی خاص از ميکروارگانيزم های سرماگرا[5] , مانند: ليستريامونوسيتوژنز وکلستريديم بوتولنيم بخوبی در سرما (4 درجه سلسيوس و دماهای پايين تر از آن), رشد می نمايند.
عوامل خطرزای بالقوه ديگری نيز در برخی غذاهای سرد شده پيدا می شوند. محيط بي هوازی در غذاهای بسته بندی و سرد شده با اتمسفر اصلاح شده1pH ، کاهش فعاليت آبی و افزودن نگهدارنده ها به آن ها, نام برد. , رشد ميکروارگانيزم های هوازی را محدود می نمايد و شرايط را برای تکثير ميکروارگانيزم های بيماري زای ويژه, مساعد می نمايد. در اين غذا ها, به دليل جلوگيری از رشد زياد ميکروارگانيزم های هوازی, امکان آلودگی بدون بروز علايم ظاهری فساد وجود دارد, بويژه چنانچه از هردل های مناسب استفاده نشده باشد و نيز شرايط نگهداری در سرما نامناسب باشد. با بهره گيری از عوامل بازدارنده ، هردل ها می توان عوامل خطرزای ميکروبی را کنترل کرد. هردل ها نقش مهمی در به تاخير انداختن و جلوگيری از رشد برخی ميکروارگانيزم ها بويژه ميکروارگانيزم های بيماري زا دارند. از جمله اين هردل ها, می توان از کاهش
 
غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی
 
1     هدف
 
هدف از تدوين اين استاندارد ,تعيين و ارائه آئين کار بهداشتی فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری و ترابری غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی و همچنين خط مشی های مبتنی بر اصول HACCP, برای جلوگيری از رشد ميکروارگانيزم های بيماري زا می باشد.
 
2         دامنه کاربرد
اين آئين کار, در باره غذاهای بسته بندي و سرد شده کم اسيد, که فرآيند گرمايی در آنها اعمال شده است و امکان رشد ميکروارگانيزم های بيماري زا در مدت زمان ماندگاری آنها وجود دارد, کاربرد دارد.
اين آئين کار در فرآورده هايی کاربرد دارد, که :
الف-   عمل سرد کردن در مورد آنها انجام می گيرد تا در زمان ماندگاری ميکروارگانيزم های نامطلوب نتوانند در آنها رشد نمايند.
ب-   زمان ماندگاری آنها به مدت بيش از پنج روز است.
پ-   کم اسيد هستند ( ميزان pH آنها بيشتر از 6/4 می باشد).
ت-    فعاليت آبی آنها بيش از 92./  است.
ث-    برای جلوگيری از تکثير ميکروارگانيزم های نامطلوب در آنها ,از هردل ها بهره گيری شده است.
ج-    پيش از فرآوری يا پس از آن, بسته بندی می شوند.
چ-   ممکن است نيازی به گرم کردن پيش از مصرف داشته باشند و يا اينکه نداشته باشند.
يادآوري1- متداول ترين فرآورده های غذايی که اين آئين کار درباره آنها کاربرد دارد, عبارتند از :
غذاهای پخته شده آماده مصرف سرد شده, مانند: گوشت ها ، ماکيان ، غذاهای دريايی و فرآورده های آنها، سس ها ، سبزی ها ، سوپ ها ، فرآورده های تخم مرغ و ماکارونی.
يادآوري 2- غذاهايی که در شمول اين آئين کار نيستند, عبارتند از :
غذاهای خام ، يخ زده ، کنسرو شده کم اسيد ، ماهی دودی ، شير و فرآورده های آن ، چربي های زرد[6] و چربي های ماليدنی[7] .
يادآوری3گوشتهای تخميری [8] و دودی[9] و فرآورده های آنها ، سبزي های تخميری ، ماهي ها و گوشت های نمک سود و خشک شده, در دامنه شمول اين آئين کار نيست.
3     مراجع الزامی
مدارک الزامی زير حاوی مقرراتی است که در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزئی از اين استاندارد محسوب می شود. در مورد مراجع دارای تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهای بعدی اين مدارک مورد نياز نيست. معهذا بهتر است کاربران ذينفع اين استاندارد ، امکان کاربرد آخرين اصلاحيه ها و تجديد نظرهای مدارک الزامی زير را مورد بررسی قرار دهند . در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/ يا تجديد نظر ، آخرين چاپ و/ يا تجديد نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير برای کاربرد اين استاندارد الزامی است :
 
3-1    استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 آئين کار رعايت اصول کلی بهداشت در واحدهای توليد کننده مواد غذايی ( تجديد نظر ).
3-2   استاندارد ملی ايران 4557 :سال 1380 آئين کار استفاده از سيستم تجزيه و تحليل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی.
 
4     اصطلاحات وتعاريف
در اين استاندارد اصطلاحات و/ يا واژه ها با تعاريف زير بکار می رود:
 
4-1   گنجايه1
منظور, جعبه ، قوطی ، پلاستيک يا پوششي است, که در تماس مستقيم با فرآورده های غذايی مي باشد.
4-2   تجهيزات خنک کننده2
تجهيزاتی است, که برای کاهش دمای فرآورده به کار می روند.
4-3   پر کردن و درز بندی3
گذاشتن فرآورده غذايی در گنجايه و درزبندي آن است.
4-4    گنجايه با بسته بندی رخنه ناپذير4
گنجايه هايی است, که طراحی شده اند تا پس از بسته شدن آن ها, محتويات خود را در برابر ورود ميکروارگانيزم های زيستا5., حفظ نمايند
4-5    منطقه ای با احتمال بروز خطر بالا[10]
منطقه ای است, که نياز به سطح بالايی از بهداشت دارد و کارکنان ، مواد ، تجهيزات و محيط به گونه ای در آن راهبری می شوند, که احتمال خطر آلودگی با ميکرو ارگانيزم های بيماري زا کاهش يابد. اين منطقه, بايد مجزا و مشخص باشد و برای تشخيص آن, بايد ازHACCP استفاده شود.
 
4-6   هردل
عاملی است, که رشد ميکروبی را محدود می کند ، به تاخير می اندازد و از آن جلوگيری می کند.
4-7    فن آوری هردل
بهره گيری از چند عامل برای کنترل موثر رشد ميکروبي است.
4-8    هوای اصلاح شده1
منظور خلاء يا گاز درون فرآورده بسته بندی شده است, که با هوای محيط تفاوت دارد.
4-9   بسته بندی
منظور ,گذاشتن غذا در درون گنجايه يا قراردادن گنجايه ها در درون بسته بندی ثانويه است.
4-10   مواد بسته بندی
مواد مناسب و مجاز بکار رفته برای ساخت گنجايه ها يا بسته بندی غذاهای بسته بندی و سرد شده ,مي باشد مانند: مقوا ، کاغذ ، شيشه ، فيلم پلاستيک ، فلز .
4-11    ارزش پاستوريزاسيون2
منظور ,مدت زمان مورد نياز در يک دمای معين برای از بين بردن ميکروارگانيزم های بيماري زای مقاوم به گرما مي باشد.
 
4-11-1                          ارزش1 D
نام اختصاری برای زمان کاهش دهگانی است. زمان لازم ( به دقيقه ) برای از بين بردن 90% جمعيت ميکروارگانيزم ها ( شامل هاگ آنها ) در يک درجه حرارت معين است.
4-11-2    ارزش2
ميزان افزايش دمای فرآيند مواد غذايی است, که موجب کاهش تعداد ميکرو ارگانيزم ها بصورت لگاريتمی می شود. اين دما, بسته به نوع ماده غذايی متفاوت است.
4-12    خنک کردن سريع3
عبارت است از, فرآيند کاهش دمای غذا به منظور گذرانيدن سريع آن از محدوده دمای بحرانی برای تکثير ميکروبی (10 تا60 درجه سلسيوس ) و رسيدن به يک دمای معين و مشخص.
4- 13   غذای سرد شده 4
منظور ,غذای قابل نگهداری در دمای کم با هدف حفظ ايمنی ، کيفيت و مناسب بودن در زمان ماندگاری مورد نظراست.
4-14    تسهيلات نگهداري سرد كننده 1
تسهيلاتی است, که برای نگهداری غذاهای بسته بندي و سرد شده در سرما ,در دمای معين, طراحی شده است.
4-15    ماندگاري
مدت زمانی است ,که در طی آن فرآورده در يک درجه حرارت خاص نگهداری ، محدوده بحرانی ميکروبيولوژيکی و ايمنی خود را در عين حفظ کيفيت شيميايی و حسی ، حفظ می کند.
4-16     آخرين تاريخ پيشنهادي براي مصرف2
تاريخی است که پايان مدتی را برآورد می کند, که فرآورده پس از آن تحت شرايط نگهداری ، احتمالا ويژگی مورد انتظار مصرف کننده را نخواهد داشت. پس از اين تاريخ, مواد غذايی نبايد برای فروش عرضه گردد. آخرين تاريخ پيشنهادي براي مصرف ,از روي تاريخ توليد و با در نظر گرفتن زمان ماندگاری فرآورده, توسط توليد کننده تعيين می شود.
5   توليد اوليه
توليد اوليه,از ديد بهداشتي,بايد مطابق استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 بخش چهارم, باشد.
 6    ساختمان و تاسيسات : طراحی و تسهيلات
ساختمان و تاسيسات ,از ديد بهداشتي,بايد مطابق استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382   بخش پنجم , باشد.
6-1            محل ساختمان
مشخصات محل ساختمان, بايد مطابق بند 5-1  استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382   باشد.
6-2     ساختمان و محوطه
6-2-1 طرح و نقشه
طرح و نقشه ساختمان, بايد مطابق بند 5-2-1 استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 ,باشد.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا, بايد:
الف - طراحی به گونه ای انجام شود, که امکان بروز آلودگی کاهش يابد و تميز کردن و گندزدايی ساختمان و محوطه, با سهولت انجام شود.
ب‌ -    تسهيلات فرآوری و نگهداری به گونه ای باشد,که مواد خام ، مواد در حال فرآوری و فرآورده های نهايی در شرايط بهينه نگهداری شوند و از خطر آلودگی متقابل به دور باشند و اصول جريان يک طرفه و ورود و خروج مستقل درآنها رعايت شده باشد تا موادی که زودتر وارد انبار شده است ، زودتر مورد استفاده قرار گيرد. در ضمن تجهيزات مناسبی برای حفظ دما ، رطوبت و تهويه, بايد در آنها تعبيه شده باشد.
6-2-2     ساختار ها و لوازم داخلی
ساختارها و لوازم داخلی ساختمان,بايد مطابق بند 5-2-2 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 , باشد.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
الف - تسهيلات تميز و يا تعويض کردن کفش ها و پوشش های حفاظتی و همچنين محل های شستشوی دست ها و بهسازی ، بهتر است در ورودی ها فراهم شده باشد.
ب - پنجره ها, بهتر است بازشو نباشند.
پ - در ها, بهتر است به خوبی کيپ شوند و وضعيت ، استقرار و استفاده از آنها به گونه ای باشد, که ايمنی غذايی به مخاطره نيفتد.
ت - سفارش می شود, در محل های مقتضی ابزارهای پايش و ثبت دما و همچنين سامانه های مطمئن, مانند هشدارهای شنيداری و ديداری و چراغ های چشمک زن, تعبيه شده باشد تا نبودن کنترل را, اعلام کنند.
ث - در محل های فرآوری مواد غذايی به منظور محدود کردن آلودگی, بهتر است هوا پالايش شود و تحت فشار مثبت باشد.
ج - سامانه های بخارزدايی و کنترل دمه1, بهتراست به گونه ای کارا و بهداشتی طراحی شود تا تراکم2 بخار و آلودگی متقابل بين مواد خام و محصولات فرآوری شده, کاهش يابد.
 6-2-3    سرپناه های متحرک و موقتی و ماشينهای فروش
سرپناه های متحرک و موقتی و ماشين های فروش, بايد مطابق بند 5-2-3 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,باشد.
6-3      تجهيزات
6-3-1                           کليات
کليات,بايدمطابق  بند 5-3-1 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382, باشد.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
الف – بهتر است همه تجهيزات بکار رفته برای فرآيندکردن ، جابجائي يا ترابری, استفاده انحصاری داشته باشند و هيچ وسيله ای بدون اينکه تميز و گندزدايی شده باشد, به اين مناطق وارد نشود.
ب - بهتر است همه تجهيزات مورد نياز برای فرآوری فرآورده هايی که تحت فرآيند گرمايی قرار می گيرند, ويژه همين کار باشند و بطور جداگانه, از ساير تجهيزاتی نگهداری شوند ,که برای فرآوری مواد پيش از فرآيند ( گرمايی ياغيره ), کاربرد دارند.
پ - سينی هايی که يکبار مصرف نيستند, بهتر است پس از تميز شدن و بهسازی تا زمانی که با پوشش مناسب محافظت نگرديده اند, به مناطق آلوده منتقل نشوند.
6-3-2                           تجهيزات پايش و کنترل مواد غذايی
تجهيزات پايش و کنترل مواد غذايی ,بايد مطا بق  بند 5-3-2 استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 ,باشد.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
الف – بهتر است همه وسايل بکار رفته, به طور منظم و برابر روش های اجرايی معين ,کنترل و کاليبره شوند.
ب- تمام تجهيزات لازم برای فرآيند گرمايی ( يا ساير فرآيندها ), به گونه ای قرار گرفته باشند, که آلودگی متقابل بين مواد خام و محصولات فرآيند شده, پيش نيايد. 
6-3-3      گنجايه های مخصوص مواد زائد و مواد غير قابل خوردن.
برای آگاهی از گنجايه های مخصوص مواد زائد و مواد غير قابل خوردن,بايد به مفاد بند 5-3-3 استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
6-4       تسهيلات
6-4-1                           منابع آب
منابع آب, بايد مطابق  بند 5-4-1 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,باشد.
6-4-2                           دفع مواد زائد و فاضلاب
دفع مواد زائد و فاضلاب ,بايد مطابق  بند 5-4-2 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382,باشد.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
الف – بهتر است فاضلاب اين مناطق از طريق زانويی مناسب به طور مستقيم وارد لوله اصلی فاضلاب شود تا از پس زنی, آن جلوگيری بعمل آيد. فاضلاب مناطق ديگر, نبايد وارد لوله های فاضلاب مناطق با احتمال بروز خطر بالا شود.
ب – لوله کشی پساب تجهيزات سرما زايی ، دستشويی ها و ماشين آلات به سامانه فاضلاب, بهتر است به گونه ای انجام شود, که سبب آلودگی فرآورده ها نشود.
يادآوري مهم و کلي بايد توجه ويژه ای به پاشش1 يا هواويزه2 های اين منابع شود.
6-4-3       تميز کردن
تميز کردن,بايد مطابق بند 5-4-3 استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 ,باشد.
6-4-4       تسهيلات بهداشت برای کارکنان و توالت ها
برای آگاهی از اين تسهيلات,بايد به مفاد بند 5-4-4 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382,مراجعه شود.
 
6-4-4-1     رختکن1 ها و توالت ها
سفارش می شود, رختکن ها و توالت ها به طور مستقيم به مناطق جابجائي غذا ها و توليد, باز نشوند.
6-4-4-2     محل های فرآوری
در محل های فرآوري, براي گندزدايي دست ها ترجيحا از شيرهايی استفاده شود, که باز شدن آنها نياز به استفاده از دست ندارد.
6-4-5        کنترل دما
برای آگاهی از کنترل دما,بايد  به مفاد بند 5-4-5 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382, مراجعه شود. بهتر است کارخانه به گونه ای طراحی و تاسيس شده باشد ,که دمای درون آن صرف نظر از دمای بيرون, برای کنترل تکثير ميکروارگانيزم ها در طول نگهداری فرآورده ها و در طی مراحل مختلف عمليات, مناسب باشد.
6-4-5-1     تسهيلات سرما زايی2
همه واحدهای سرد شده3,بهتر است مجهز به ابزاری برای پايش و ثبت دما باشند. يک سامانه مطمئن, مانند: هشدارهای ديداری يا شنيداری نيز برای اعلام نبودن  کنترل سفارش می شود . بهتر است ابزارهای پايش بخوبی ديد پذير باشند و به گونه ای قرار گرفته باشند, که دمای بيشينه تا حدامکان صحيح ثبت شود.
6-4-5-2          تسهيلات خنک کننده1
 سفارش می شود, در تاسيسات فضاها و تجهيزات کافی وجود داشته باشد تا بهره گيری از روش های خنک سازی سريع در آنها فراهم باشد. برای نگهداری فرآورده های آماده شده, دست کم در اندازه ای برابر بيشينه توليد روزانه, بايد فضای کافی وجود داشته باشد. گزينش تجهيزات خنک کننده به نوع فرآورده های توليدی بستگی دارد و ويژگی های آنها از قبيل ظرفيت خنک سازی ,بايد با در نظر گرفتن مقدار فرآورده های توليدی تنظيم شود تا پس از فرآيند گرمايی و پي آمد رسيدن دمای درونی فرآورده به 60 درجه سلسيوس, سرد کردن بی درنگ انجام شود و حين آن توزيع دما در بهر يکنواخت باشد.
در مناطق پر خطر:
سرد کردن فرآورده های پخته شده, بايد در اتاق و با کاربرد تجهيزاتی انجام شود که آلودگی در آنها پيش نيايد.
6-4-6         کيفيت هوا و تهويه
برای آگاهی از کيفيت هوا و تهويه بايد به مفاد بند 5-4-6 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا سفارش می شود:
الف – هوايی که در محوطه جريان دارد, بخارزدايی شده باشد.
ب – سامانه تهويه به گونه ای طراحی شده باشد ,که از تراکم و گردش غبار جلوگيری شود.
پ – هوا پالايش شده و دارای فشار مثبت باشد.
6-4-7       روشنايی
روشنايی بايد مطابق بند 7-4-5 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 , باشد.
 
6-4-8       انبار کردن مواد غذايی
انبار کردن مواد غذايی بايد مطابق بند 8-4-5 استاندارد ملی 1836:سال 1382 باشد.
 
7       کنترل عمليات
برای آگاهی از کنترل عمليات,بايد به مفاد استاندارد ملی ايران 1836:سال  1382 بخش ششم ,مراجعه شود. غذاهای بسته بندی و سرد شده با بهره گيری از مواد خام ، فن آوري های توليد و انواع بسته بندي ها توليد می شوند. عوامل خطرزای بيولوژيکی ، شيميايی و فيزيکی در هر فرآورده متفاوت است. هر فرآورده زمان ماندگاری ويژه ای دارد, که بر پايه داده های علمی توسط توليد کننده, تعيين می شود.
در هر واحد توليدی بايد روش های اجرائی ويژه ای برای تضمين ايمنی فرآورده با در نظر گرفتن شرايط ويژه واحد ( مواد خام ، محيط ، فن آوری ها ، کارکنان و ... ) و ويژگيهای فرآورده, تعريف شود. اصول HACCP می تواند براي اين منظور به کار رود.
مسئوليت اتخاذ تدابير لازم برای تضمين ايمنی فرآورده, بايد به افراد کارآمد و صلاحيت دار سپرده شود.
7-1           کنترل عوامل خطرزا
برای آگاهی از کنترل عوامل خطرزا بايد به مفاد بند 6-1 استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 مراجعه شود.
7-1-1   کاربرد اصول HACCP
برای همه انواع فرآورده ها و برای طراحی و فرآوری هر فرآورده جديد, بايد از اصول HACCP مطابق استاندارد ملی ايران 4557:سال 1380, بهره گيری شود.
عوامل خطرزای ويژه در مراحل توليد و انبار کردن و همچنين اقدام های کنترلی, بايد شناسايی شود.
مراحل عملياتی بايد برای موارد زير تعيين گردد:
7-1-1-1       کنترل و رفع عوامل خطرزا.
7-1-1-2     به کمينه رسانيدن احتمال بروز عوامل خطرزا.
7-1-1-3    تعيين حدود بحرانی.
7-1-1-4    برقراری سامانه پايش برای تضمين کنترل حدود بحرانی.
7-1-1-5   تعيين اقدام های اصلاحی, به منظور مقابله با انحرافات .
7-1-1-6   تعيين روش های تاييد ,برای اثبات کارايی روش های کنترل .
7-1-1-7   برقراری مستند سازی و بايگانی سوابق.
7-1-2     مبانی طراحی
با بهره گيری از روش های علمی و فن آوری, بايد زمان ماندگاری فرآورده ، فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندهای نگهدارنده ، هردل ها و روش های خنک سازی, تعيين شود:
7-1-2-1                                     زمان ماندگاری فرآورده
زمان ماندگاری فرآورده به عوامل زير بستگی دارد :
الف – ترکيب بندی (فرمولاسيون) فرآورده (دربرگيرنده کاهش pH ، کاهش فعاليت آبی) و هردل ها به پيوست الف (اطلاعاتي) اين استاندارد, مراجعه شود.
ب – فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندهای نگهدارنده .
پ – روش های خنک سازی بکار رفته.
ت – روش بسته بندی ( مانند بسته بندی نفوذ ناپذير يا تحت اتمسفر اصلاح شده ) .
ث – دمای انبارش.
ج – هردل های ديگر.
 7-1-2-2   فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندها
برای دستيابی به سطح مطلوبی از ايمنی, بهتر است فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندها, به گونه ای طرح ريزی شده باشد, که بتواند کمينه مرگ ميکروارگانيزم های شاخص1 را , تامين کند. محاسبات فرآيند گرمايی, در منطقه سرد فرآورده انجام می گيرد. با توجه به نوع آلودگی بار ميکروبی و انتقال گرما, بايد بدترين حالت فرآورده ها در نظر گرفته شود. برای برقراری فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندها, بايد به عوامل زير توجه شود:
الف – نوع و بيشينه ميکروارگانيزم ها در مواد خام .
ب – امکان رشد ميکروارگانيزم ها, پيش از فرآيند گرمايی .
پ – تعداد مطلوب کاهش لگاريتمی ميکروارگانيزم های شاخص.
ت – دمای فرآورده پيش از آغاز فرآيند گرمايی .
ث – مقدار گرمای مورد نياز, برای تامين سطح مطلوب ايمنی در فرآورده ها.
ج – توزيع دما در تجهيزات فرآيند گرمايی.
چ – ترکيب و قوام موثر بر سرعت نفوذ گرما.
ح – نوع فرآورده يا گنجايه, که می تواند سبب تغيير شکل1 فرآورده يا تغيير ابعاد گنجايه, در حين گرمادهی شود.
خ – اندازه گنجايه ، نوع ماده تشکيل دهنده آن ، سنگينی هر بسته2 و بيشينه وزن پرکردن.
د – روش پخت سفارش شده توسط توليد کننده, برای مصرف کننده نهايی پيش از مصرف در صورت تغيير در ترکيب ، فرآوری و استفاده از فرآورده, بايد فرد صلاحيت داری در فرآيندهای گرمايی برنامه ريزی شده و ساير فرآيندها, تغييرات لازم را بوجود آورد.
در صورت تاييد مراجع قانونی و ذيصلاح کشور از فرآيندهای زير می توان به منظور کاهش ميکروارگانيزم های شاخص بهره گيری کرد :
الف – گرمادهی ريز موج3.
ب – گرمادهی اهمی4.
پ – ميدان مغناطيسی نوسان دار5.
ت – فشار هيدروستاتيک بالا6.
ث – پرتو دهي . 
7-1-2-2    تعيين روش خنک سازی
هدف از سردسازی فرآورده ها, دستيابی بي درنگ به دمای ويژه نگهداری در فرآورده به منظور کاهش رشد عوامل بيماریزای غذا زاد می باشد. بهتر است سرد سازی به گونه ای انجام شود, که دمای فرآورده به سرعت به حد مورد نظر برسد و فرآورده در محدوده دمای بحرانی ( 10 تا 60 درجه سلسيوس ), کمترين زمان را سپری کند. سفارش می شود, در صورت امکان, دمای مرکز فرآورده در مدت زمان 2 ساعت يا کمتر ازآن, به پايين تر از 10 درجه سلسيوس رسانيده شود.
برای تعيين روش خنک سازی, بايد عوامل زير در نظر گرفته شود :
الف – دمای فرآورده, پيش از آغاز خنک سازی .
ب – دمای محيط سرمازا1، گردش و پخش دما در سامانه خنک ساز.
پ – مدت زمان خنک سازی, بويژه برای فراورده هايی که از درون تجهيزات خنک ساز عبور داده می شوند.
ت – ترکيب ( نسبت جامد به مايع ) و ويسکوزيته تاثير گذار بر ميزان خنک سازی.
ث – اندازه گنجايه ، نوع ماده تشکيل دهنده آن ، سنگينی هر بسته و بيشينه سنگينی پر کردن .
ج – مواد بسته بندی موثر بر سرعت خنک سازی.
چ – ظرفيت يا کارآيی تجهيزات خنک ساز.  
7-1-2-3                                   هردل های ديگر
هدف بهره گيری از هردل ها, عبارت است از, محدود سازی يا جلوگيری از رشد عوامل بيماري زا برای صحه گذاری کارآيی غذاها. بهتر است کارآيی بهره گيری از هردل ها را در فرمولاسيون فرآورده ها, از نظر چگونگی تاثير آن ها بر جلوگيری و يا کاهش تکثير عوامل بيماري زا با انجام بررسی, مورد تاييد قرار داد. اثرات هم افزايی1 هردل ها نيز بهتر است مطالعه و تاييد شود. مدل های فرضی ميکروبيولوژی می توانند در طراحی اين مطالعات کمک کنند.
در صورت استفاده از يک و يا ترکيبی از هردل ها ی مختلف به همراه فرآيند گرمايی يا فرآيندهای ديگر, بايد حدود بحرانی مشخص و برآورده شود. بهتر است حدود بحرانی اندازه گيری ، کنترل و در صورت ضرورت ثبت شوند.
7-2                جنبه های کليدی سامانه های کنترل بهداشتی
7-2-1                                              کنترل دما و زمان
برای آگاهی از کنترل دما و زمان, بايد  به مفاد بند 6-2-1 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 مراجعه شود.
در همه مراحل فرآوری, بهتر است از دماهای بحرانی برای تکثير ميکروارگانيزم ها ( 10 تا 60 درجه سلسيوس ) دوری شود و يا به طريقی به سرعت از آن گذر شود. چنانچه وقفه ای در توليد پيش آيد ، مواد خام فساد پذير و مواد در حال فرآوری, بايد در دمايی نگهداری شوند, که در آن دما امکان رشد باکتريايی کمينه باشد. به اين منظور, می توان تا از سرگيری روند توليد, فرآورده را در انبارهای سرد قرار داد و در دمای معين نگهداری کرد و يا در دمايی حدود 60 درجه سلسيوس ,نگهداری نمود.
در مناطق با احتمال خطر بالا:
توليد کننده بايد ايمنی فرآورده را در صورت بحرانی بودن دمای هوا, ارزيابی کند و در صورت نياز اقدام مناسب به عمل آورد.
7-2-1-1                                      يخ زدايی
چنانچه در طول فرآوري, الزامی برای يخ زدايی پاره ای1 يا کامل باشد, بهتر است روش های آن از لحاظ دما و زمان توسط توليد کننده معين و کنترل شوند و فراسنج های دما و زمان به گونه ای گزينش شوند ,که شرايط برای رشد و تکثير ميکروارگانيزم ها مساعد نباشد.
سفارش می شود, مواد خام بلافاصله پس از يخ زدايی, فرآوری شوند يا تا زمان استفاده در دماهای پايين نگهداری شوند. در صورت استفاده از آون ريزموج,2 سفارش می شود, برابر دستور کار سازنده دستگاه عمل شود تا از اعمال گرمای اضافی و يخ زدايی نا همگن, جلوگيری شود. 
 
7-2-1-2 فرآيند گرمايی يا ساير فرآيندها
فرآيند گرمايی يا فرآيندهای ديگرموجب کاهش جمعيت ميکروبی می شوند. بهتر است کشندگی1با بهره گيری از ارزش های پاستوريزاسيون يا ارزش های ميزان کشندگی, محاسبه شود. اعمال 2فرآيند گرمايی و فرآيندهای ديگر را, می توان با اندازه گيری نسبت زمان به دمای فرآورده 3در حين فرآيند يا محيط گرمازا ، که مواد غذايی در آن قرار داده می شود تا نسبت زمان به دمای مورد نظر در نقطه سرد فرآورده حاصل شود ، پايش کرد. بهتر است ابزار پايش و ثبت دما و زمان در تجهيزات گرمايی يا ساير فرآورده های بکار رفته برای کنترل عوامل خطر زا ,تعبيه شده باشند و در فواصل زمانی معين با استفاده از استاندارد های مناسب مورد بررسی قرار گيرند تا در صورت نياز نسبت به تنظيم ، تعمير يا جايگزينی آنها, اقدام شود. اين فرآيند ها
سفارش می شود, برای اثبات اينکه فرآورده تحت فرآيند گرمايی قرار گرفته است از نشانگرهای حساس به گرما يا وسايل کارآمد ديگر, بهره گيری شود.
 
7-2-1-3             خنک سازی
برای پايش خنک سازی, می توان نسبت دما به زمان فرآورده در حين فرآيند و نيز محيط خنک ساز , که مواد غذايی در آن قرارداده می شوند ( مانند آب سرد - هوای سرد ) تا نسبت مورد نظر دما به زمان در نقطه گرم فرآورده حاصل شود , را اندازه گيری کرد.
بهتر است ابزار پايش و ثبت دما و زمان در تجهيزات خنک کننده ای که برای کنترل عوامل خطرزا بکار می روند, تعبيه شده باشد و در مراحل زمانی معين با استفاده از استانداردهای مناسب, مورد بررسی قرار گيرد تا در صورت نياز نسبت به تنظيم ، تعمير يا جايگزينی آنها, اقدام شود. روش خنک سازی بکار رفته, بايد با روش از پيش  تعيين شده برابری داشته باشد.  
7-2-1-4              حفظ زنجير سرما
برای تضمين ايمنی و حفظ کيفيت فرآورده در مدت زمان ماندگاری, لازم است آن را از لحظه بسته بندی تا لحظه مصرف يا آماده سازی برای مصرف بطور پيوسته, در سرما نگهداری کرد. دمای انبار بايد به اندازه ای باشد, که ايمنی فرآورده در زمان ماندگاری آن حفظ شود. چنانچه دمای فرآورده نگهدارنده اصلی آن باشد, لازم است که تا حد امکان دردمای پايين تر نگهداری شود. در هر صورت بايد صحت دمای برگزيده, شده تاييد شود.
شايد لازم باشد, دمای انبار الزامات تعيين شده توسط مراجع قانونی وذيصلاح کشور را به شرح زير برآورده سازد:
الف – چنانچه دمای مذکور در مقررات کمتر از دمای بکار رفته برای برقراری زمان ماندگاری باشد ، دمای مذکور بايد رعايت شود و در نهايت زمان ماندگاری ,مطابق آن ارزيابی مجدد شود.
ب – در صورتی که دمای ذکر شده در مقررات بيشتر از دمايی باشد که برای برقراری زمان ماندگاری بکار رفته است و توليد کننده خواهان نگهداری همان زمان ماندگاری باشد, بايد از رعايت شدن دمای بکار رفته در زمان ماندگاری, اطمينان حاصل نمايد. در صورت عدم رعايت آن ,زمان ماندگاری بايد دوباره ارزيابی شود.
در طی مراحل مختلف بهتر است گردش انباری مناسب وجود داشته باشد تا موادی که زودتر وارد انبار شده اند زودتر مورد استفاده قرار گيرند.
سفارش می شود, پايش منظم و کارآمد دمای انبار ، وسايل ترابری و ويترين فروشگاه ها در جای نگهداری فرآورده و داخل بار فرآورده و نيز هنگام بار گيری و تخليه بار, انجام شود.
در طی انبارگذاری و توزيع, بهتر است موارد زير مورد توجه قرار گيرد :
الف – دوره های يخ زدايی واحدهای يخچالی .
ب – کاربرد نادرست دما.
پ – پرباری تسهيلات انبار سرد.
ت – عوامل آسيب گذار بر گنجايه ها و يا مواد تشکيل دهنده  بسته بندی .
سفارش می شود, چيدمان فرآورده ها :
الف – بالاتر از بيشينه سطح مشخص شده در ويترين ها نباشد.
ب – جلوی مجاری هوا نباشد.
پ – بسيار نزديک به لامپ های گرمازا نباشد.
بهتر است فرآورده هايی که تاريخ مصرف آنها سپری شده است يا فاسد شده اند و يا اينکه گنجايه های آنها آسيب ديده است, از ويترين خارج شوند و برای فروش عرضه نشوند.
سفارش می شود, در موقع بروز خرابی در واحدهای سرد ويترين ها ، فرآورده ها از آنجا خارج و به ويترين های ديگر يا به مکانی سرد منتقل شوند. چنانچه اين گونه خرابی ها در موقع تعطيلی روی دهد ,دمای فرآورده ها بهتر است بررسی شود تا در صورت قابل قبول بودن به مکان مناسب ديگر منتقل شوند و در غير آن صورت از ويترين خارج شده و به فروش نرسند و در صورت لزوم منهدم شوند.
7-2-2     مراحل ويژه فرآيند
برای آگاهی از مراحل ويژه فرآيند,بايد به مفاد استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 بند 6-2-2 ,مراجعه شود.
7-2-3 ويژگي های ميکروبيولوژيکی و ساير ويژگي ها
برای آگاهی از ويژگي های ميکروبيولوژيکی و ساير ويژگي ها,بايد به مفاد بند 6-2-3 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 مراجعه شود.
7-2-4 آلودگی متقابل ميکروبی
برای آگاهی از آلودگی متقابل ميکروبی,بايد به مفاد بند 6-2-4 استاندارد ملی  ايران1836:سال1382 ,مراجعه شود.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
سفارش می شود, اين مناطق از سطح بالای بهداشت برخوردار باشند و کاربست های مرتبط با کارکنان ، مواد ، تجهيزات و محيط درآن مناطق , به گونه ای راهبری شود ,که از آلودگی با ميکروارگانيزم های بيماري زا, پيشگيری شود.
7-2-5                          آلودگی های فيزيکی و شيميايی
برای آگاهی از آلودگی های فيزيکی و شيميايی, بايد به مفاد بند 6-2-5 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
7-3             شرايط ورود مواد به کارخانه
برای آگاهی از شرايط ورود مواد به کارخانه ,بايد به مفاد  بند 6-3 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
 
7-3-1   ويژگی های مواد خام و بسته بندی
سفارش می شود, با بهره گيری از اصول HACCP ويژگی های مواد خام ، نوع هردل ها ، مواد تشکيل دهنده بسته بندی تعيين و در مرحله طراحی, تاييد شوند. برچسب زنی ، مواد بسته بندی ، شرايط ترابری و انبارش و همچنين مشخصات حسی ، فيزيکی ، شيميايی ، انگل شناسی و ميکروبيولوژی کالاهای تحويل شده , امکان دارد توسط تامين کننده مشخص شود. بهتر است مدارک نشان دهنده انطباق در برگه1 ويژگی ها وجود داشته باشد.
سفارش می شود ,مواد بکار رفته برای بسته بندی متناسب با نوع فرآورده ، شرايط انبارش ، تجهيزات پر سازی ، درز بندی ، بسته بندی و ترابری باشد.
7-3-2 دريافت مواد خام و مواد بسته بندی
برای آگاهی از اين موارد, بايد به مفاد بندهای 6-3 و 6-4 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
7-3-3                      انبارش مواد خام و مواد بسته بندی
7-3-3-1             مواد خام
سفارش می شود ,مواد خام :
الف – بلافاصله پس از تحويل, در مکان مناسب نگهداری شوند.
ب – به گونه ای نگهداری شوند, که از آلودگی فرآورده های در حال فرآوری يا نهايی, يا مواد بسته بندی, جلوگيری شود.
پ – به گونه ای نگهداری شوند ,که فساد و آلودگی با ميکروارگانيزم ها ، حشرات ، جوندگان ، اجسام خارجی و فرآورده های شيميايی پيش نيايد و آسيب پذيری به کمينه برسد.
ت – پس از تحويل, هر چه زودتر برای توليد بکار روند.
ث – مواد خام فساد پذير, بلافاصله به انبار سرد با دمای مناسب منتقل شوند.
بهتر است روش های اجرايی مستندی که مشخص کننده نحوه اقدامات لازم در صورت بروز انحراف در نقاط کنترل بحرانی باشند ,تدوين شوند.
7-3-3-2          مواد بسته بندی
سفارش می شود, همه مواد لازم برای بسته بندی ,در وضعيت بهداشتی و مناسب نگهداری شوند.
يادآوری 1مواد غير خوراکی مانند ترکيبات پاک کننده, بهتر است در مکانی جداگانه و بدور از مواد و اجزای متشکله مواد يا بسته بندی قرار گيرند و حين فرآوری وارد مکانهای فرآوری نشوند. سفارش می شود ,با برچسب گذاری مواد غير خوراکی به طور کامل مشخص شود تا از استفاده نادرست از آنها, جلوگيری بعمل آيد.
يادآوری 2در مورد مواد خام سفارش می شود, از سامانه گردشی مناسب بهره گيری شود تا موادی که زودتر وارد شده اند زودتر مورد استفاده قرار گيرند. برای دستيابی به اين سامانه, می توان همه بهرهای مواد خام را کدگذاری و از روش های اجرايی مناسب استفاده کرد و بصورت مستند نگهداری نمود.
7-4             بسته بندی
برای آگاهی از بسته بندی,بايد به مفاد بند 6-4 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
برای پاکيزه سازی و گند زدايی گنجايه ها, پيش از بکارگيری آن ها, ممکن است روشی تعيين شود بويژه چنانچه پس از عمليات پر کنی و درز بندی از فرآيند گرمايی يا ديگر فرآيندهای نگهدارنده استفاده نشود.
پر کنی و درز بندی, بهتر است به گونه ای انجام شود ,که احتمال آلودگی کاهش يابد. با کنترل دمای محيط می توان فرآورده های خنک شده را در دمای مناسب نگهداری کرد و از هرگونه افزايش دمای فرآورده در طول عمليات پرکنی و درز بندی, جلوگيری کرد.
کامل بودن درز بندی, بايد بصورت ادواری بررسی شود. در صورت نياز بهتر است بعضی ويژگی های مواد بسته بندی را بررسی کرد. به منظور تعيين خصوصيات مواد تشکيل دهنده بسته بندی و مقاومت آنها به تنش های مکانيکی ، شيميايی و گرمايی , که احتمال مواجهه به آنها در زمان ماندگاری وجود دارد , می توان از بررسی های ظاهری و آزمون های فيزيکی, بهره گيری کرد.  
 
7-5              آب
برای آگاهی از ويژگي هاي  آب,بايد به مفاد بند 6-5 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
7-6              مديريت و نظارت
برای آگاهی از مديريت و نظارت,بايد به مفاد بند 6-6 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
7-7             ثبت سوابق و مستندات
برای آگاهی از ثبت سوابق و مستندات,بايد به مفاد بند 6-7 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
برای اثبات کنترل در نقاط کنترل بحرانی, بهتر است آگاهی های کافی که در برگيرنده موارد زير باشد در دسترس باشد:
الف – روش های اجرايی ، داده ها و محاسبات انجام شده برای برقراری فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيندهای نگهدارنده و روش های خنک سازی.
ب – روش های اجرايی ، داده ها ، سوابق تعيين کارآيی هردل ها, برای حفظ ايمنی فرآورده ها در زمان ماندگاری مورد نظر.
پ – روش های اجرايی ، داده ها و سوابق مربوط به تعيين زمان ماندگاری فرآورده ها .
ت – اصلاحات انجام شده در فرآورده ها ، فرآوری يا عوامل ديگر بکار رفته برای تعيين فرآيند گرمايی برنامه ريزی شده يا ساير فرآيند ها .
ث – سوابق مربوط به برقراری مستند سازی برنامه HACCP .
ج – سوابق پايش فرآيند در نقاط کنترل بحرانی مشخص شده در برنامه .HACCP
7-8             برگشت محصول
برای آگاهی از برگشت محصول, به مفاد بند 8-6 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
 
8                         ساختمان و تاسيسات : نگهداری و بهسازی
برای آگاهی از اين موارد,بايد به مفاد استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 بخش هفتم, مراجعه شود.
8-1         نگهداری و تميز کردن
سفارش می شود, روش های اجرايی و برنامه های نگهداری برای تجهيزات بکار رفته برای فرآيند گرمايی ، تجهيزات سرد ساز خنک کننده و سامانه های تهويه, تدوين شوند..
8-1-1      کليات
برای آگاهی از کليات,بايد به مفاد بند 7-1-1 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
8-1-2     روشهای تميز کردن
برای آگاهی از روش های تميز کردن,بايد به مفاد بند 7-1-2 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
8-2        برنامه های تميز کردن
برای آگاهی از برنامه های تميز کردن,بايد به  مفاد بند7-2 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
8-2-1 تجهيزات ،مواد ، و گنجايه هايی که در تماس با مواد غذايی قرار می گيرند, بايد تميز و در صورت لزوم گند زدايی شوند.
8-2-2       پس از هر بار وقفه در توليد و نيز تغيير در نوع مواد غذايی, اجزای تجهيزات بايد از هم باز شوند.
8-2-3        تميز کردن و گندزدايی, بهتر استدر پايان هر روز کاری انجام شود.
8-2-4        در صورت لزوم برای جلوگيری از تکثير ميکروبها, می تواننسبت به باز کردن تجهيزات اقدام کرد.
8-2-5         افراد تعيين شده برای تميز کردن ساختمان, بايد آگاهيهای کافی از روش های بهسازی داشته باشند.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
الف -در اين مناطق, بهتر است به منظور جلوگيری از آلودگی متقابل, از تجهيزات تميز کننده مانند افشانه های تميز کننده پر فشار برای تميز کردن زانويی ها و ساير سطوح بهره گيری نشود, مگر اينکه به دنبال آن عمل گندزدايی در همه نقاط انجام شود.
ب- هنگام توليد بهتر است تميز کردن انجام نشود. 
8-3           سامانه های کنترل آفات
برای آگاهی از سامانه های کنترل آفات,بايد به مفاد بند 7-3 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
8-4            اقدامات لازم در مورد مواد زائد
برای آگاهی از اقدامات لازم در مورد مواد زائد,بايد به مفاد بند 7-4 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382, مراجعه شود.
سفارش می شود, مخازن نگهداری مواد زائد مشخص و ويژه اين کار باشد و به آسانی قابل تميز کردن و بهسازی باشد و پس از تخليه و پيش از ورود به مکان های فرآوری تميز و گندردايی شده باشند.
8-5            اثر بخشی پايش
برای آگاهی از اثر بخشی پايش,بايد به مفاد بند 7-5 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
 
9                           بهداشت فردی
برای آگاهی از بهداشت فردی,بايد به مفاد استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 بخش هشتم ,مراجعه شود.
9-1             وضعيت سلامتی افراد
برای آگاهی از وضعيت سلامتی افراد,بايد به مفاد بند 8-1 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
9-2            بيماری و جراحات
برای آگاهی از بيماری و جراحات,بايد به  مفاد بند 8-2 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
9-3         نظافت فردی
برای آگاهی از نظافت فردی,بايد به مفاد بند 8-3 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382, مراجعه شود.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
9-3-1                 سفارش می شود, افراد لباس کاررا در اتاق ويژه بپوشند.
9-3-2                سفارش می شود, افراد روپوش ها و يا پاپوش های حفاظتی ويژه اين مناطقرا بپوشند.
9-3-3      روپوش ها و پوشش های حفاظتی, بهتر است از اين مناطق خارج نشوند و افراد در صورت ترک خط توليد, آنها را در رختکن درآورند.
9-3-4      بهتر است روپوش های تميز در آغاز هر روز کاری پوشيده شود و در پايان هر روز کاری از تن در آوردهشود و در صورت نياز, به طور منظم تعويض شود.
9-3-5              بهتر است پاپوش ها به گونه مناسب,تميز و بهسازی شود.
9-3-6      دستکش های بکار رفته برای جابجائي غذاها ,بهتر است محکم ، بهداشتی و تميز باشند و از مواد پر منفذ و جاذب ساخته نشده باشند. سفارش می شود, از دستکش های يکبار مصرف استفادهشود و بطور منظم تعويض شود. دستکش ها چنانچه يکبار مصرف نباشند, بايد بطور مکرر گند زدايی شوند
9-4          رفتار فردی
برای آگاهی از رفتار فردی,بايد به مفاد بند 8-4 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
به منظور کاهش آلودگی متقابل, بهتر است طرح ويژه ای برای حرکت کارکنان و بازديد کنندگان مشخص شود. برای مشخص کردن کارکنان بخش های مختلف واحد توليدی, می توان از کدهای رنگی استفاده کرد.
9-5          بازديد کنندگان
برای آگاهی از بازديدکنندگان,بايد به مفاد بند 8-5 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
در مناطق با احتمال بروز خطر بالا :
بازديد کنندگان, ملزم به رعايت نکات بهداشتی همانند کارکنان می باشند.
 
10                        ترابری
برای آگاهی از ترابری,بايد به مفاد استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 بخش نهم, مراجعه شود.
10-1           کليات
برای آگاهی از کليات,بايد به مفاد بند 9-1 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382, مراجعه شود.
10-2          تجهيزات
برای آگاهی از تجهيزات,بايد به مفاد بند 9-2 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382, مراجعه شود.
10-3       استفاده و نگهداری
برای آگاهی ازاستفاده و نگهداري ,بايدبه مفاد بند 9-3 استاندارد ملي ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
سفارش می شود, وسايل ترابری, پيش از بارگيری خنک شوند. درهای اين وسايل تا حدامکان برای مدت زمان کوتاهی باز نگهداشته شوند و در صورت بروز تاخير در بارگيری, بهتر است برای حفظ سرما درها بسته شود. فرآورده های غذايی, پس از تخليه, بهتر است بلافاصله به انبار سرد يا ويترين ها منتقل شوند.
 
11                         اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده
برای آگاهی از اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده,بايد به  مفاد استاندارد ملی ايران1836:سال 1382 بخش دهم, مراجعه شود.
11-1            شناسايی بهر
برای آگاهی از شناسايی بهر,بايد به مفاد بند 10-1 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
11-2           اطلاعات مربوط به محصول
برای آگاهی از اطلاعات مربوط به محصول,بايد به بند 10-2 استاندارد ملی 1836:سال 1382 مراجعه شود
 
11-3        برچسب گذاری
برای آگاهی از برچسب گذاری,بايد به مفاد بند 10-3 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
در برچسب ها, بايد تاريخ انقضاء قابليت مصرف و عبارت « در سرما ( در دمای مورد نظر ) نگهداری شود », درج شود.
11-4         آموزش مصرف کننده
برای آگاهی از آموزش مصرف کننده,بايد به مفاد بند 10-4 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
 
12                        آموزش افراد دست اندر کار مواد غذايی
برای آگاهی از آموزش افراد دست اندر کار مواد غذايی ,بايدبه مفاد استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382بخش يازدهم , مراجعه شود.
12-1          آگاهی و مسئوليت افراد
برای آگاهی از مسئوليت افراد ,بايدبه مفاد بند 11-1 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
 
12-2          برنامه های آموزشی
برای آگاهی از برنامه های آموزشی,بايد به مفاد بند 11-2 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
12-3      آموزش و سرپرستی
برای آگاهی از آموزش و سرپرستی,بايد به مفاد بند 11-3 استاندارد ملی ايران 1836:سال 1382 ,مراجعه شود.
12-4        باز آموزی
برای آگاهی از بازآموزی,بايد به مفاد بند 11-4 استاندارد ملی  ايران1836:سال 1382,مراجعه شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
پيوست الف
هردل ها
(اطلاعاتي)
رشد ميکروبی به عوامل محيطی زيادی نظير ترکيبات مواد غذايی ، فعاليت آبی ، pH ،مواد نگهدارنده ، ميکروارگانيزم های رقيب1 ، اتمسفر گاز ، قدرت اکسيداسيون احياء2 ، دما و زمان نگهداری, بستگی دارد و از اين رو برای محدود کردن رشد ميکروبی, می توان اين عوامل را تحت کنترل داشت.
آماج بهره گيری از هردل ها, ايجاد محدوديت يا جلوگيری از رشد عوامل بيماري زای شاخص در غذاها می باشد. سرد کردن, يکی از هردل های مهم در کنترل رشد ميکروبی برای غذاهای سرد شده می باشد. در اين غذا ها, برای کنترل رشد ميکروبی, از هردل های ديگر نيز استفاده می شود.
به منظور تضمين غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی, اغلب از چند هردل برای کنترل رشد ميکروبی استفاده می شود تا از فساد و بيماري های غذا زاد, جلوگيری شود. ترکيب هردل ها را می توان به گونه ای انتخاب کرد ,که ميکروارگانيزم های بيماري زا نتوانند در آنها رشد نموده و زنده بمانند. استفاده از چند هردل سبب افزايش اثرات هم افزايی آنها در بازداری و حذف ميکروارگانيزم ها مي شود.
بهتر است هنگام استفاده از هردل ها اثرات آنها بر ايمنی و زمان ماندگاری فرآورده ها, بطور کامل بررسی شود. فعاليت آبی و pH که در زير شرح داده می شوند مثال هائی از هردل ها می باشند :
الف –1  فعاليت آبی
فعاليت آبي نشانگر آب در دسترس برای رشد ميکروارگانيزم ها در مواد غذايی است و رابطه معکوس با فشار اسمزی دارد. فساد ميکروبی فرآورده, به ميزان فعاليت آبی بستگی دارد. مواد غذايی چون شير ، گوشت و ميوه دارای فعاليت آبی بالای 9/0 و موادی چون شير خشک ، ميوه های خشک و مربا دارای فعاليت آبی کمتر کمتر از 9/0 هستند.
ميکروارگانيزم ها نيز از نظر فعاليت آبی به چند گروه مشروحه در زير تقسيم می شوند :
الف- باکتري هائی که غالبا در فعاليت آبی بالای 95/0 رشد می کنند,مانند باکتريهای گرم منفی.
ب-   باکتری هائی که در فعاليت آبی پايين تا 8/0 رشد می کنند, مانند باکتريهای گرم مثبت.
پ- ميکروارگانيزم هايی که قادر به تحمل فعاليت آبی تا حد 6/0 هستند,مانند برخی از قارچ ها..
الف-2 – ارزش pH
ميزان اسيديته يا قليائيت فرآورده های دارای آب است ,که اثرات تعيين کننده روی رشد و تکثير ميکروارگانيزم ها دارد و در ترکيب با عوامل ديگر چون حرارت موجب افزايش زمان ماندگاری مواد غذايی می شود. مواد غذايی کم اسيد دارای pH بالای 5/4 هستند, مانند انواع گوشت. مواد غذايی اسيدی دارای pH بين 5/3 تا 5/4 هستند, مانند بسياری از آب ميوه ها. مواد غذايی پر اسيد دارای pH کمتر از 5/3 هستند, مانند آب ليمو ، آب آلبالو و سرکه.
توانايی رشد ميکروارگانيزم ها در  pH کاهش يافته متفاوت است کاهش pH سبب جلوگيری از رشد باکتري های بيماري زا می شود. ميکروارگانيزم ها در مقابل pH پايين مقاومت گرمايی کمتری از خود نشان می دهند.
برای روشن شدن مفاهيم هردل ها و استفاده ترکيبی از آنها, به نوشتن مثالی اکتفا می شود : چنانچه قرار باشد يک غذای سرد شده که زمان ماندگاری آن مدت بيش از 10 روز است در اتمسفر اکسيژن کاهش يافته بسته بندی شود, بايد خطر بالقوه رشد گونه های سرماگرای کلستريديم بوتولنيوم در آن ارزيابی شود و در صورت ضرورت, با بهره گيری از هردل ها همراه با يک فرآيند گرمايی ( بويژه زمانی که در يک فرآيند گرمايی, دما به 90 درجه سلسيوس در مدت  زمان10 دقيقه نرسد ), آن را کنترل کرد. هردل هايی که می توانند مورد استفاده قرار گيرند عبارتند از :
الف- کاهش فعاليت آبی به کمتر از 97/0.
ب-  کاهش pH به کمتر از 5.
پ-  افزايش سديم کلريد به ميزان 5 درصد در شورآبه1 .
به منظور آگاهی از اثر بخشی هردل ها, می توان از شواهد و مدارک علمی سود جست. چنانچه شواهد و مدارک علمی موجود نباشد, بهتر است از مطالعاتی استفاده شود که در آنها ارگانيزم های خاصی پيش از نگهداری مواد غذايی به آنها تلقيح شود و نتايج آن در طی نگهداری و توزيع, دنبال می شود. پس از جمع آوری نتايج, می توان اطلاعات لازم را در خصوص استفاده صحيح از هردل ها به دست آورد.


1- Shelf life
2-Refrigeration
3-Hurdle
4- Food handling
5- Psychotropic
1-Modified Atmosphere Packaged
1-Yellow fats
2-Fat spreads
3- Fermented Meat
4- Cured Meats
 
5-Viable
6-High risk area
 
 
 
1- Cooling facilities
 
1- Stratification
1-Competitive microorganism

 Label
نظرات در مورد:غذاهاي بسته بندي و سرد شده با زمان ماندگاري طولاني ـ آئين كار بهداشتي

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک