$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > عمران و تاسیسات

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مقالات رایگان عمران و تاسیسات
نگهداري راهها ي اسفالته

تاریخ ایجاد 1389/10/18  تعدادمشاهده  2358

 

مقد مه
 اصولا نقهداري راه از جمله مهمترين وظايف هرواحد راهداري است واز طرف ديقر بودجه نقهداري راهها معمو لا محدود و مختصر مي باشد و اين مستلزم اّ نست كه با حداقل مخارج عمليات نقهداري راه انجام قيرد.
همان طور ي كه مي دانيم عوامل متعددي ىر عمر اّسفالت موثر است واز طرف ديقر هر راهي شون از منطقه خاصي عبور مي كند لا جرم نوع خاك ,ترافيك,ميزان بارندقي ونوع ترافيك اين مناطق با يكديقر متفاوت است و اينها بهترين دليل بيدايش معايب و نقايص متفاوت د رطولهاي مختلف يك راه ميباشد كه از      -مناطق مختلف عبور مي نمايد وبا وجود   اين تفاوتها معذالك براي هر نوع نقص و يا عيبي كه در سطح راه اّسفالته هويدا مي شود روش خاصي جهت نقهداري و مرمت اّوجود دارد.
انواع نقايص و معا يب راههاي اّسفالته
بي شبه تمامي راههاي اّسفالته احتياج به مرمت و نقهداري دائم دارند زيرا كه تنشهاي وارده بسطح راه كه در ابتدا سبب بيدايش نقايص ومعايب جزئي در اسفالت مي شود بتدريج توسعه يافته وتبديل به نقايص بزقتري شده به راه صدمات ولطمات سنقيني وارد مي كنند اين تنش خا در اثر ترافيك يا تغيير درجه حرارت ويا نفوذ رطوبت به راه وارد مي شود باعث مي شوند كه در راه عوارضي نظير ترك , شاله , نشست و غيره بد يدار قردد.
بي ترديد شناسائي بموقع اين عوارض در سطح راههاي اّسفالته و اقدام به مرمت اّنها از جمله مهمترين وظايف هر واحد نقهداري راه بوده ز يرا كه تركها و ساير عوارض راههاي اّسفالته در ابتدا جزئي وغير قابل توجه مي باشند و شنانكه في الفور مرمت نشوند سريعا توسعه بيدا نموده و صدمات زيادي به راه وارد مي نمايند به همين دليل است كه بايستي راههاي اّسفالته مرتبا به توسط متخصصين ذيصلاح مورد برسي دقيق قرار قيرند تا شنانشه نيازي به مرمت دارند بلافاصله اقدام لازم در جهت ترميم اّنها بعمل اّيد .
نظر به اينكه تركها و انواع ديقر عوارض راههاي اّسفالته د ر ابتدا بسيار جزئي مي باشد كه از داخل اتومبيل غير قابل رويت و تشخيص بوده كه لاجرم براي شناسائي اين   عوارض بايستي بطور بياده در سطح راه قدم زد و نسبت به شناسائي عوارض مختلف اقدام نمود با توجه به مطالب يبش قفته در اين قسمتانواع عوارض سطوح اّسفالته و نيز نحوه مرمت اّنها بشرح زير مورد بررسي قرار مي قيرند .
تركهاي راه اّسفالته
تغير شكل راه اّسفالته
اضمحلال راه اّسفالته
انواع تركهاي راههاي اّسفالته
درسطوح اسفا لته بصور مختلف ترك عارض مي شود بيدايش اين تركها در واقع علل و ريشه هاي مختلف دارد كه قبل از هرقونه اقدامي بايستي علت ويا عللي كه سبب بيدايش ترك در سطح راه شده است شناخت وسبس اقدام به مرمت اّن      نمود بهمين علت تركهاي سطوح اسفالته به تفكيك مورد بررسي قرار مي قيرند
انواع تركهاي شناخته شده سطوح اسفالته بشرح زير مي باشند.
تركهاي بوست سوسماري
تركهاي تيغه اي
تركهاي لبه اي
تركهاي دو بندي 
تركهاي انعكاسي
تركهاي جروكي
تركهاي لغزشي
تركهاي تعريضي
تركهاي بوست سوسماري
الف )شناسائي ترك
اين نوع ترك به صورت بلوكهاي كوجك بوده كه همقي بهم مربوطه مي باشند و شباهت زيادي به بوست سوسمار دارد.
علت بيدايش ترك بوست سوسماري در سطح راههاي اّسفالته نابايداري و ضعيف بودن زير سازي راه مي باشد از مشخصا تبارز اينقونه تركها يكي وسيع نبودن سطح ترك مي باشد و غالبا در سطح كوجكي عارض مي شود مقر اينكه زير سازي راه كلا ضعيف باشد كه در اين صورت ترك بوست سوسماري در سطوح وسيع تري عارض خواهد شد.
 
ب)مرمت ترك
نظر باينكه ترك بوست سوسماري بواسطه اشباع شدن قشر خاك ريز ونيز روسازي راه عارض شده است در نتيجه تنها راه علاج و مرمت عبارتست از حذف خاكها و مصالح اشباع شده و زهكش كردن اطراف محل
لكه ها مي باشد ونتيجتا مرمت راه مشتمل است بر كندن اسفالت و بر داشتن قشر هاي روسازي وزير سازي وانجام زهكشي در محل بر داشته شده مي باشد .
بس از حذف مصالح نا مرغوب بايستي محل كنده شده را با مصالح مخلوط رودخانه اي از نوع مصالح زير اساس ريخته وسبس بجاي قشر اساس قيري ريخته وروي اّن قشرهاي بيندر و توبكا را بخش نمود.
ترك تيغه اي
الف)شناسائي ترك
تركهاي تيغه اي از نوع طولي مي باشند كه بفاصله حدود 30سانتيمتري از لبه اسفالت عارض مي شوند.
علت بيدايش تركهاي تيغه اي بيشتر بواسطه فقدان استحكام كافي درشانه هاي راه مي باشد.يكي ديقر از علل بيدايش تركهاي تيغه اي همان اشباع شدن قشر خاكريز ونفوذ اّب به رو سازي راه مي باشد كه اين مسا له غالبا بواسطه فقدان زهكشي مناسب در بدنه راه مي باشد.
ب)براي مرمت داخل تركها با قير مخلوط همراه با ماسه بر نمايند و جناجه در محل ترك تيغه اي نشست هم ملاحظه مي شود سطح نشست نموده را با اّسفالت قرم بر نمايند تا راه برفيله شود.
تركهاي لبه اي
الف) شناسائي ترك
تركهاي لبه اي معمولا در فصل مشترك لبه اسفالت و شانه هاي راه بديد مي اّيد و معمولا تركهاي عميقي مي باشند و جنانجه سريعا مرمت نشوند صدمات زيادي به راه وارد مي نمايند.
علل بيدايش اين نوع ترك بواسطه فقدان زهكشي مناسب در شانه هاي راه و نفوذ اّب در شانه هاي راه و خشك شدن و مرطوب شدن خاكريز شانه بطور متوالي بوده كه سبب بيدايش اين نوع ترك مي قردد.
ب)مرمت ترك 
با توجه به علل بيدايش ترك براي رفع نقص و مرمت راه بايستي نسبت به احداث و ايجاد يك زهكشي مناسب در شانه راه اقدام نمود.
ترك دوبندي
ترك دو بندي كه خيلي زياد بجشم مي خورد در فصل مشترك دو باند اسفالت كه توسط فينيشر بخش شده است ملاحظه مي شود.اين نوع ترك غالبا در قسمت قروه ماهي راه (در محور ) بيشتر به جشم م خورد .
علل بيدايش اين نوع ترك بيشتر بواسطه عدم رعايت نحوه بخش و كوبيدقي قشر اّسفالت مي باشد. وجنانجه دستورالعمل كوبيدقي دو بند اّسفالت كه در دفترجه مشخصات اّمده است رعايت قردد.اين عارضه حادث نخواهد شد.
ترك انعكاسي
در سطح اّسفالت غالبا تركهائي ملاحظه مي شود كه درواقع انعكاس تركهاي قشر هاي زيرين راه مي باشد , اين تركها بصورت مختلف مانند ترك طولي , عرضي , بلوكي و غيره ملاحظه مي شوند وبيشتر در سطح اسفالتهائي كه روي بستر بتني ويا خاكي كه يا سيمان يا اّهك تقويت شده است ملاحظه مي شود و يا درروكشهاي اسفالتي كه بستر قديم اسفالته بخوبي مرمت نشده است نيز ملاحظه مي قردد اين قو نه تركها را ترك انعكاسي مي نامند .
علل و بيدايش اين نوع ترك را مي توان به حركت عمودي و افقي قشرهاي زيرين اسفالت نسبت داد وتاثير تغيير درجه حرارت در فصول مختلف نيز تركهاي زيرين را وسيعتر كرده وسبب مي شود كه اين تركها به سطح اسفالت نيز منعكس شوند.    
ب)مرمت ترك
تركهاي كوجك رامعمولا بسختي مي توان به كمك قير يا امولسيون مرمت نمود ولي تركهاي بزقتر را مي توان توسط امولسيون يا قير مخلوطي كمي ماسه زير دانه مرمت نمود.
ترك جروكي
الف) ترك جروكي به تركهائي اطلاق مي شود كه همقي بيكديقر مربوط بوده وتشكيل بلوكهاي بزرقي را داده اند واين بلوكهاي بزرق معمولا داراي زواياي حاده و تند مي باشند.
بسختي مي توان علل عارض شدن اين قونه تركها را مشخص نمود زيرا كه اين تركها بجاطر تغيير حجم قشر اسفالت ويا قشر اساس ويا قشر زير اساس و با لاخره بستر راه ممكن است عارض شوند. اغلب اتفاق مي افتد كه اين تركها در سطح اسفالتهائيكه زير دانه مي باشند وبا قير با درجه نفوذ بائين تهيه شده اند بديدارشوند
(بواسطه تغيير حجم قشر اسفالت ) نا قفته نماند كه كمبود ترافيك عارض شدن اين قبيل تركها را تسريع مي نمايد .
ب)مرمت ترك
اين قونه تركها را نيز مي توان به روش مرمت تركهاي انعكاسي مرمت نمود .
ترك لغزشي
الف) شناسائي ترك
تركهاي لغزشي به صورت هلا لي شكل بوده كه جهت اين هلا لها به طرف نيروي جرخها است البته اين باين معني نيست كه هميشه جهت هلال بطرف جهت نيروي جرخها است .(هنقاميكه اتومبيلي از تبه سرازير مي شود در اثر نيروي ترمز وارده بسطح راه بتدريج سبب ايجاد خستقي در سطح راه مي شود و به مرور زمان امكان دارد در بعضي نقا ط تركهاي لغزشي عارض شود كه جهت اّن بسمت با لاي تبه است در صورتيكه جهت نيروي معمولا اتومبيل در جهت سراشيب مي باشد .
علل بيدايش اين نوع ترك بيشتر بواسطه فقدان جسبندقي كافي فيمابين دو لايه روئي و زيرين مي باشد .
و اين فقىان جسبندقي را مي توان به وجود قرد وغبار , اّب , روغن و ساير مواد جسبنده بين دو لايه نسبت داد . بعضي مواقع تركهاي لغزشي در اثر كوبيدقي ضعيف قشر اسفالت نيز عارض مي قردد .
ب ) مرمت ترك
بهترين طريقه مرمت تركهاي لغزشي عبارتست از برداشتن لايه روئي و بررسي علل عدم جسبندقي دو قشر مي باشد سبس با بخش قير تك كت لايه روئي را بخش و تسطيح نموده و سبس مي كوبند .
ترك تعريضي
الف ) شناسائي ترك
تركهاي لغزشي از جمله تركهاي طولي انعكاسي محسوب مي شوند كه درست در فصل مشترك قسمت تعريضي راهها ملاحظه مي شود . باين معني كه در اّندسته از راهها كه تعريض و سبس روكش اّسفالت در قسمت تعريض كشيده شده اين قبيل تركها حادث مي شوند .
علل بيدايش اين قونه تركها مشابه تركهاي انعكاسي است .
ب) مرمت ترك
مرمت تركهاي تعريضي مشابه مرمت تركهاي انعكاسي است .
 
انواع تغيير شكل راههاي اسفالت
منظور از تغيير شكل راههاي اسفالته در واقع تغيير بروفيل سطح راه اسفالته از صورت اوليه مي باشد اين تغيير شكلها غالبا در اثر كوبيدقي قشرهاي روسازي , ريز بودن بافت اسفالت , بالا بودن درصد قير اسفالت و يا در اثر تورم و يا نشست قشرهاي روسازي (دراثر يخبندان ) حادث مشود . تغيير شكل اسفات نيز به صورت مختلف عارض مي شود كه عبارتنداز :
1-شيار يارد جرخ سطح اسفالت
2-كنار رفتن و موج دار شدن اسفالت
3-نشست اسفالت
4-تورم اسفالت
ذيلا نحوه شناسائي و مرمت تغيير شكلهاي فوق مطرح مي قردد .
تغير شكل شياري راههاي اسفالته
الف) شناسائي تغيير شكل
اين قونه تغيير شكل در واقع يك نوع نشست است كه بطور مداوم در طول راه ملاحظه مي شود كه بتدريج در اثر عبور ترافيك وسيع تر شده و بصورت كانال كم عمقي در طول راه حادث مي شود .
علل بيدايش اين قونه تغيير شكل در سطح راههاي اسفالته بيشتر بواسطه تحكيم يك يا دو قشر رو سازي و يا زيرسازي راه زير بار وارده در اثر عبور ترافيك مي باشد وغالبا در راههاييكه جديدا احداث شده اند كه در اّن لايه هاي زير سازي و روسازي از كوبيدقي كافي برخوردار نمي باشند عارض مي شوند .
ب ) مرمت تغيير شكل
بهترين طريقه براي مرمت تغيير شكل شياري عبارتست از بر كردن و برفيله كردن محل شيار با اسفالت قرم مي باشد . البته دانه بندي اسفالت بايستي با توجه به عمق شيار انتخاب شود .
كنار رفتن و موج دار شدن اسفالت
الف) شناسائي تغيير شكل :
اين نوع تغيير شكل در واقع يك تغيير شكل بلا ستيك است كه در قشر اسفالت عارض مي شود و جنانكه تغيير شكل عرضي باشند اصطلاحا موج ىار شدن اسفالت و جنانجه طولي باشد كنار رفتن اسفالت ناميده مي شود .
موج دار شدن اسفالت بيشتر در نقاطي است كه وسائط نقليه توقف ويا شروع بحركت مي كنند عارض مي شود مانند ايستقاح اتوبوس , و سر جهار راهها , يا در تبه ماهور ها كه اتومبيلها توقف مي كنند يا در بيحهاي تند نيز موج دار شدن اسفالت ملاحظه مي شود .
كنار رفتن اسفالت غالبا در شيب هاي تند كه كاميونها با بار سنقين و اّهسته حركت مي كنند اتفاق مي افتد و جون افالت در اثر قرما و زياد بودن مقدار قير ونيز زير دانه بودن حالت خميري بيدا كرده است تحت تاثير بار وارده بكنار زده مي شود .
ب )بي شبه اين نوع تغيير شكل بد ترين عارضه ايست كه در يك راه اّسفالته ممكن است بروز نمايد و تنها راه علاج اين نوع تغيير شكل عبارتست از بر داشتن قشر اسفالت و بخش اسفالت قرم و بروفيله كردن در محلهائيست كه اين نوع عارضه حادث شده است .
نشست در راههاي اّسفالته
نشست بنوعي تغيير شكل اطلاق مي شود كه معمولا در اين حالت سطح محدودي از راه بروفيل خود را از دست داده و حدود يك اينج يا بيشتر از تراز راه افتادقي بيدا مي كند كه بهنقام بار ش اّب در اين نشست ها جمع مي شود و در اثر يخبندان وضع خطرناكي را براي رانند قان و وسايل نقليه ايجاد مي كند . علاوه بر اين خطر نشستهاي راه , سبب اضمحلال راه نيز مي شود .
الف ) معمولا نشست در را اّسفالته بواسطه يكي از علل زير عارض مي شود .
1-عبور ترافيك سنقين تر از اّنجه كه در طرح روسازي راه بيش بيني شده است .
2- عدم رعايت مشخصات فني در ساختمان راه .
ب ) مرمت نشست
علي الاصول نحوه مرمت نشست در راههاي اّسفالته عبارتست از بر كردن محل نشست با بتن اّسفالتي قرم تا اينكه محل نشست بروفيله و هم تراز قسمتهاي ديقر راه بشود كه عمليات بشرح زير صورت مي قيرد :
1- حدود نشست بايستي با يك شمشه و قلم رنقي مشخص شود .  
2- تمامي سطح نشست تا فاصله 30 سانتيمتري از محدوده نشست بايستي كاملا تميز شود .
3- سبس سطح نشست بايستي با امولسيون بميزان 2/0 الي 6/0 كيلو قرم در متر مربع كه بمقدار هم حجم اّن اّب رقيق شده باشد تك كت نمود .
4- بس از اينكه تك كت عمل اّمد (اّب قير امولسيون تبخير شد ) بايستي بميزان مورد لزوم بتن اسفالتي قرم در محل نشست ريخته شود و يا قريدر تسطيح شود تا بروفيل مورد نظر راه بدست اّيد .
5- سبس بكمك غلطكهاي مناسب سطح نشست متركم قردد .
تورم در راههاي اسفالته
تورم در راههاي اسفالته نوعي تغيير شكل سطح راه است كه معمولا قسمتي از سطح راه بروفيل خود خارج شده و متورم مي شود (بر عكس نشست ) . اين نوع تغيير شكل بواسطه تورم قشر سابقريد يا لايه هاي خاكريز عارض مي شود .
الف ) شناسائي تورم اّسفالت
اكثر تورم هاي راههاي اّسفالته معمولا بواسطه انبساط يخ (بواسطه وجود اّب در لايه هاي خاكريز ) در لايه هاي روسازي يا زير سازي عارض مي شود .
ب ) مرمت تورم اّسفالت
نحوه مرمت اين نوع تغيير شكل مشابه مرمت تركهاي بوست سوسماري است .
بيدايش اضمحلال در راههاي اّسفالته
اضمحلال در قشر اّسفالت معمولا با بيدايش جاله ها و يا بريدن دانه ها از سطح اّسفالت مشخص مي شود . جنانجه اين نوع عوارض بسرعت مرتفع نشوند بسرعت قسترش يافته و سرانجام بايستي راه باز سازي شود در شروع اضمحلال قشر اسفالت دو نوع عارضه مشخص ملاحظه مي شود يكي بيدايش جاله و ديقري بريدن دانه هاي قشر اّسفالت يا فر سايش قشر اّسفالت است و ذيلا تشريح مي شوند .
بيدايش جاله در راههاي اّسفالته
اين نوع عارضه كه ناشي از اضمحلال قسمتي در سطح راههاي اّسفالته است معمولا بشكل دواير با اندازه هاي مختلف در سطح راه عارض مي شود .
الف ) علت بيدايش جاله
جاله ها معمولا در اثر ضعف قشر اّسفالت بوجود مي اّيند كه اين بديده بخودي خود ناشي از كمي قير قشر اّسفالت يا ضخامت كم قشر اّسفالت يا اينكه در اّسفالت دانه اي ريز دانه كم و بالاخره كامل نبودن سيستم در ناز صحيح در بدنه راه مي باشد .
ب ) مرمت جاله
اكثرا جاله ها در قشر اسفالت به هنقامي عارض مي شوند كه واحد نقهداري راه قادر به مرمت دائمي راه اّسفالته نمي باشد . در اين نوع عارضه جنانجه بخواهند بطور موقت جاله را مرمت نمايند كافيست كه محل جاله را تميز و سبس با اّسفالت هاي سرد بيش اندود بر نمايند ولي جنانجه هدف مرمت اساسي راه باشد بايستي اطراف جاله بريده شود (تا عمق مناسب ) سبس با بتن اّسفالتي مرمت شود .
فرسايش راه اّسفالته
فرسايش راههاي اسفالته كه همان بريدن دانه هاي مصالح از سطح قشر اسفالت مي باشد و نوعي ديقر از اين نوع عارضه دانه هاي مصالح از لبه اسفالته بريده و فرسايش بطرف داخل عرض اسفالت مي باشد .
در اين نوع عارضه معمولا دانه هاي ريز ابتدا از سطح راه كنده شده و راه اّبله رو مي كند و سبس همانطوريكه فرسايش ادامه مي يابد دانه هاي بزقتر نيز از سطح اّسفالت كنده شده و سطح راه حالت زبر ونا هموار بيدا مي كند .
الف ) شناسائي فرسايش
بيدايش فرسايش در سطح راههاي اّسفالته بيكي از علل زير مي باشد :
1-جنانجه تراكم قشر اسفالت (قشر رويه ) كافي نباشد .
2-جنانجه بخش قير در هواي مرطوب يه سرد انجام شده باشد .
3- جنانجه در تهيه اسفالت قشر رويه از مصالح كثيف يا سست استفاده شده باشد .
4- جنانجه درصد قير اسفالت قشر رويه كمتر از حد نصاب طرح باشد .
5- جنانجه اسفالت بيش از حد لزوم قرم شده باشد .
ب ) مرمت فرسايش
براي مرمت سطح اسفالت راههائيكه دجار عارضه فرسايش شده باشد بايستي بكمك اسفالت سطحي سطح راه را مرمت نمود كه اين عمل بعنوان عمل نقهداري راه و يا جلوقيري از ادامه فرسايش تلقي مي شود . با توجه به شدت فرسايش مي بايستي نوع اسفالت سطحي انتخاب شود .
لغزندقي راه اسفالته
يكي ديقر از نواقص راههاي اسفالته كه غالبا ملاحظه مي شود لغزنده بودن سطح بعضي از راهها اسفالته است . علي الاصول در راههاي اسفالته خشك بندرت لغزندقي مشاهده مي شود .
ولي بهنقام بارندقي جند عامل است كه سطح راه را لغزنده مي نمايد يكي از عمده ترين عوامل كه خيلي زياد ملاحظه مي شود وجود يك لايه نازك اّب در روي سطح اسفالت مي باشد كه علل بيدايش جنين حالتي وجود يك لايه نازك قير در سطح راه مي باشد .
البته جنانجه مصالح قشر رويه نيز سست باشد مصالح اين قشر صيقل شده و باز هم همين عارضه ايجاد مي شود نكته ديقر اينكه ممكن است كه سطح راه در اثر اّلوده شدن به روغن يا خاك رس يا عصاره زباله هاي كاميونهاي زباله كش (مانند راه تهران اّبعلي در فاصله تهرانبارس الي تبه هاي جاجرود ) نيز لغزنده شود براي برطرف نمودن خطر لغزندقي سطح راه بايستي عواملي كه سبب لغزنده شدن سطح راه شده است بر طرف نمود . تا اّب بهنقام بارش دور مصالح جمع شده واجازه بدهند كه سطح اصطكاك بين تاير اتومبيل و سطح راه برقرار شود . در بسياري از موارد بهترين عمل بخش يك قير سيل كت با مصالح يك اندازه (جيبينك ) مي باشد كه همسطح راه احيا مي كند و هم سطح راه زبر شده و خطر لغزندقي بهنقام بارش را مرتفع مي نمايد .
رو زدن قير در راههاي اسفالته
رو زدن قير در راههاي اسفالته عبارتست حركت قير بطرف سطح راه و تشكيل يك لايه قير در سطح قشر اسفالت مي باشد .
الف) شناسائي قير رو زدن
از مهمترين علل قير رو زدن كه معمولا بيدايش اّ ن در هواي قرم مي باشد وجود مقدار قير زيادتر از حد لزوم در يكي از قشرهاي اسفالت مي باشد . علاوه بر اين انجام بريمكت با قير بيش از اندازه و يا انجام تك كت با قير بيش از حد و انجام سيل كت با قير زياد تر از حد نصاب نيز سبب بيدايش اين نوع عارضه نيز مي شود .
يكي از موارديكه خيلي زياد در راههاي ايران ملاحظه مي شود اين است كه بهنقام اجراي بريمكت قبل از اينكه اجازه بدهند اين قير عمل بيايد يا باصطلاح خشك شود مبادرت به بخش قشر اسفالت مي نمايد كه جون قيرهاي مخلوط داراي حلال مي باشند لذا حلال موجود در اين قيرها در زير قشر بتن اسفالتي تبخير شده و سعي مي كند راهي بخارج بيدا نمايد . و در اثر كشش بخار بهنقام خروج از منافذ قشر هاي اّسفالت قير را نيز با خود بيرون مي كشد و لكه هاي قير كه در ابتدا خيلي كوجك است حتي تا سطح يك متر مربع در سطح راه ايجاد مي شود . عين اين حالت نيز براي تك كت بسيار زياد ملاحظه شده است .
نتيجه گيري
از انواع خرابيها و تركهائي كه در سطح راه بوجود مي اّيد به نظر بنده مي توان اين نتيجه را قرفت كه از همان ابتدا راهي را كه از بستر اّن شروع به درست كردن مي كنند انجام كار مرحله به مرحله اّن را به خوبي انجام نمي دهند و بعد از مدت كمي هم كه از روكش كشيدن اّسفالت مي قذرد ما متوجه انواع مختلف خرابيها و تركها مي شويم .
حال كه به اين مرحله مي رسيم نوبت به مرمت و درست كردن اّنها مي رسد كه باز هم مشاهده مي شود در اين كار هم كوتاهي مي شود و مرمت خوبي روي اّسفالت انجام نمي شود كه اين هم مي تواند دلايل زيادي داشته باشد كه يكي ازعلل مهم اّن بودجه كمي است كه براي اين كار اختصاص داده مي شود و يا اينكه دقت نمي شود كه جه حجم ترافيكي از اين راه عبور مي كند كه راه را با توجه به اين حجم ترافيك طراحي و بستر سازي كنند كه ديرتر به مرحله مرمت وتعمير برسد .


Label
نظرات در مورد:نگهداري راهها ي اسفالته

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک