$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > مدیریت

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مجموعه مقالات علمي مدیریت
آموزش قراردادي

تاریخ ایجاد 1389/08/17  تعدادمشاهده  1311

 

«آموزش قراردادي»
بيشتر مواقع، سازمانهاي بسياري توانايي براي توسعه مواد آموزشي خودشان ندارند . هنگاميكه آن اتفاق مي افتد ، توسعه براي آموزش دادن ويژه به صورت واگذاري مي شود، در حقيقت ، تجربه ما به ما مي گويد كه بيشتر كمپانيها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلكه تحويل همه احتياجات شش سيگما را واگذاركرده اند.به خاطر اين دلايل،سازمانها بايد هوشيار باشند بطوريكه خواسته ها و توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . اين چيزي است كه اين فصل برآن تأكيد         مي كند. ما سعي خواهيم كرد كه سؤالاتي كه چه بايد انجام شود هنگام آموزش جواب دهيم، شامل تحويل، از سومين بخش فروشنده خريداري شود، اين فرآيند را ويژه كردن مي ناميم ، زيرا آن برهمه فازهاي طراحي آموزش در فرآيند خريد متصل است. اين نگرش ، ما اميدواريم ، راهنمايي برچگونه حرفه ا ي كردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزيه و تحليل ابتدا تا انتهاي مسائل از طريق ارزيابي نتايج برنامه ارائه دهد .
«ويژگي ها» يك طراحي از تحويل دادنيهايي هستند كه بايد از هر سازماني كه مواد آموزشي را مي خرد پيش بيني شود، بويژه روش شناسي شش سيگما. اگر جزئيات اضافي نياز باشد براي تكميل اين ويژگيها ، آن بايد از مديران پروژه فراهم شود. هر فاز در اين ويژگيها ممكن است به دقت تهيه شود براي تشريح بيشتر جزئيات مي تواند هر جنبه از نيازها را تعيين كند اينجا ، ما مقداري از بيشترين احتياجات ضروري براي موفقيت را ارائه مي دهيم.
تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها
حل مسئله تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها انجام دهد كه شامل موارد زير باشد.
      ×        تشريح رويه هاومنابع استفاده شده در جمع آوري اطلاعات براي تجزيه وتحليل ابتدا تا انتها.
   ×    تشريح سطوح عملكرد واقعي يا طراحي شده يا مشكل/ شكاف تعيين شده در بخشهاي واحد تجاري(كار مستقيم ، موجودي شناسايي غيبت و)
   ×    تشريح عوامل مجتمل مشكل كه در عوامل فني وجود داد(مواد، تجهيزات، محيط) عوامل سازماني (ساختار، پاداشها، بازخورد ، غرامت) و عوامل انساني (مهارت و سطوح دانش)
      ×        تشريح راه حل هاي بالقوه ، پوشش داده
   ×    تشريح وبهترين راه حل مبتني بريك مورد تجاري شامل: شرح هزينه مشكل، راه حل هزينه ، چه طور راح حل به خوبي مشكل را حل خواهد كرد، حمايت سهامداران يا مشتري بالقوه: مطابق با فرهنگ سازماني،اهداف تجاري،سياست بهبود مداوم: اجراي موانع بالقوه و هزينه هاي مربوطه؛ و بازگشت سرمايه بالقوه
   ×    گزارش اطلاعات به سازمان شامل يك شرحي از چگونگي و چرايي شروع فرآيندFEA ، شناسايي شكاف ، موارد، نتايج عمليات، پرسنل، شغلها و هزينه ها درگير شده ، راه حلهاي احتمالي ، راه حلهاي پيشنهادي ، چگونه راه حلهاي بهبود مداوم را حمايت مي كنند، حوزه و برنامه پروژه، و ضميمه ها شامل: مكاتبات پشت و رو ، بودجه ها ، ابزارهاي جمع آوري اطلاعات و غيره .
برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها: تهيه كننده بايد يك برنامه ريزي تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها كه شامل موارد زير است انجام دهد.
      ×        پذيرش با روشهاي بهبود فرآيندهاي سازماني
تجزيه و تحليل وظيفه
تهيه كننده بايد يك تجزيه و تحليل وظيفه كه شامل موارد زير است انجام دهد.
   ×    تجزيه و تحليل در يافت حضار از يك آموزش يا اهداف شغلي شامل حضار اوليه و ثانويه. حضار اوليه شامل آنهايي كه مي روند از طريق آموزش يا استفاده كردن از هدف شغلي . حضار ثانويه شامل هركسي است كه براي عملكرد موفقيت آميز مورد حمايت بوسيله حضار اوليه مانند سرپرستان ، داده هاي افراديكه اطلاعات آنها ثبت شده است، بررسيها و غيره است و بايد شامل اطلاعات جميعتر مانند (سن، جنس، فرهنگ و غيره) سطوح ظرفيت مانند (استعداد، حالت درك، توسعه رواني و غيره) سطوح شايستگي مانند (مهارتها و اموزش اوليه) پيشينه تجربي ، توانايي خواندن ، زبانهاي قابل صحبت ) و مهارتهاي عمومي و سطوح دانش مانند (مربوط به برنامه آموزشي جاري).
      ×        تشريح اهداف پاياني
   ×    تشريح گامهاي كار( شامل همه نتايج اصلي گامهاي كار و وظايف فرعي جزئي وغيره) براي رسيدن به اهداف پاياني به صورت كارشناسانه مورد نياز است. درباره هر گام وظيفه اصلي اطلاعات ضروري مطرح شده درجدول 5-2 قرار دهيد . اطلاعات گام وظيفه را از وظايف اجرا شده ،چك ليستهاي اجرايي ، نقشه هاي جاري، مصاحبه ها، مشاهدات، بررسي ها و غيره جمع آوري كنيد.
      ×        تشريح يك سلسله مراتب وظيفه ، مبتني بر شرح گامهاي وظيفه.
   ×    تشريح اهداف آموزشي براي هرگام وظيفه اصلي ، گام وظيفه فرعي (اگر نياز باشد) و غيره. هر هدف آموزشي بايد شامل يك شرحي از 1- انجام شدن يك كار قابل طراحي و قابل مشاهده.2-استانداردها كه به وسيله اجراي كاري كه براي انجام موفقيت آميز ارزيابي و        اندازه گيري خواهد شد. 3- شرايط يا پيشامدهايي كه در تحت آن كار انجام خواهد شد.
   ×    طبقه بندي هر هدف آموزشي بوسيله متوسط انبارداري (مانند، هم تعليم و هم هدف شغلي). براي مثال، برخي از اهداف آموزشي مورد نياز يك آموزنده نخواهدبود كه به يك برنامه آموزشي توجه كند. برخي اوقات همه نيازهاي آ‎موزش گيران يك هدف شغلي است .
   ×    توسعه ارزيابي آموزشها، براي ارزيابي اوليه و بعدي استفاده مي شود موارد ارزيابي آموزشي بايد مطابق با اهداف آموزشي باشد .
بررسي محصول : تهيه كننده بايد يك بررسي محصولي كه شامل موارد زير است انجام دهد.
   ×    بررسي برقراري محصولات آموزشي ، جاسازي آنها با نيازمنديهاي جلسات بالقوه كه در مكاتبات تجزيه و تحليل ابتدا تا انتها طراحي شده است.
   ×    حذف توليدات نامناسب ، شامل آن توليدات با شهرت ضعيف ، قيمت غير منطقي و كانال تحويل غير مناسب.
      ×        ارزيابي محصولات مناسب باقيمانده در جدول 1-6.
   ×    يك تجزيه و تحليل سودوزيان براي تعديل محصولات موجود يا محصولاني كه شامل توضيح براي تغييرات ضروري است و مقايسه هزينه تصحيح (بوسيله شركت يا تهيه كننده) با آنهائيكه يك برنامه برمحور مشتري توسعه داده اند(بوسيله شركت يا يك تهيه كننده).
طراحي آموزش
تهيه كننده بايد طراحي كند آموزش را كه شامل موارد زير باشد:
   ×    توسعه يك توالي منطقي ، طرح با محتواي صحيح و فني، مبتني بر سلسله مراتب وظيفه از تجزيه و تحليل تطابق وظيفه .
      ×        توسعه يك استراتژي دوره، شامل عنوان دوره، شرح درسها، ميزان آنها و غيره.
   ×    تشريح روشهاي آموزشي (مانند سخنراني، بحث گروهي، خود گام برداري تك به تك ، شبيه سازي ، بازي نقش ، مطالعه موردي، آموزش براي يك شغل ، رشته كاري و غيره ) براي هر هدف آموزشي . تصميمات روش آموزشي بايد مبتني باشد و بر طراحي و توسعه اصول ، (براي مثال ، جدول 2-6 را ببينيد) اهداف آموزشي، ويژگي هاي حضار و منابع در دسترس.
   ×    تشريح رسانه آموزشي (براي مثال، پرينت، كمكهاي بصري ، كامپيوتري شدن ، موضوع فيزيكي ، سيستم پاسخگويي حضوري و غيره ) مبتني بر طراحي و توسعه اصول، اهداف آموزشي ، ويژگي هاي حضار و منابع در دسترس است.
   ×    تعيين «يك برنامه براي توسعه » محصول آموزشي ، با ملاحظه روش و رسانه انتخاب شده و طراحي و توسعه اصول، توسعه ويژگيها بايد شامل باشد هنگامي كه و جايي كه و چگونگي پيروي عناصر آموزشي كه بايد اضافه شود و به محصول آموزشي ، مثالها،مشق وتمرين درسها ، فعاليتها، توضيحها، جدولها و نمودارها، نمايشها، شبيه سازي ها، مرورها، خلاصه ها و چاره ها.
 
 
 
جدول 1-6 معيار براي ارزيابي محصولات
(A)
(M)
(NA)
 محصول ارزيابي مي شود
A- قابل پذيرش : M- نياز به تصحيح: NA: غير قابل پذيرش
 
معيارها
شرح
 
حضار
محصول بايد همه نيازهاي حضار اوليه و ثانويه را برآورد كند. امتحان خواندني، سطح رشد ، صلاحيت فرهنگي و غيره
 
 
اهداف
اهداف محصول بايد به اهداف شما شبيه باشد. اگر اهداف بطور واضح معلوم نشود ، بازسازي هر مصرفي از محتوي توليد، آزمايش سؤالها، تمرينات و غيره انجام دهيد.
 
 
اطلاعات كار
اگر مراحل كار به طورواضح تعيين نشود، محتواي محصول براطلاعات كاررا امتحان كنيد . مطمئن شويد مراحل كار توليد مطابق با مراحل تجزيه و تحليل وظيفه است.
 
متوسط انبار داري
نيازهاي شما ممكن است براي كمكهاي شغلي ناميد، هنوز بسياري از محصولات فقط براي آموزش آماده مي شوند، تعيين كنيد سازگاري محصول را با نيازهاي متوسط انبارداري
 
تجزيه و تحليل عمومي
فصل 4 را مرور كنيد، توسعه مواد، براي يك خلاه ا ي از اصول آموزش . ميزاني كه محصول اين اصول را استفاده مي كند تعيين كنيد.
 
ارزيابي آموزشها
بسياري از محصولات ارزيابي آموزشها را به شما ارائه نخواهد داد. مطمئن شويد كه آزمايشها شامل شوندو موارد آزمايش مطابق با اهداف شما باشد
 
اعتبار اطلاعات
نتايج ومنافع عملكرد واقعي و مستند هستند؟ آيا الگوبررسي مطابق با حضار شما است؟
 
ترجيحات مصرف كننده
 
ديگر شركتهايا افراد داخل سازمان شما درباره محصول چه فكر مي كنند؟
طراحي كمكهاي شغلي
تهيه كننده بايد به كمك شغلي طراحي كند كه شامل موارد زير باشد:
   ×    توسعه يك توالي منطقي ، طرح محتوي درست و غني مبتني بر سلسله مراتب وظيفه از مطابقت تجزيه و تحليل وظيفه.
   ×    تشريح رسانه آموزشي (مانند، پرينت ، كمكهاي بصري،كامپيوتري شدن ، موضوعات فيزيكي ، سيستم پاسخ حضوري و غيره). مبتني برطراحي و توسعه اصول در جدول2-6، اهداف آموزشي، ويژگيهاي حضار و منابع در دسترس.
جدول2-6
اصول
شرح
توالي مواد
از توجهات آموزش گيرنده استفاده كنيد
اهداف آموزش گيرنده را اطلاع يابيد
فرآورده مورد تمايل آماده كنيد
فرآورده مورد توجه را شرح دهيد
عملكرد بخواهيد
به عملكرد بازخورد ارائه دهيد
آنراتعاملي كنيد
سؤالها را در مواد تركيب كنيد
7% از وقت اختصاص يافته را در بحث پيرامون شكلها ، جلسه هاي عملي فعال و بازخورد سريع استفاده كنيد
ساده نگه داريد
در يك زمان ودر سطح مناسبي از شكل فقط يك ايده ارائه دهيد
از يك توالي منطقي استفاده كنيد
به احساسات مراجعه كنيد
براي ترسيم توجهات فن هوش افزايي كه به حافظ و سيستم هاي ارائه چند گانه براي افزايش تنوع و علاقه كمك مي كند، استفاده كنيد
تجربيات آموزش دستي بوجود بياوريد
درك كردن و تقويت را ارتقاء دهيد
از مثالها ، غير مثالها و قياسها استفاده كنيد
محتوي را به دقت درست كنيد
جزئيات بيشتر يا راههاي متفاوتي را دوباره سازي كنيد
از تصورات، قرينه ها و مقايسه ها استفاده كنيد
مفهوم جديدي را در شروع و رفتن بر جزئيات بعدي معرفي كنيد
طرحها يا گلهاي شغلي برتقويت كردن اصول ومفاهم آموزش شده توسعه دهيد
پذيرش را
ارتقاء دهيد
آموزش را به شخصيت آموزش گيرندگان يا اهداف علايق، تجربيات يا شغل حرفه ا ي ارتباط دهيد
مواد جديد را با سطح دانش عمومي آموزش گيرنده تركيب كنيد
توانايي آموزش گيرنده را براي موفق شدن مورد فشار قرار دهيد
مقدار زيادي به صورت بصري استفاده كنيد
انتخابهاي آموزش گيرنده را با توجه به فعاليتها و مشي و غيره ارائه دهيد
عمل را ارتقاء دهيد
مقداري فرصت به آموزش گيرنده براي عمل چيزي كه آنها ياد گرفته اند فراهم كنيد
راه حل فرصتها را فراهم كنيد
براي توسعه كمك شغلي بر مبناي طراحي و توسعه اصول در جدول 2-6 كه شامل قالب (مانند ، كتاب آشپزي ، نمودار جاري، جدول تصميم گير و غيره) ، وداخل شدن اجزاي آموزشي متنوع (مانند توضيح ، مثالها، نمودارها و جدولها) برنامه ريزي كنيد.
تعيين كردن بايد به صورتي درست شود كه، كي و كجا و چگونه هر عنصر آموزشي بايد به محتوي كمك شغلي اضافه شود.
توسعه مواد
تهيه كننده بايد توسعه دهد آموزش يا كمك شغلي را كه شامل موارد زير باشد:
جدول 3-6 اصول توسعه
اصول توسعه
اصل توسعه
 وسيله پرينت
جاي شكلهاي نزديك به موضوع اشاره شده باشد
همه شكلها را توضيح و نشانه گذاري كنيد
اشاره ها(حروف برجسته سياه و غيره ) را به 10% يا كمتر از متن نگه داريد
اطلاعات حياتي را يا دراول يا در آ÷ر جمله يا ليست قرار دهيد
براي دسترسي آسان از كد گذاري رنگي استفاده كنيد
نام روش را در بالاي هر صفحه بنويسيد
bullet ,(indent) و اسم را براي مراحل و مراحل فرعي انجام دهيد
در هر پاراگراف 3 يا 4 جمله استفاده كنيد
فاصله گذاري مابين را به صورت افقي و يا عمودي بطور مساوي استفاده كنيد
مقدار زيادي از فضاي سفيد استفاده كنيد
كمكهاي بصري
ديدنيها را كوتاه و ساده نگه داريد و متن بزرگ و روشن بادادن جزديات جداگانه ا ي ارائه دهيد
براي ديدن بيشتر از 8 خط و 8 كلمه براي هر خط استفاده نكنيد
عنوان كوتاه ، حاشيه ها و فضاي سفيد استفاده كنيد
براي همه موارد بجز عنوان از يك فونت استفاده كنيد
رنگ و گرافيكها را تركيب كنيد
Audio
از مكث كوتاه ، تغييرصدا، نمايش دادن و سريع كردن براي ساختن كلمات كليدي و عبارات برجسته يا حفظ سطح توجه استفاده كنيد.
از عبارات كوتاه استفاده كنيد و صداهاي ناخواسته را محدود كنيد
مطمئن شويد موزيك رقابت آفرين يا آشفته نيست
مطمئن شويد جكايت واضح است و مي تواند شنيده شود
Audio/Visual
به بخشهاي شنيداري وديداري رجوع كنيد
اطلاعات كلي را بجاي برنامه درسي كامل روزانه در يك جلسه قرار دهيد
از مدل و دكور خنثي استفاده كنيد
از گرافيكهاي ويدئويي برجسته براي بيشتر به چشم آمدن استفاده كنيد
كامپيوتر مربوطه
براي هردرس دسترسي آسان برنامه ريزي كنيد
براي هدايت توجهات از جعبه ها ، رنگ و روشنايي بيشتر استفاده كنيد
به آموزش گيرنده اجازه دهيد سرعت را كنترل كند
زمان پاسخ كافي براي آموزش گيرنده بدهيد
ميزان متن نمايش را محدود كنيد ، براي هر نمايش يك ايده ارائه دهيد ، يك يا دو جمله بلند
 
   ×    يك قالب مصوبي از سهامداران مناسب بعد از يك الگوي كوچك محصول تمام شده براي برنامه هاي طراحي يا كمك شغلي دريافت كنيد. از اصول توسعه در جدول 3-6 هنگام ساهتن الگوي كوچك استفاده كنيد.
قالبهاي كوچك را براي كامل كردن پيش نويسهاي اجمالي بعد از گرفتن قالب مصوب توسعه دهيد.
از پيش نويسها براي نشان دادن چيزي كه درنظرگرفته شده است استفاده كنيد، اگر بعضي جنبه ها در پيش نويس اجمالي بسيار پرهزينه توليد شود . به جدول 4-6 هنگام ساخت پيش نويس ناقص رجوع كنيد.
   ×    صحت فني وويرايش هر پيش نويس اجمالي را مشخص كنيد، با استفاده از الگويي از سهامداران، حمايت كنندگان كار شناسان موضوع و مشتريان بالقوه ، شامل پاسخ دهندگان به اطلاعات زير:
جدول 4-6 شكلهاي پيش نويسهاي اجمالي
 وسيله
مثالها
شكلهاي از پيش نويسهاي اجمال
پرينت
كتابهاي متني ، كتابهاي كاري، دستي ، موضوعات برنامه ريزي شده ، پلاكاردها و هرموادي براي شركت و تمرين، فعاليتها
پيش نويس نوشته شده . از هرموضوع مواد
طرح هايي با همراهي
كمكهاي بصري
نقشه ها ، نمودارها ، نمايش هندسه ا ي ، شكلها، خطها، عكسها ، نمايشها تصويريهاي نوري، اسلايدها و اورهدها
موضوع
شنيداري
راديو،كاستها، ديسكهاي چرخشي، ضبط ها
عنوان موزيك يا اصلي
شنيداري ديداري
فيلمها، تلويزيون، تصاوير محرك، ويدئو، كنفرانيس و ديگر نمايشها
مجموعه داستاني ، عنوانها و سندها
رسانه كامپوتري
آموزش ؟؟؟ كامپوتر، مديريت كامپيوتري آموزش، كمك آموزشهاي حمايت شده با كامپيوتر، ويدئو تعاملي ، سيستم پاسخ حضوري
چهار چوبها، مجموعه داستاني
برنامه هاي كامپيوتري
شبيه سازيها
موضوعات فيزيكي
محيطهاي شبيه سازي شده ، كمك شخصي و غيره
شبيه سازيها و مدلهاي اجمالي
 
مشاركت
بحث گروهي ، بازي نقش، مطالعات موردي، آموزش برمبناي شغل سفرهاي رشته ا ي، داخل كشتي، محيطهاي ساختارشده، ، آموزش نفر به نفر
طرحي از رويه ها پيش نويس متن نوشته شده
      ×        آيا محتوا با محتواي طرح مطابقت دارد؟
      ×        آيا محتوا بطورقطعي مرتب شده است ؟
      ×        آيا محتوا بطوور فني صحيح است ؟
      ×        آيا محتوا واضح ، مختصر وقابل درك است ؟
      ×        آيا محتوا امتحان را مي آموزد؟
      ×        آيا محتوا با اهداف وويژگي هاي حضارمطابقت دارد؟
      ×        اهداف FEM مي تواند حاصل شود با ارائه اين محتوا ؟
   ×    آيا عناصر آموزشي (مثالهاي ، شرح ها وغيره ) درجاي مناسب قرارگرفته اند وبطور فني صحيح هستند ؟ آيا آنها ، مطابق ، پشتيبان وواضح كننده محتوا هستند؟
      ×        ‌آيا راه كارها ارائه شده ومورد پذيرش است ؟
      ×        آيا آموزش ها واضح است ؟
      ×        آيا vdio / video  واضح ، مناسب وقابل فهم است ؟
      ×        آيا نقطه گذاري ، گرامر وغيره صحيح است ؟
      ×        تعيين مرورهايي برطبق تمايلات گروهي كوچك نفربه نفر.
      ×        توسعه محصولي نهايي برطبق پيشنهادات بازبيني وبرنامه هاي طراحي وتوسعه.
ارزيابي : آزمايش راهنما
تهيه كننده بايد تست راهنمايي آموزش با كمك شغلي كه شامل موارد زيراست انجام دهد.
ارزيابي محصولات آموزشي منطبق با سطوح ارزيابي (1996،1994 ) ، سطح 1و2 شامل اطلاعات تعاملات حضار(چگونه آموزش گيران درباره آموزش يا كمك شغلي احساس مي كنند) وآموزش ( چه فعاليت هايي تكنيكهايي ، مهارت ها يا طرز فكرهايي آموزش گيرندگان درك   مي كنند ويا به ذهن مي سپارند) .
انتخاب يك گروه الگوي آزمايش راهنما به معناي يك يك جمع كردن انفاق ، الگوي آباد ازجمعيت كل حاضران.
اگريك نمونه انفاقي امكان پذيرنيست ، حاضراني انتخاب كنيد كه برابر مخلوط ازويژگي هاي حاضران درخود داشته باشند.
ارزيابي سطوح اصلي دانش ومهارتهاي حاضران با استفاده ازابزارهاي ارزيابي توسعه شده درتحليل كار.
تحويل آموزش يا كمك شغلي برطبق برنامه تحويل (برابر مثال: اگرتحويل بصورت فردي برنامه ريزي شده است ، تحويل دهيد آموزش را بصورت فردي ). راهنماي حضاربايد آگاهي شودكه آنها درراهنما شريك هستند وبازخورآنها ضروري است. تهيه كننده بايد آموزش را براي تحويل محصول آموزشي اگرنيازاست آماده كند.
ارزيابي عكس العمل حاضرين به آموزش با استفاده ازسؤالهاي پاسخ حاضرين (به مفهوم عمومي پرسشنامه درجدول 5-6 نگاه كنيد.)
      ×        ارزيابي عكس العمل حاضرين به كمك هاي شغلي با استفاده ازسؤالهايي مانند:
      ×        آيا كمك درعملكرد شغل كمك كرد؟
      ×        آيا كمك شغل شمارا تسهيل كرد،
      ×        آيا كمك به حل همه مسائل شغلي شما كمك كرد؟
      ×        چه بهبودهايي با كمك شغلي مي توانست انجام شود؟
      ×        آيا كمك شامل اطلاعات كافي بود؟
   ×    ارزيابي منافع آموزش با استفاده ازدانش ومهارت قبل وبعد ازآموزش ارزيابي آموزشهاي توسعه شده با تحليل كاريك ارزيابي 90/90براي نتايج آزمايش راهنماي قابل قبول استفاده كنيد وبه اين معني كه 90% ازحاضرين 90%‌ ازمواد قابل انجام آموزش راياد گرفته اند ويا اينكه 90% ازافراد با موفقيت يك مهارت آموزش داده شده جديد را در90% دقت يادگرفته اند.
تحويل مواد
تهيه كنندگان بايد آموزش يا كمك شغلي كه شامل مواد زير است تحويل دهيد:
جدول 5-6
پرسشهاي پاسخهاي عمومي حاضران
نام دوره : نشان دهنده دوره ا ي كه شما توجه داريد
نام آموزش دهنده : نشان دهنده نام آموزش دهنده
تاريخ : تاريخ آموزش را بنويسيد
راهنماي پرسشنامه: چطور به پرسشها پاسخ دهيد
محتواي برنامه : چند سؤال درباره برنامه بصورت عمودي پرسيده مي شود: شامل محدودهاي نظير: اهداف طول دوره ، مواد، اطلاعات جديد ، كاربرد شغلي و فهم عمومي از دوره نمي شود
مواد آموزشي: چندين سؤال درباره واضح بودن و مفيد بودن مواد پرسيده مي شود
نحوه ارائه آموزش: چندين سؤال درباره آموزش دهنده كه شامل محدوده: سرعت، زمان داده شده براي تمرينها/ك دانش، پاسخ به نيازهاي همراه ، حالت حضور و وضوح ، حرارت جداست، آمادگي و سازمان و آيا آموزش دهنده حاضران را تشويق مي كند يا نه.
ارزيابي عمومي: چندين سؤال درباره دانش منتقل شده ، پيش ، توصيه هاي آن ، نيازهاي مناسب، تسهيلات مناسب و نقطه نظرات مشاركت كنندگان كه آيا دوره اهداف سازماني را حاصل كرده است يا خير
جمعيت شناسي: عموماً ، اين بخش براي اطلاعات شخصي و مشاركت كنندگان آماده مي شود. سؤالات عموماً هستند: سن، آموزش، تجربه در موقعيتهاي جاري ، تجربه يا سازمان ، بخش كاري چطور درباره آموزش شما مي شنويد.
نكات عمومي: اين بخش براي مشاركت كنندگاني كه مي خواهند به نكات آنها دقت شود آماده مي شود. فضاي آماده شده ا ي وجود دارد براي چيزهايي كه شما خوشحال مي شويد، ناراحت مي شويد اطلاعات بيشتري دوست داريد ، ديگر نكات و آيا اينكه شما نياز به ارتباط داشتن با شخص ديگري براي بحث درمورد توجهات شما داريد يا خير. اگر بله، يك ايميل تهيه كنيد ، يا شماره تلفن.
توجه: الف) پرسشنامه ها نام مشاركت كنندگان را نمي پرسد
 ب) آنها معمولاً در عبارت بندي مي شوند 
[1-4 يا 6-1 سعي كنيد از اين شماره ها استفاده كنيد ، براي اينكه مشاركت كننده متمايل          مي شود تصميم خود را انتخاب كنيد . اگر تعداد اضافي بصورت انتخابي ارائه شود ، افراد قابل توجهي شماره وسطي را انتخاب خواهند كرد . از يك چشم انداز ارزيابي كه اصلاً بد نيست زيرا ترجيحات واقعي مشاركت كنندگان را ارتباط نمي دهد]
ج: بعضي اوقات پاسخها عكس العمل صفات هستند ، براي مثال ، موافق يا مخالف با وضعيت ارائه شده مانند: موافق قوي ، موافق، متوسط موافق، متوسط ناموفق، مخالف، مخالف قوي و)
جدول 5-6
      ×        تشريح محيطي كه آموزش ياكمك شغلي تحويل خواهدشد(مانند، كلاس،آزمايشگاه و)
      ×        تشريح الگوهاي مصرف پيش بيني شده (مانند، ساعتها،آب و هوا، فصول و )
      ×        تعيين ويژگيها بردرباره اينكه كجا و كي و چگونه آموزش يا كمك شغلي ارائه خواهدشد.
      ×        توسعه «يك برنامه براي پشتيباني مديريت»
   ×    توسعه «يك برنامه براي پذيرش حضار» از آموزش يا كمك شغلي ، با توجه به ويژگي هاي حضار آموزش دهنده و ويژگي هاي محيطي
   ×    توسعه «يك برنامه تحويلي پاياني» شامل شرح تسهيلات و مكانها، ملزومات ، تداركات ، جداول ،آموزش دهنده ها ومواردگوناگوني مانند شفافيت امنيتي ،حمل و نقل ويژه ،    پاركينگ و غيره.
      ×        توسعه «يك برنامه براي ارزيابي پيشرفت» براي تحويل آموزش يا كمك شغلي
براي كاربرد شغلي
شايد يكي ازمهمترين عناصربراي هرآموزشي فرستادن دانش انتقالي از آموزش به محيط كار است
دراين مرحله اين ضروري است كه بدانيم در نهايت اين آموزش چه طور تكامل پيدا خواهد كرد .
اين همچنين كمك مي كند براي تعيين سود و هزينه آموزش در سطح 4 ارزيابي بنابراين تهيه كننده بايد آموزش يا كمك شغلي يا موارد زير را ادامه دهد :
      ×        توسعه « يك كاربرد برنامه براي يك شغل » شامل تحليل محيط كار
      ×        تعيين ارتباط محصول آموزشي با شغل
      ×        تشريح فرصت ها در آموزش براي عمل، بازخورد و راه كار
   ×    توسعه يك توافق سرپرست / آموزش گيرنده (جدول 6-6 را ببينيد) توجه: توافق آموزش گيرنده / سرپرست با قبول داريم ، به سختي مورد استفاده قرار مي گيرد و شايدهايي است كه چرا بسياري از برنامه هاي آموزشي عالي شكست مي خورند . معني آن اين است كه حساسيتهاي هم آموزش گيرنده و سرپرست مشخص شود براين عقيده كه اين آموزش يك روز آزاد از وظايف روزانه نيست بلكه يك سرمايه گذاري براي انجام وظايف نسبت به راههاي نوآور است. اين توافقات توجهات هردو را براينكه چه پيش بيني مي شود و چه تحويل دادني هاي ويژه ا ي وجود دارد قرار مي دهد.
ارزيابي : بعد از آموزش
تهيه كننده بايد آموزش يا كمك شغلي كه شامل موارد زير است را ارزيابي كند.
   ×    توسعه« يك برنامه براي ارزيابي » شامل ويژگي آموزش گيرنده يا تغييرات سازماني كه بوسيله داده هاي مخصوص گردآوري آموزشي، طراحي تحقيق (به جدول 7-6 نگاه كنيد) و هزينه تخمين شده ازارزيابي تحليل مي شود.
جدول 6-6
 آموزش گيرنده / سرپرست ، توافقات بعد از آموزش
 
رفتار پيش بيني شده بعد از آموزش
 
منابع مورد نياز براي رسيدن به رفتار پيش بيني شده
 
نيازمندي پشتيباني سرپرستي
 
فرصتهايي براي عملكرد
 
موانع پيش بيني شده
 
 زمان براي عملكرد پيش بيني شده
 
نكات كاركنان
نكات سرپرستان
امضاءها
 
جدول 7-6
 طراحي بررسي برنامه فعاليت
 
تغيير متمايل براي ارزيابي
 
ابزار ارزيابي
 
منبع نمونه
 
اندازه نمونه
 
موقعيت نمونه
 
برنامه زماني براي جمع آوري داده
 
پرسنل براي جمع اطلاعات
 
روشهاي تحليل آماري
 
برنامه ريزي تحليل آماري
 
پرسنل تحليل آماري
 
 
      ×        تحليل سود هزينه از ارزيابي عملكرد بعد از آموزش
      ×        توسعه ابزارهاي ارزيابي قابل اجرا
   ×    گزارش نهايي شامل چه برنامه ا ي ارزيابي شد و چرا و چگونه ارزيابي انجام شد وبه وسيله چه كسي يافته ها و اشارات (شامل تحليلهاي آماري ، توصيه هايي برمبناي يافته ها، اشارات، بودجه و زمان وقف شده و برنامه فعاليت.
توسعه «يك برنامه براي بهبود مداوم»
6 سيگما براي مجريان
هدف آموزش مجريان دادن يك نگرش از روش شناسي 6 سيگما به مديران است. آن به سمت رهبري سازمان مهيا مي شود، كسي كه هم برنامه را در سازمان تصويب مي كند و هم آن را باز بيني و اداره مي كند . در نتيجه تمركز بر توضيح در سطح خيلي بالاي روش شناسي و پيش بيني ها و هردو ويژگي مشكل هر ابزار است است. برخي تمركزات اهميت پروژه را ارائه مي دهند ؛ گرچه اين جزئيات را شامل نمي شود. آن اغلب پيشنهاد مي شود كه تكرينات ساده ممكن است بر سرتاسر دوره منتشر شود براي ساختن نكات كليدي با تأكيد بيشتر.
تمرينات سنتي ممكن است براي تعريف يك فرآيند استفاده شود. براي توضيح هزينه كيلفيت در يك سازمان وشناسايي مشتري و غيره . رواج مركزي براي اين آموزش توجه به رضايتمندي مشتري و منفعت سازماني است . زيرا سازمانها و اهداف آنها كاملاً متفاوت هستند ، ما خواننده بايك طرح ارائه شد . از مواد آموزشي براي اين دوره اجرائي ارائه خواهيم كرد. آن بايد يك روز (بعضي اوقات دوروز ) طول بكشد و سطح دشواري آن بستگي به مشاركت كنندگان دارد . اطلاعات خرد شده ممكن است از اولين حجم شش تايي تا اين سري امتداد داشته باشد.
يك برنامه اجرايي معمولي ممكن است تمركز بر اهداف آموزشي ذيل را بخواهد . خواننده بايد توجه كند كه در بعضي طبقه بنديها ، اهدافي وجود ندارد . اين به اين علت است كه اين مرحله از آموزش ، مواد ممكن است پايمال شوند و اغلب كاملاً ضروري هستند.
اهداف آموزشي مجريان
با تأكيد بر تشخيص مشتري
      ×        يك تعريف از رضايتمندي مشتري ارائه دهيد .
      ×        نيازبه تعامل واينكه چطور بارضايتمندي مشتري ارتباط دارد وهمچنين با تجارت موفق را ترك كند.
      ×        مثالهايي ازبخش هاي x,y  دراصطلاح f(x) = y ارائه دهيد.
      ×        عبارت f(x) = y راتعبير كنيد.
اندازه هاي تجارت
      ×        شناسايي طبيعت اندازه عملكرد
      ×        تعيين نيازبه حركت براي اندازه هاي عملكرد
      ×        ارائه يك ليست ازچندين اندازه عملكرد كليدي
      ×        شناسايي مفاهيم اساسي ازيك اندازه هاي عملكرد دستي
      ×        تشخيص منافع اندازه گيري دستي
      ×        اهداف ومنافع مغزهاي بهبود را درك كنيد
      ×        توضيح دهيد چطوريك مغزبهبود اندازه عملكرد استفاده مي شود
      ×        توضيح دهيد چه مغزمي دهد عبادت نرخ بهبود 6 سيگما
   ×    توضيح چرايك مغز بهبود 6 سيگما مي تواند يك سطح شاخه شده بازي كه دريك سازمان گسترده است را بوجود بياورد
      ×        چند مشكل ( ياچندين محدوديت ) ماندگاردرتئوري هزينه كيفيت را برقرار كنيم
      ×        شناسايي را تعريف كنيد طبقه بندي اصولي جمع شده با هزينه هاي كيفيت را
   ×    هزينه-كيفيت را حساب كنيد (COQ) وداده هاي زمينه ضروري را بدهيد. يك توضيح مفصل ازاينكه چطوريك نقص مي تواند برطبقه بندي كلاسي COQ تأثيربگذارد
      ×        منافع نقشه چيزاندازه هاي عملكرد بريك معيارمنطقي را توضيح دهيد
اساس 6 سيگما
      ×        تشخيص نيازبراي تغيير ونقش ارزش دريك تجارت
      ×        تشخيص نيازبراي ارزيابي ونقش آن درموقعيت تجارت
      ×        نقش سوال ها درزمينه مديريت رهبري را ترك كنيد
      ×        يك تاريخ مختصراز6 سيگما وپيشرفت تدريجي آن ارائه دهيد
      ×        نيازبراي ارزيابي آن چيزهايي كه حياتي براي مشتري ، تجارت وفرآيند هستند درك كنيد
      ×        جنبه هاي مختلف شش سيگما راتعريف كنيد واينكه چرا شش سيگما براي يك تجارت اهميت دارد
      ×        بخش هاي هرميليوني اهداف ناقص 6 سيگما را شناسايي كنيد
      ×        اهميت تفاوت بين 3،4،5و 6 سيگمارا تعريف كنيد
      ×        تشخيص دهيد كه نواقص ازتنوع به وجودمي آيد
      ×        سه منبع اوليه تنوع دريك محصول را تعريف كنيد
   ×    روش شناسايي هاي معمولي كه براي پيشرفت ازطريق سلسله مراتب بهبود كيفيت مورد نيازهستند تشريح كنيد
      ×        مراحل برطرف كردن بهبود كيفيت را تعريف كنيد
      ×        ارزشهاي سازمان هاي 6 سيگما با مقايسه با يك تجارت 4 سيگما را شناسايي كنيد
      ×        عوامل مربوطه موفقيت كليدي با رسيدن به 6 سيگما را درك كنيد
   ×    درك كنيد كه چرا بازرسي وآزمايش براي يك تجارت ارزش افزوده اضافي ندارد وبه صورت يك بن بست براي رسيدن به 6 سيگما عمل مي كند
      ×        تفاوت بين دقت فرآيند وصحت فرآيند را درك كنيد
      ×        يك توضيح خيلي معمولي ازاينكه چطور مطالعه توانايي يك فرآيند اداره وتفسيرمي شود ارائه دهيد
      ×        عناصر اصلي ازيك نمودار الگوبرداري سيگما را درك كنيد
      ×        نقاط جاگذاري داده را برروي يك نمودار الگوبرداري سيگما تفسيركنيد
      ×        تفاوت بين ايده الگوبرداري، خط اصلي وزمان دوره اختصاص يافته را درك كنيد
   ×    تشريح كنيد چطورهررويدادي ازيك نقص براي مميزي وتحويل وتعميرودوباره مميزي كردن به زمان نياز دارد
      ×        اين كه كاردريك فرآيند (WIP ) ارتباط قوي دارد به نرخ نقص ها را درك كنيد
      ×        وضعيت عقلي مستدل كنيد: توليد كننده با كيفيت بالا ، توليد كننده با هزينه كم است
      ×        طبيعت اساسي الگوبرداري كمي بريك معيارارزيابي سيگما را درك كنيد
   ×    درك كنيد كه الگوبرداري جهاني 4 سيگما را به صورت متوسطي كه دربهترين حالت به ناحيه 6 سيگما نزديك است بطور پايدارآشكاركرده است
      ×        نتايج اولين دستوررا رسم كنيد هنگامي كه يك نمودار الگوبرداري جهاني ارائه مي شود
      ×        يك شرح مختصري ازديوار 5 سيگما ارائه كنيد آنچه است چرا آن برقرار است وچطوربرآن بايد فايق آمد
      ×        يك دريافت معمولي كه مايل به ويژه شدن با نيمرخ يك سازمان 4 سيگما برقرار كنيم
   ×    توضيح دهيد چطورمعيارارزيابي سيگما مي تواند براي مقصودهاي برنامه ريزي استراتژيك بكارگرفته شود
      ×        زمان دوره،روايي وهزينه هاي كاربرد درهنگام اجرا نمودارالگوبرداري سيگمارا تشخيص دهيد
   ×    درك كنيد چطوريك محصول 6 سيگما بدون يك بازار شكست خواهد خورد، هنگامي كه يك محصول 6 سيگما دريك بازارزنده است به طورنمادين تقريباً موفق است
      ×        يك تعريف باكيفيت وتفسيرگرافيكي ازانحرافات استاندارد ارائه دهيد
      ×        حركت مورد نيازبراي بهبود درجهت رفع موانع درمقابل بهبود مداوم را درك كنيد
      ×        يك شرح مختصربراي پديده 1-Y.rt. ارائه دهيد
   ×    تشخيص دهيد كه كميت 1+(1-Y.rt )  ارائه مي شودبراي شماره واحدهايي كه بايد براي خروج يك واحد خوب ازفرآيند توليد شود
      ×        شرح دهيد چه معني مي دهد عبارت (MTBF) mean time bifor failvre
      ×        الگوي شكست موقتي ازيك محصول مورد استفاده درمغزروايي بصورت سطح بندي تفسيركنيد
      ×        يك آراستگي ازنمودار الگوبرداري سيگما تفسيركنيد
      ×        3 منبع اوليه ازتنوع محصولات راتعريف كنيد
      ×        يك شرح بسيارمعمولي ازاينكه چطوريك فرآيند مطالعه توانمندي اداره وتفسيرمي شود ارائه كنيد
      ×        توضيح دهيد چطورتوانايي فرآيندهاي الگوي شكست ذاتي در نرخ مرگ و مير نوزادان اثر دارد
   ×    يك تعربيف منطقي از عبارت نقص پنهاني و چه طور چنين نقاميصي بر روايي محصول اثر مي گذارد ارائه كنيد
   ×    توضيح دهيد چه طور نقصها در طول روايي محصول كاررا در كارخانه توليد مي شود كه در عوض بر رضايتمندي مشتري تأثير دارد
      ×        تشخيص دهيد كه معيار سيگما از ارزيابي سطح فرصت است نه سطح سيستم
      ×        2جزء اوليه رفع فرآيند را تعريف كنيد
      ×        يك شرح مختصر از 4 عبارت فرآيند رفع (ارزيابي، تحليل، بهبود، كنترل) ارائه دهيد
   ×    پايه طبيعي نمودارهاي كنترل فرآيندهاي رضايتمندي را درك كنيد و نقش آنها در طول مرحله كنترل رفع موانع بازي مي كنند
   ×    توضيح دهيد چگونه تجربيات طراحي شده رضايتمندي مي تواند براي حصول اهداف اصلي 6سيگما از كيفيت، هزينه و نطه نظر زمان دوره مورد استفاده قرار گيرد
      ×        از اينكه سيگما يك اندازه عملكرد است كه فقط در سطح فرصت بكارگرفته مي شود را ادراك كنيد
تعريف طبيعت متغيرها
      ×        طبيعت متغير اهرمي و كاربردهاي آن براي رضايتمندي مشتري و موفقيت هاي تجارت توضيح دهيد
   ×    توضيح دهيد متغير وابسته چيست و چه طور اين نوع از متغير در استراتژي رفع موانع 6 سيگما جاي مي گيرد
فرصتهايي براي نواقص
      ×        يك تعريف منطقي از يك نقص ارائه دهيد
      ×        يك تعريف از جمله فرصت براي نقص ، ارائه دهيد، تفاوت بين فرصتهاي فعال و انفعالي را تشخيص دهيد
      ×        تفاوت بين نواقص يك شكل و تصادفي را تشخيص دهيد
   ×    اندازه هر نقص برواحد را حساب كنيد كه يك تعداد ويژه ا ي از نواقص وواحدهاي توليد شده ارائه مي شود
CTX TREE
      ×        رضايتمندي مشخص حياتي را تعريف كنيد و اهميت آن را در موفقيت تجارت
      ×        جمله «بحراني بر كيفيت ويژه» و اهميت آن را در رضايتمندي مشتري تعريف كنيد
      ×        جمله «حياتي بر فرايند ويژه» و اهميت ان بر كيفيت محصول تعريف كنيد
نقشه كشي فرآيند
      ×        يك نقش فرآيند كه ابزار و سمبلهاي نقشه كشي استاندارد استفاده مي كند بسازيد
      ×        توضيح دهيد چه طور نقشه هاي فرآيند مي تواند به CT tree وصل شود براي تعيين نواحي مشكل
      ×        توضيح دهيد چه طور نقشه هاي فرآيندبراي تعيين وقفهاونيازهاي تعيين منابع استفاده ميشود
      ×        عناصركليدي نقشه فرآيند را تعريف كنيد
خط پايه هاي فرآيند
توجه ويژه
پروژه هاي 6 سيگما
      ×        توضيح دهيد چرا 5 سؤال كليدي برنامه ريزي براي موفقيت پروژه اهميت دارد
      ×        يك مجموعه ا ي از نقد براي انتخاب و وسعت دادن به خميدگي كمر پروژه هاي 6 سيگما بوجود آوريد
نظام مندي 6 سيگما


Label
نظرات در مورد:آموزش قراردادي

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک