$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > هتلداری و گردشگری

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مجموعه مقالات علمي هتلداري و گردشگري
توریسم روستایی و عشایری

تاریخ ایجاد 1389/10/23  تعدادمشاهده  2976

توریسم روستایی و عشایری 

 عشایر ایران، اقوامیهستند كه در گذر از قرن ها زندگی دسته جمعی، به شیوه ایزیبا و باورنكردنی، ساختار فرهنگی و اجتماعی خود را حفظكرده و در عصر تكنولوژی، عنوان دیدنی ترین جاذبه را به خوداختصاص داده اند.
 
امروزهبه وضوح تغییر در نوع زندگی بشری را می بینیم؛ جابه جاییسنت و مدرنیته، زندگی پرشتابی را پدید آورده و ما را از همآغوشی با طبیعت، دور نگه داشته است.
اما در عصر ماشینو دود و ترافیك، در دوره ندیدن طلوع و غروب خورشید، درزمانی كه عقربه های ساعت ازبیان آن عاجز شده اند، هنوز همشاد زیستن و با طبیعت زندگی كردن، در گوشه هایی از این كرهخاكی یافت می شود.
هستند مردمانی كه به طلوع خورشیدسلام می گویند و با غروب آن، آرام و آسوده از موهبت خواب،بهره مند می شوند.هستند مكان هایی كه در آن ها، شش هااجازه تنفس سالم دارند و گوش ها، به نغمه ای غیر از صدایناهنجار ماشین ها و بوق های ممتد، گوش می دهند.
گردشگری روستایی و عشایری
در مباحث گردشگری، جذابیتهای منحصربفردی در صحنه های رقابت های بین المللی وجوددارد كه برگ برنده كشورهای رقیب محسوب می شود، منظری كه ازدریچه آن می توان به بخشی از اهداف اقتصادی، فرهنگی و یاحتی سیاسی به آسانی دست یافت.
در این راستا، گردشگریروستایی و عشایری، كلید طلایی كشورهایی به حساب می آید كهدر بازار مدرنیته و عصر كامپیوتر، به جای زندگی مجازی،زندگی طبیعی را در معرض دید همگان قرار می دهند.
توریسم روستایی ـ عشایری در ایران مبحث تازه ای است كههمچون هر پدیده جدید دیگری با حواشی بسیار همراه بوده وگفت وگوهای پردامنه ای را در یكی دو سال اخیر سبب گشتهاست.
توجه اساسی به این امر، در واقع ادامه تكمیلیسیاست های دولت در طرح ساماندهی عشایر و رسیدگی به وضعمعیشتی روستاییان است كه از مباحث اصلی برنامه چهارم توسعهبه شمار می آید.
البته رسیدگی به مسائل عشایر به طوراخص برعهده سازمان امور عشایر نهاده شده و این سازمان بادر دست گرفتن كارهای خدماتی و عمرانی، وظیفه زنده نگهداشتنفرهنگ غنی عشایر را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگریسپرده است.
محور فعالیت های سازمان میراث فرهنگی نیزدر این بخش، توسعه توریسم روستایی و عشایری است، به طوریكه كارشناسان این سازمان، امیدوار هستند تا با واسطه آن،بتوانند افزون بر معرفی جاذبه ها، ارزش والا و تاریخفرهنگی ایران را به جهانیان نشان دهند و حال و هوای تازهای نیز به زندگی صادقانه و تحسین برانگیز این دسته ازهموطنان ایرانی مان عطا كنند.
«
گردشگری روستایی وعشایری پیش درآمد توسعه صنعت گردشگری تلقی می شود»
درنخستین همایش توسعه گردشگری روستایی و عشایری كه در اوایلاسفندماه ۸۵ در تهران برگزار شد، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم از حمایت مسئولان برایاستفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های بی شمار مناطق عشایری وروستایی سخن می گوید و تأكید می كند: «با توسعه گردشگریروستایی، ثروت ها به طور مستقیم به منازل روستائیان می رودو با این شرایط، چیزی به نام مهاجرت از روستاها به شهرها،دیگر وجود نخواهد داشت».
معاون گردشگری سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با بیان این مطلب، اظهارداشت: «سهم ایران از برنامه جهانی گردشگری در افق سال،۱۴۰۴جذب ۱/۵درصد گردشگر بین المللی یعنی حداقل ۲۰میلیون نفر است كه درآمد ناشی از گردشگری در سطح جهانیبرای ایران، حدود ۲۵ میلیارد دلار پیش بینی شده كه برایرسیدن به این سهم باید همگی دستگاه های اجرایی در توسعهصنعت گردشگری، همكاری های لازم را داشته باشند و نقشآفرینی كنند».
بر طبق اظهارات محمدشریف ملك زاده،توسعه گردشگری روستایی و عشایری، عامل مهمی درنجاتروستاها، اشتغال و كارآفرینی، ایجاد شغل مكمل در كناربیكاری های فصلی روستائیان، شناساندن میراث ملی در مناطقروستایی و عشایری است، بطوری كه وی تأكید می كند «سرفصلتوسعه گردشگری، نگاه ملی به گردشگری روستایی و عشایریاست».
كلیدهای طلایی برای ایران ما
تنوع نژادی،ادیان گوناگون، گویش های متفاوت، جشن ها و بازی های محلی،مراسم آئینی و مذهبی، تنوع غذایی در كنار پوشش های رنگارنگبومی، همه و همه تجلی فرهنگ چند هزار ساله ایرانی به شمارمی روند، فرهنگی كه می تواند سهم شایسته ای از صنعت جهانیگردشگری را به ما اختصاص دهد. اما به واقع ما برای بهرهوری از این كلیدهای طلایی چه برنامه ریزی هایی كرده ایم؟ «از سال ۸۳ كه طرح توریسم روستایی و عشایری كلید خورد تاحال، در ۱۹۰ روستا، كارهای مطالعاتی انجام شده است».
این سخن علی محمد نمازی، دبیر كمیته توریسم روستاییوعشایری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. وی در مورد طرح مطالعاتی روستاهای هدف، این چنین ادامه میدهد: «از مجموع ۳۷۵ روستای هدف گردشگری در سال گذشته، طرحمطالعاتی ۴۰ روستا به پایان رسید. البته به طور كلی ۱۷برنامه خاص برای سال ۸۶ در نظر گرفته ایم كه پیگیری طرحهای مطالعاتی ۵۰ روستای هدف گردشگری دیگر هم، یكی از اینبرنامه هاست».
طرح هایی برای سال ۸۶
«
برگزاریهمایش در زمینه گردشگری روستایی ـ عشایری، برپایی نمایشگاهویژه به صورت متمركز در نمایشگاه بین المللی تهران، آموزشمبانی گردشگری روستایی به دهیاران، تهیه طرح جامع گردشگریروستایی و عشایری، پیگیری طرح های مطالعاتی در ۵۰ روستایهدف، چاپ كتاب توریسم روستایی و عشایری تا آخر مردادماه،۸۶هماهنگی با دفاتر خدمات گردشگری و راهنمایان تور برایجذب توریست روستایی و عشایری، برگزاری نشست های روستایی بادهیاران، جلب همكاری و ساماندهی دستگاه های دولتی، برگزاریجلسات كمیته راهبردی، بازدید از روستاهای هدف، برنامه ریزیهای زیرساختی برای ایجاد كمپینگ های عشایری در ۵ استان (اصفهان، فارس، اردبیل، چهارمحال و بختیاری و آذربایجانشرقی)، ادامه طرح ارزشیابی از كار دهیاران در زمینه جذبگردشگر، استانداردسازی در بحث گردشگری روستایی ـ عشایری،جذب بخش خصوصی در زمینه این توریسم و...، ۱۷ طرح و برنامهسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در حوزه توریسمروستایی و عشایری برای سال ۸۶ است».
علی محمد نمازی درادامه صحبت های مطرح شده در مورد میزان اعتبارات سازمانی ودولتی برای اجرای این طرح ها چنین می گوید: «سال گذشته،میزان ۹۰۰ میلیون تومان برای انجام طرح های مطالعاتی ۴۰روستای هدف، اعتبارات داشتیم. یك اعتبار ۹۰ میلیونی همبرای چاپ كتاب و میزان ۷۰ میلیون هم برای برگزاری همایش هاصرف شد. برای سال ۸۶ هم، یك میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای مطالعاتی آن ۵۰ روستای هدف در نظر گرفته شده است. البته در سال گذشته از اعتبارات بنیاد مسكن، دهیاری ها وبعضی سازمان های مربوطه نیز در طرح های روستایی و عشایری،استفاده شد».
كوچ، میراثی معنوی
عشایر ایران،اقوامی هستند كه در گذر از قرن ها زندگی دسته جمعی، بهشیوه ای زیبا و باورنكردنی، ساختار فرهنگی و اجتماعی خودرا حفظ كرده و در عصر تكنولوژی، عنوان دیدنی ترین جاذبه رابه خود اختصاص داده اند.كوچ عشایر، به طور قطع یكی اززیباترین جاذبه های گردشگری ایران محسوب می شود، جاذبه ایخاص كه با برنامه ریزی اصولی، می تواند سهم عمده ای ازدرآمد گردشگری را به خود اختصاص دهد.
دبیر كمیتهتوریسم روستایی و عشایری در مورد جذب گردشگر برای بازدیداز این میراث معنوی چنین اظهار می دارد كه «بعضی ازگردشگران خارجی بویژه اروپایی، علاقه مند به آشنایی بافرهنگ كوچ و عشایر هستند. البته كوچ عشایر ایران از زمانیكه ایل قشقایی از فارس و عشایر چهارمحال و بختیاری ازخوزستان حركت می كنند، آغاز می شود؛ پروسه ای كه نیازمندبرنامه ریزی های ظریف است.
امسال هم مانند سال هایقبل، جشنواره كوچ عشایر را در نیمه دوم اردیبهشت برگزارخواهیم كرد. قصد داریم با همكاری دفاتر فعال در زمینهطبیعت گردی و با شرایط خاص، تسهیلات ورود و خروج گردشگرانخارجی را مهیا سازیم. با كمك بخش خصوصی و با تأسیس كمپینگهای چادری در كنار عشایر و استفاده از صنایع دستی، محصولاتكشاورزی، غذاهای بومی ـ محلی و مراسم خاص آنها، هم اقتصادعشایر را بهبود دهیم و هم با جذب گردشگران داخلی و خارجی،این جاذبه را به جهانیان معرفی كنیم».
توجه كنیمكه...
آنچه كه برای استفاده از ظرفیت های بالقوه وپتانسیل های موجود در روستاها و مناطق عشایری از درجهاهمیت بالایی برخوردار است، به طور قطع برنامه هایی منطبقبا دانش مردم شناسی، جامعه شناسی ایلات و عشایر، اموررفاهی اجتماعی و مدیریت جهانگردی است، چرا كه هركدام ازاین علوم از زاویه ای به مبحث گردشگری روستایی و عشایریتوجه دارند.
دانش مردم شناسی به بررسی آداب و رسوم،اعتقادات و باورها و در مجموع فرهنگ مردم توجه دارد، جامعهشناسی به بررسی انواع مختلف ایلات و عشایر و نظام تعاملیمیان آنها می پردازد و رشته برنامه ریزی و رفاه اجتماعینیز با جهت گیری برنامه ریزی به ایجاد سیستم رفاهی برایخانواده های عشایری و روستایی، اقدام می نماید و در گامآخر، دانش مدیریت جهانگردی با ایجاد یك نظام تعادلی میانبرآیند نتایج استخراجی همه این علوم، به یك نتیجه گیری كلیو یك برنامه ریزی جامع برای جلب و جذب گردشگر خواهد رسید.
تنها باید به خاطر داشته باشیم كه ما باید، با احترامبه ارزش های قومی و منطقه ای اقوام مختلف، زیرساخت هایلازم برای جذب و جلب گردشگر را فراهم سازیم و با تبلیغاتمتنوع در عرصه های ملی و بین المللی، این عامل بالقوه رابه ایرانیان و جهانیان معرفی نماییم، چرا كه به گفته معاونرئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، در روستاها و مناطق عشایری، سنت ها، آئین ها وهمچنین آداب و رسوم، درخشان تر از مناطق دیگر است و در اینجاست كه ابعاد عظمت فرهنگی ایران، جلوه گر می شود.


Label
نظرات در مورد:توریسم روستایی و عشایری

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک