$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

مقالات رایگان دانشجویی > کارآفرینی و خط تولید

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 مجموعه مقالات علمي خط توليد و كارآفريني
كارآفريني ماشين چاپ

تاریخ ایجاد 1389/08/10  تعدادمشاهده  2661

 

مقدمه:
با پيشرفت علم وصنعت كارهايى مورد استفاده قرارگرفت كه همه براى انسان مفيد بوده است.
ماشين هاى چاپ يكى ازاين پيشرفت ها بوده است كه زحمت انسان را براى نوشتن بادست كمتروامكانات زيادى به انسان عرضه كرده.
اين ماشينةاانواع مختلفى داشتند كه يك نمونه ازانهاميتوان بهماشين تايپ كهبسياركارايى ساده اى داشته است،اشاره كردوهمچنين بسيار پر صداوامكان اشتباه وعدم امكان براى پاكسازى واصراف دركاغذ بوده است،ازعيوب اين دستگاه بشمار مى رود؛اماامروزه باپيشرفت هر چه بيشتر علموصنعت وباكمك كامپيوترها بيشترمشكلات ازاين قبيل حل شده است وامكانات بيشترى به مردم عرضه شده است.
امروزه مردم درتمام اقشارمختلف نيازخودرابه كامپيوتراحساس كرده اندواين نيازدربين قشر محصل بيشتراحساس مى شود وما نيز به همين دلايل تصميم گرفتيم كه يك مغازه تايپ وتكير راه اندازى كرده كه دران خدماتى ازقبيل:اسكن،فتوكپى،...ارائه شود.
 
 
ايده
بادرنظرگرفتن جوانب كاروامكان سنجى هايى كه انجام داديم دريافتيم كه يك تايپ وتكثيرراه اندازى كرده وچون رشته ى خودمن مرتبط بااين امر ميباشد راحت ترميتوانيم دراين كارموفق شويم.من دراين تايپ وتكثير تصميم دارم علاوه برخوداشتغالى واشتغال زايى ،بتوانم خدمات بهترى به مردم ارائه دهم تابتوانم ازاين طريق ازديگر همكاران لياقت بيشترى درخدمت گزارى به مردم داشته باشيم وبا درنظرگرفتن اينكه قشر محصل چندان درامدى براى پرداخت پول زيادى ندارند سعى مى كنم قيمت مناسبى را براى كارخودانتخاب كنيم.
انتخاب نام وآرم:
يك نام ميتواند دربازدهى كار نقش به سزايى داشته باشد به همين خاطر ماتصميم گرفتيم يك اسم با مسمى و با معنى انتخاب كنيم.                                                                            
تايپ وتكثيرخوش قول
Tip va taksir khosh kholgh
بازاريابى وتبليغات:
چگونگىبازاريابى وتبليغات اين تايپ وتكثير مىتواند در بازدهى كار ما نقش خوبى داشته باشد0 اين امر مى تواند ازطريق مختلف انجام گيرد مى توان از تبليغات دربين مردم با پخش اعلاميه ها وكارت هاى ويزيت استفاده كردوياتابلوهاى تبليغاتى و....نصب كرد.
ماتصميم داريم كه تقويم تاريخ نگار به صورت تك برگ چاپ كرده كه دران به معرفى محصول وخدمات ارئه شده رابنويسيم وهمچنين ادرس وشماره تلفن نيزداشته باشد.
 
انتخاب محل كسب وكار:
محل كسب وكار موردنيازكارماخيلى مهم است زيرابايددرجايى قرارداشته باشد كه مردم دران نياز به نوشتن وساير خدمات كامپيوترى داشته باشند.مانند:ادارات دولتى ازقبيل،شهردارى، دارايى،اداره ثبت و...همچنين مى توان درمسير راه مدارس افتتاح كردتامحصلين نيز ازاين كار بهرهمند شوند.
ما محل مورد نيازخودرابه دليل وسع مالى كم بايد اجاره كنيم.
نيروى انسانى
دراين كار مانند تمام كارهاى ديگر نياز به پرسنل خاص خود دارد0كه بايد تحصيل كرده باشند0پرسنل ما بايد حداقل ميزان خود تا ديپلم كامپيوتر داشته باشد 0
 
 
 
 
برآورد هزينه استهلاك:
شرح
ارزش دارايى
درصد
هزينه استهلاك سالانه(ريال)
ماشين الات وتجهيزات
1310000
10
131000
تاسيسات
204000
10
20400
پيش بينى نشده
6400000
10
640000
 
جمع كل
791400
           سود زيان ويژه:
(جمع هزينه هاى توليد)-(فروش كل)=سودوزيان ويژه
2631759=3907759-1276000
                    ارزش افزوده خالص وناخالص:
[(تعميرات ونگه دارى)+(انرژى)+(مواد اوليه وبسته بندى)]-(فروش كل)=ارزش افزوده ناخالص
[975400+510000+18366000]-1276000= 18575400
                [(استهلاك قبل از بهره بردارى)+(استهلاك)]-(ارزش افزوده ناخالص)=ارزش افزوده خالص
3080554 0+791400-18575400 =31596940
ارزش افزوده ناخالص/فروش كل=نسبت افزوده ناخالص به فروش
18575400/1276000=68%
ارزش افزوده خالص/فروش كل=نسبت افزوده خالص به فروش
31596940/1276000=24%
ارزش افزوده خالص/فروش كل=نسبت افزوده خالص به سرمايه گذارى كل
31596940/1276000=40%
پرسشنامه استخدامى:
الف) مشخصات فردى       
شماره شناسنامه:                  محل تولد:                       
نام ونام خانوادگى:                                 نام پدر:               ميزان تحصيلات:
وضعيت تاهل: مجرد    متاهل                 تعداد فرزندان:             وضعيت نظام وظيفه:
ادرس محل سكونت:
تلفن تماس ضروري:
ب)سوابق كاري:
نام مؤسسه/شركت
زمينه فعاليت /عنوان شغلي
ازتاريخ
تا تاريخ
حقوق دريافتي
علت ترك كار
 
 
 
 
 
 
 
 
ج:
        سابقه بيمه
        مدت
 
 
 
د) ليست مهارتهاي عملي:
ه)ليست گواهينامه هاي دريافتي:
و)معرفين:سه نفرازكساني كه شما را كاملا شناخته وهيچگونه نسبت فاميلي با جنابعالي ندارند
راذكر نماييد.
نام ونام خانوادگي
شغل
ميزان تحصيلات
سابقه اشنايي
ادرس محل كاريا سكونت
تلفن تماس                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاريخ تكميل :                امضا تكميل كننده:                     امضا مدير واحد اداري:
 
 
تاسيسات:
عنوان
شرح
مشخصات فنى
هزينه (هزار ريال)
برق رسانى
2كنتر
تك فاز
120000
آب رسانى
كنتروپمپ
توان20مترى
120000
سوخت رسانى
گاز
كنترگازى
200000
وسايل سرمايش وگرمايش
بخارى
گازى
8000000
وسايل حفاظتى و ايمنى
دزدگير
برقى
6000000
ساير:
-
-
-
 
جمع كل:
1840000
 
 
 
 
 
 
 
 
محاسبه نقطه سربه سر:
شرح هزينه
هزينه متغير
هزينه ثابت
هزينه كل
مواد اوليه وبسته بندى
18636000
100
-
-
18636000
حقوق ودستمزد
3297000
35
6123000
65
942000
هزينه انرژى(اب.برق.سوخت)
408000
80
102000
20
510000
تعميرات ونگهدارى
780320
80
195080
20
975400
استهلاك
 
-
791400
100
791400
ادارى وفروش
2012140
100
-
-
2012140
استهلاك قبل از بهره بردارى
-
-
30805540
100
30805540
هزينه تسهيلات مالى
-
-
1060700
100
1060700
بيمه كارخانه
-
-
4024280
100
4024280
پيش بينى نشده
855115920
85
25151750
15
11067670
جمع زينه هاى توليدى
1095998400
-
355610610
-
70825130
 
=100*هزينه ثابت/(هزينه متغير)-(فروش كل)=درصد در نقطه سر به سر
307=100*355610610/1095998400-1276000
چگونگى جذب سرمايه :
ما با گرفتن وام از بانك ها و همچنين وامى كه به يك كارافرين تعلق مى گيرد وكمك خانواده هاى خود قصد داريم اين سرمايه را كسب كرده وكار خود را راه اندازى كنيم0
 
شرح
سهم متقاضى
جمع
سرمايه ثابت
سرمايه درگردش
جمع كل سرمايه گذارى
12810000
450000
12855000
12810000
405000
12855000
 
برآورد سرمايه درگردش:
عنوان
شرح
مبلغ (هزارريال)
مواد اوليه وبسته بندى
2ماه مواد اوليه وبسته بندى
150000
حقوق ودستمزد
2ماه هزينه هاى حقوق ودستمزد
1340000
تنخواه گردان
15روز،هزينه هاى اب ،برق،سوخت، تعميرات
2550000
 
جمع كل:
41840000
 
مواد اوليه وبسته بندى:
 
 
رديف
 
نام مواد اوليه و
مشخصات فنى
محل تامين
 
 
 
مصرف سالانه
 
 
 
واحد
 
هزينه واحد
 
 
هزينه كل
 
(هزار ريال)
 
 
داخل
كشور
 
خارج
كشور
 
ريالى
 
 
ارزى
 
1-
2-
3-
 
Cdخام
كاغذ a4و...
جوهر پرينتر
*
*
*
-
-
-
1000
3
520
عدد
بسته
عدد
1000
38000
25000
-
-
-
1000000
273600
13000000
 
آب برق وسوخت مصرفى:
شرح
 
واحد
 
مصرف روزانه
 
مصرف سالانه
 
هزينه واحد
      (ريال)
هزينه كل
(هزار ريال)
اب مصرفى
ليتر
1مترمكعب
360مترمكعب
10000
36000
برق مصرفى
وات
20وات
720وات
10000
7200000
 
 
جمع كل:
756000
 
 
 
 
 
 
برآورد هزينه تعميرات ونگهدارى:
شرح
ارزش دارايى(ريال)
درصد
هزينه تعميرات سالانه(ريال)
ماشين الات وتجهيزات
13100000
5
655000
تاسيسات
2040000
10
20400
 
جمع كل
675400
 
     هزينه قبل از بهره بردارى:
شرح
مبلغ(ريال)
هزينه تهيه طرح،مشاوره، اخذ مجوز،حق ثبت قراردادهاى بانكى(4%هزينه هاى سرمايه اى)
512400
هزينه هاى راه اندازى وتوليدازمايشى
(15روزهزينه هاى اب وبرق وسوخت ،مواد اوليه،حقوق ودستمزد)
6903000
هزينه اموزش نيروى انسانى(2درصد كل حقوق سالانه)
 
1884000
جمع كل
30805540
 
 


Label
نظرات در مورد:كارآفريني ماشين چاپ

نام شما:
نظر شما:
افزودن نظرورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک