$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

پزشکی و بهداشت > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 پزشكي و بهداشت - پروژه
فهرست مطالب: تعيين و مقايسه ميزان بهبودي و عود در گروههاي تحت مطالعه به تفكيك روش درماني (شيمي‌درماني داخل مثانه‌اي، توأم درماني داخل مثانه‌اي، BCG تراپي داخل مثانه‌اي )

تاریخ ایجاد 1389/04/22    تعدادبرگ: 170   قیمت: 17000 تومان   حجم فایل:1604 kb  تعدادمشاهده  2804

 • چكيده ‌
 • مقدمه
 • سرطان مثانه
 • مختصري از آناتومي و جنين شناسي مثانه ‌
 • UVJ و تريگون 
 • خونگيري و عصب‌دهي مثانه ‌
 • جنين شناسي ‌
 • زيست شناسي پايه و باليني ‌
 • بوم‌شناسي ‌
 • شيوع و بروز – جنس و نژاد ‌
 • مرگ و مير – جنس و نژاد ‌
 • سن
 • تغييرات منطقه اي وملي
 • اطلاعات كالبد شكافي
 • سبب شناسي و فاكتورهاي خطر
 • زيست شناسي پايه
 • سرطان زاها ‌
 • ژنهاي سركوب كننده تومور ‌
 • P53   
 • Rb gene، محصولات آن و p15 ,p16
 • Amplification & over expression
 • مواجهات شغلي
 • مصرف سيگار
 • نوشيدن قهوه و چاي
 • سوء مصرف ضد دردها 
 • شيرين كننده هاي مصنوعي 
 • سيستيت مزمن و ساير عفونتها ‌
 • اشعه درماني لگني 
 • سيكلوفسفاميد 
 • متابوليتهاي تريپتوفان 
 • توارث
 • آسيب شناسي
 • اروتليوم طبيعي مثانه
 • هيپرپلازي اپي تليال و متاپلازي 
 •  ديس‌پلازي اروتليال
 • اختلالات پروليفراتيو پره نئوپلازي 
 • ديس‌پلازي ‌
 • Inverted Papilloma
 • آدنوم نفروژنيك 
 • لكوپلاكي مثانه 
 • كارسينوم اروتليال
 • كارسينوم اين سايتو CIS ‌( شكل 2 )
 • TCC كارسينوم سلول ترانزيشنال ( شكل 4و3 )
 • ساختمان تومور ‌
 • گريد تومور ‌
 • المانهاي متاپلاستيك
 • SCC سرطان با سلول سنگفرشي
 • سبب شناسي
 • بافت شناسي ‌
 • آدنوكارسينوم ‌
 • آدنوكارسينوم اوليه مثانه 
 • كارسينوم اوراكال ‌
 • آدنوكارسينوم متاستاتيك ‌
 • منشاء و الگوهاي انتشار TCC 
 • منشاء چند كانوني 
 • الگوهاي انتشار ‌
 • آسيب شناسي بافتي و ارتباطات باليني 
 • انتشار متاستاتيك ‌
 • انتشار لنفاتيك 
 • انتشار عروقي ‌
 • كاشته شدن 
 • سير طبيعي ‌
 • نشانگرهاي پيش آگهي 
 • معيارهاي باليني و آسيب شناسي سرطان سطحي مثانه ‌
 • معيارهاي آزمايشگاهي
 • A,B,H  و آنتي ژنهاي ديگر گروه خوني
 • ساير آنتي ژنهاي همراه تومور ‌
 • ملكولهاي چسبندي سلولي و ماتريكس خارج سلولي ‌
 • فاكتورهاي رشد و گيرنده هاي آنها
 • اختلالات كروموزومي و ژنيتيك 
 • نشانگرهاي پروليفراسيون ‌
 • تشخيص
 • علائم و نشانه ها 
 • سيتولوژي ميكروسكپي مرسوم 
 • فلوسيتومتري ‌
 • تجزيه و تحليل تصويري ‌
 • جمع‌آوري نمونه ‌
 • كشف زود رس 
 • غربالگري در سرطان مثانه ‌
 • مطالعات گزارش شده
 • تلومرازه
 • غربالگري جمعيت هاي مواجه با كارسينوژنهاي مفروض 
 • اوروگرافي ترشحي 
 • سيستوسكپي
 •  رزكسيون تومورهاي مثانه ‌ (2)
 • بيوپسي هاي مخاطي از نواحي انتخاب شده ‌
 • استيج بندي Staging (67و2)
 • اهداف Staging
 • تومور سطحي در مقابل تومور انفيلتران ‌
 • تومورهاي موضعي در مقابل گسترش موضعي يا دوردست
 • تستهاي Staging 
 • توموگرافي كامپيوتري
 • اولتراسونوگرافي ‌
 • لنفاد نكتومي ‌
 • راديوگرافي و CT-Scan قفسة سينه ‌
 • اسكن استخوان ‌
 • سيستم هاي استيج بندي 
 • درمان سرطان مثانه سطحي ( Stage Ta , TI )
 • TUR يا فولگوراسيون ‌
 • مشتقات هماتوپورفيرين ‌
 • ليزر درماني ‌
 • درمان با فشار هيدروستاتيك ‌
 • درمان فتوديناميك
 • سيستكتومي‌در تومور سطحي
 • درمانهاي كمكي و متفرقه براي سرطان مثانه سطحي ‌
 • اشعه درماني 
 • پيشگيري شيميايي
 • ويتامين ها
 • شيمي‌درماني داخل مثانه‌اي
 • اصول كموتراپي و ايمونوتراپي داخل مثانه‌اي ‌
 • اهداف ‌
 • داروي انتخابي 
 • ساير اصول كموتراپي 
 • تيوتپا ( Trithylen Thiophosphoramide ( Thiotepa )
 • ميتومايسين C
 • آدريامايسين Doxotubicin 
 • اپي روبيسين Epirubicin 
 • مقايسه عوامل كموتراپي داخل مثانه‌اي ‌
 • عوارض كموتراپي داخل مثانه‌اي 
 • تيوتپا ‌
 • ميتومايسين C 
 • دوكسوروبيسين HCL يا آدريامايسين 
 • درمان توأم
 • _ شيمي‌درماني توأم
 • _ شيمي‌درماني و BCG تراپي توأم
 • تزريق بالافاصلة مواد شيمي‌درماني بعد از TUR تومور
 • خلاصه ‌
 • عوارض تيوتپا 
 • عوارض ميتومايسين C 
 • عوارض اپي روبيسين دوكسوروبيسين و اپوديل 
 • درمان بيولوژيك
 • BCG داخل مثانه‌اي ‌
 • BCG تراپي
 • BCG چيست ؟
 • زمان استفاده از BCG
 • آماده نمودن BCG و روش كار
 • مكانيسم اثر BCG 
 • موارد مصرف BCG
 • دوز BCG و انواع آن
 • پروتكل درماني
 • كنترانديكاسيون هاي BCG درماني
 • عوارض BCG تراپي
 • اين عوارض عبارتند از ‌
 • سيستيت
 • هماچوري
 • راكسيون هاي ماژور
 • پروستاتيت گرانولوماتوز
 • عفونت هاي سيستميك ( پنوماتيت و هپاتيت )
 • واكنش هاي آلرژيك ( Allergic Reactions‌)
 • آبسه ( Abscess )
 • انسداد حالب
 • نادر (115)
 • ساير ايمونوتراپي ها
 • انترفرون
 • Bropiramine
 • هموسيانين Keyhole – Limpet
 • درمان ادجوان در كانسرهاي سطحي ‌نتايج ‌
 • پيگيري و ارزيابي سيستم فوقاني 
 • فصل دوم - مروري بر تحقيقات گذشته
 • فصل سوم -  روش تحقيق ومواد
 • ضرورت انجام تحقيق
 • اهداف مطالعه 
 • هدف اصلي 
 • اهداف فرعي 
 • فرضيات 
 • نوع مطالعه 
 • روش انجام مطالعه 
 • ابزار مطالعه 
 • جدول متغيرها 
 • فصل چهارم - نتايج تحقيق
 • فصل پنجم -   بحث ،‌نتيجه گيري و پيشنهادات
 • بحث 
 • نتيجه‌گيري
 • پيشنهادات 
 • Abstract
 • References
 • «پرسشنامه»


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک