$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

کشاورزی و دامپروری > پايان نامه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 كشاورزي و دامپروري - پروژه
فهرست مطالب: تأثير استرس تاريكي و سرما روي برخي پارامترهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي يونجه و خارشتر

تاریخ ایجاد 1390/02/20    تعدادبرگ: 70   قیمت: 7000 تومان   حجم فایل:7614 kb  تعدادمشاهده  2469

 • چکیده 1
 • فصل اول
 • 1،1- استرس 3
 • 1،2- تنش دما 3
 • 1،3- استرس دما 4
 • 1،4- تغییرات فیزیولوژیکی و بیو شیمیایی گیاه در پاسخ به سرما 5
 • 1،4،1- اثر استرس سرما بر فعالیت پروتئین ها 5
 • 1،4،2- اثر اسرس سرما روی میزان قندهای محلول و نشاسته 5
 • 1،4،3- تغییر غشاها و پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی 6
 • 1،4،4- اثر استرس سرما بر انباشت پرولین 6
 • 1،4،5- اثر استرس سرما بر کاهش محتوای نسبی آب (RWC) 7
 • 1،4،6- اثر استرس سرما بر تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) 7
 • 1،4،7- اثر استرس سرما بر تغییر بیان ژنها 8
 • معرفی گیاه خارشتر 9
 • معرفی گیاه یونجه 1
 • فصل دوم : مواد و روشها
 • 2،الف) شرایط و نحوه ی کشت دانه های گیاه یونجه 11
 • 2،ب) شرایط و نحوه ی کاشت دانه های گیاه خارشتر 11
 • 2،ج) اعمال تیمارها 12
 • 2،د) سنجش فاکتورهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی 12
 • 2،د) 1- اندازه گیری میزان پروتئین های محلول ریشه و اندام هوایی 12
 • 2،د) 2- تعیین میزان قندهای محلول ریشه و اندام هوایی 13
 • 2،د) 3- تعیین میزان مالون دی آلدهید (MDA) 14
 • 2،د) 4- تعیین میزان رنگیزه های فتوسنتزی 14
 • 2،د) 5- تعیین میزان پرولین اندام هوایی و ریشه 15
 • 2،د) 6- تعیین محتوای نسبی آب (RWC) اندام هوایی 15
 • 2،د) 7- تهیه عصاره ی گیاهی برای اندازه گیری فعالیت آنزیم ها 15
 • 2،د) 8- اندازه گیری فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز ریشه و اندام هوایی 16
 • 2،د) 9- اندازه گیری فعالیت آنزیم گایاکل پراکسیداز (GRX) 16
 • 2،د) 1- اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) 17
 • 2،د) 11- الکتروفورز پروتئین با SDS – PAGE 17
 • 2،د) 12- دستگاه الکتروفورز 22
 • 2،د) 13- بررسی باندهای پروتئینی 22
 • 2،د) 14- آنالیز آماری 22
 • فصل سوم : نتایج
 • 3،1- پروتئین های محلول کل 23
 • 3،2- تغییر میزان قندهای محلول 27
 • 3،3- تغییر میزان نشاسته 3
 • 3،4- تغییر میزان مالون دی آلدهید (MDA) 32
 • 3،5- تغییر میزان رنگیزه های فتوسنتزی 34
 • 3،6- تغییر میزان پرولین 36
 • 3،7- تغییر محتوای نسبی آب (RWC) 38
 • 3،8- تغییر فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز (APX) 39
 • 3،9- تغییر فعالیت آنزیم گایاکل پراکسیداز (GPX) 41
 • 3،1- تغییر فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT) 43
 • 3،11- تغییر طول اندام هوایی و ریشه 45
 • 3،12- نسبت طول اندام هوایی 47
 • 3،13- الکتروفورز پروتئین 48
 • فصل چهارم : بحث 51
 • فصل پنجم :پیشنهادات 57
 • فصل ششم: پیوست ها. 58
 • فصل هفتم: فهرست منابع 63
 • فهرست شکل ها
 • شکل 1- الکتروفورز ژل (SDS – PAGE) پروتئین های اندام هوایی و ریشه خارشتر 49
 • شکل 2- الکتروفورز ژل (SDS – PAGE) پروتئین های اندام هوایی و ریشه یونجه 5
 • فهرست نمودارها
 • نمودار 1- تغییرات میزان پروتئین های کل ریشه های یونجه و خارشتر 23
 • نمودار 2- تغییرات میزان پروتئین های کل اندام هوایی یونجه و خارشتر 24
 • نمودار 3- تغییرات میزان پروتئین های محلول کل در دانه گیاهان یونجه و خارشتر 24
 • نمودار 4- تغییرات میزان پروتئین های محلول کل در ریشه های گیاهان یونجه و خارشتر 25
 • نمودار 5- تغییرات میزان پروتئین های محلول کل در ریشه های یونجه و خارشتر 26
 • نمودار 6- تغییرات میزان قندهای محلول کل در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر 27
 • نمودار 7- تغییرات میزان قندهای محلول کل در اندام هوایی یونجه و خارشتر 28
 • نمودار 8- تغییرات میزان قندهای محلول کل در دانه های گیاهان یونجه و خارشتر 29
 • نمودار 9- تغییرات میزان نشاسته در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر  3
 • نمودار 1- تغییرات میزان نشاسته در اندام هوایی گیاهان یونجه و خارشتر 31
 • نمودار 11- تغییرات میزان MDA در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر 32
 • نمودار 12- تغییرات میزان MDA در اندام هوایی گیاهان یونجه و خارشتر 33
 • نمودار 13- تغییرات میزان کلروفیل a در برگهای گیاهان یونجه و خارشتر 34
 • نمودار 14- تغییرات میزان کلروفیل b در برگهای گیاهان یونجه و خارشتر 35
 • نمودار 15- تغییرات میزان کاروتنوئید در برگهای گیاهان یونجه و خارشتر 35
 • نمودار 16- تغییرات میزان پرولین در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر 36
 • نمودار 17- تغییرات میزان پرولین در اندام هوایی گیاهان یونجه و خارشتر 37
 • نمودار 18- تغییرات محتوای نسبی آب در گیاهان یونجه و خارشتر 38
 • نمودار 19- تغییرات میزان فعالیت APX در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر 39
 • نمودار 2- تغییرات میزان فعالیت APX در اندام هوایی گیاهان یونجه و خارشتر 4
 • نمودار 21- تغییرات میزان فعالیت GPX در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر 41
 • نمودار 22- تغییرات میزان فعالیت GPX در اندام هوایی گیاهان یونجه و خارشتر 42
 • نمودار 23- تغییرات میزان فعالیت CAT در ریشه گیاهان یونجه و خارشتر 43
 • نمودار 24- تغییرات میزان فعالیت CAT در اندام هوایی گیاهان یونجه و خارشتر 44
 • نمودار 25- تغییرات طول ریشه در گیاهان یونجه و خارشتر 45
 • نمودار 26- تغییرات طول اندام هوایی در گیاهان یونجه و خارشتر 46
 • نمودار 27- تغییرات نسبت طول اندام هوایی به ریشه در گیاهان یونجه و خارشتر 47


Label
مقالات مرتبط


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک