$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پروژه

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

لیست پروژه و پایان نامه های جدید

دانلود نرم افزار حسابداری حسابدار سیستم یکپارچه مدیریت مالی و حسابداری دوبل تولیدی صنعتی

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

PDFiran.com

بزرگترین سایت دانلود پروژه ها و مقالات دانشجویی

 پربازدیدترین مقالات

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسي فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي موثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت

تاریخ ایجاد 1389/04/31    تعدادبرگ: 87   قیمت: 7500 تومان   حجم فایل:323 kb  تعدادمشاهده  3269

 
بررسي فناوري اطلاعات در برنامه هاي آموزشي و بررسي روش هاي موثر كاربرد رايانه در ايجاد و رشد خلاقيت 
چكيده
مقدمه
فصل اول   کليات
ـ موضوع ۱    ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق۱
ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق     ۱
ـ روش ﺗﺤﻘﻴق۱
ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق٢
ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق     ٢
ـ مفاﻫﻴﻢ کلی٦ 
فصل دوم   مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق
ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ    ٨
ـ برخی از نتايج تحقيق بين المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش      ۱٠
ـ استراتژی آموزش الکترونيکی در کشورهای اروپايی    ۱٣
ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران ۱٤
ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پيشرفت تحصيلی ۱٨
ـ رابطه خلاقيت و نبوغ با بيماريهای روانی   ۱٩
ـ خلاقيت در سطح اجتماعی٢٠
ـ دانش٢۱ 
فصل سوم   مزايا و محدوديت های سيستم های رايانه
ـ رايانه ماشين دلهره آور     ٢٣
ـ محدوديت های رايانه٢٥
ـ آموزش برنامه ای     ٢٦
ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای   ٢٧
ـ نتايج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای ٢٨
ـ ماشين آموزشی ٢٩
ـ آموزش به کمک رايانه      ٣۱
ـ مزايای آموزش رايانه ای     ٣٦
ـ زمينه های تسهيل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش٣٨
ـ يادگيری راهی به سوی پرکردن شکاف ديجيتالی     ٣٩
 
فصل چهارم   داده های آماری
ـ ابزار جمع آوری ٥٩
ـ روش جمع آوری اطلاعات ٥٩
ـ يافته های تحقيق٥٩
ـ جدول شماره ۱ ٦٠
ـ نمودار شماره ۱   ٦۱    
ـ جدول شماره ٢   ٦٢    
ـ نمودار شماره ٢ ٦٣
ـ جدول شماره ٣ ٦٤
ـ نمودار شماره ٣ ٦٥
ـ جدول شماره ٤   ٦٦
ـ نمودار شماره ٤ ٦٧
ـ جدول کل   ٦٨
ـ نمودار کل ٦٩
فصل پنجم   وارسی فرضيات و نتيجه گيری
ـ تجزيه و تحليل يافته ها     ٧٠
ـ نتيجه گيری      ٧٠
فصل ششم   اراﺋﻪ پيشنهادها و راهکارها
ـ فيلتر کردن راهی برای ايجاد محيط سالم در اينترنت ٧٤
ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اينترنت ٧٩
ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهينه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش ٨٢
ـ آموزش الکترونيکی برای معلمان٨٧
ـ ديدگاه آرمانی   ٨٩
ـ توصيه ها   ٩٠
ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رايانه ای     ٩۱
ـ شرايط اجرايی   ٩٣
٭ منابع
٭ پيوست هاLabel
مقالات مرتبط

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک