$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پايان نامه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي در افزايش سلامت روان شناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين مدرسه

تاریخ ایجاد 1389/04/29    تعدادبرگ: 150   قیمت: 15000 تومان   حجم فایل:675 kb  تعدادمشاهده  5262

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي در افزايش سلامت روان شناختي دانش آموزان مراجعه كننده به مشاورين مدرسه
فصل اول- مسأله مورد بررسي
1-1- مقدمه
1-2- بيان مسأله
1-3- ضرورت و اهميت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف كلي
1-4-2- اهداف جزئيهدف هاي جزئي اين پژوهش عبارتند از     
1-5- فرضيه هاي پژوهش
1-6- تعريف مفهومي و عملياتي متغيرها
1-6-1- سلامت روانشناختي
1-6-2- شيوه هاي حل مساله
1-6-3- شيوه هاي حل تعا رض بين فردي
1-6-3- مهارت جرأت ورزي
فصل دوم - پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري
2-1- مفهوم سلامت
2-2- ابعاد سلامت
2-3-1-1- مؤلفه هاي حل مسأله
2-3-1-2- راهبردهاي مقابله اي
2-3-1-3- سبکهای حل مساً له
2-3-1-4- نقص در حل مسأله و بروز مشکلات روانشناختی در افراد
2-3-2- حل تعارض بین فردی
2-3-2-1- تعریف و ماهیت تعارض
2-3-2-2- انواع تعارض
-         2-3-2-3- منابع تعارض
2-3-2-4- سبک های حل تعارض
2-3-2-5- روشهای پیشگیری و مهار تعارض ها
2-3-3- جرأت ورزی یا ابزار وجود
2-3-3-1- تعریف جرأت ورزی
2-3-3-2- اثر بخشی جرات آموزی در کنترل مشکلات روانشناختی
2-3-3--3 کارکردهای جرأت ورزی
2-3-3-4- سبک های پاسخدهی افراد
2-3-3-5- انواع جرأت ورزی
2-3-3-6- مؤ لفه های جرأت ورزی ،افراد بایستی بر چهار مؤلفه ابراز وجود
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور     
فصل سوم- روش شناسي تحقيق
3-1- روش تحقیق 
3-2- متغیرهای مستقل و وابسته
3-3- جامعه آماری
-4-4نمونه و روش نمونه گیری
1-     5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات
3-5-1- مقیاس SCL-90-R
الف) معرفی مقیاس
ب) شواهد مربوط به روايي واعتبار مقياس
3-5-2- مقیاس شیوه حل مسأله
3-5-3- مقیاس نسخه دوم شیوۀ مقابله با تعارض رحیم (راسی- II)
3-5-4- مقیاس جرأتمندی جرابک
3-5-5- دستورالعمل و برنامۀ آموزش مهارت های ارتباطی
روش جمع آموری اطلاعات   
فصل چهارم - يافته هاي تحقيق
4-1- فراوانی گروه ها
جدول 4-1- جدول فراوانی گروه آزمایش و کنترل
4-2-تحلیل نتایج بر اساس فرضیه های تحقیق
الف)آمار توصیفی
جدول 4-2- میانگین ،انحراف استاندارد، دامنه ،حداقل و حداکثر نمرات آزمودنیها در پیش آزمون
جدول 4-3- میانگین ، انحراف معیار ، دامنه ، حداقل وحداکثر نمرات آزمودنی ها در پس آزمودن
جدول 4-4- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون مقیاس شیوه حل مسأله
جدول 4-5- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون شیوۀ حل مسأله
جدول 4-6 نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
جدول 4-7- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه جرأتمندی جرابک
جدول 4-8- نمرات آزمودنی ها در پیش آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم
جدول 4-9- نمرات آزمودنی ها در پس آزمون پرسشنامه حل تعارض رحیم
ب) آمار استنباطی
جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه ؛ متغیر وابستهسلامت روانی
جدول 4-11 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابسته     شیوه حل تعارض سازنده
جدول 4-12 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛متغیر وابستهشیوه حل تعارض غیر سازنده
جدول شماره 4-13 نتایج تحلیل کواریانس یکطرفه؛ متغیر وابستهحل مسأله سازنده
جدول4-14 نتایج تحلیل کوواریانس یکطرفه؛ متغیر وابسته     جرأت ورزی
جدول 4-15 نتایج آزمون tبرای مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی در سلامت روانشناختی دو گروه راهنمایی و متوسطه
فصل پنجم - بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و بررسی در مورد یافته های تحقیق
5-2- محدودیت های پژوهش
5-3- پیشنهادات
آزمون SCL-90
منابع مورد استفادهLabel
مقالات مرتبط
تعیین میزان اثربخشی روش آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان
تعیین میزان اثربخشی روش آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانبازان
اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانباز
اثربخشی آموزش دلگرم سازی شوانکر بر سلامت روانی و رضایت زناشویی همسران جانباز
بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان علاقه مند به موسیقی پاپ و علاقمند به موسیقی راک
بررسی مقایسه سلامت روانی دانشجویان علاقه مند به موسیقی پاپ و علاقمند به موسیقی راک
بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق ، اثرات سوء و راه های پیشگیری و درمان طلاق
بررسی علل و عوامل جامعه شناختی و روان شناختی طلاق ، اثرات سوء و راه های پیشگیری و درمان طلاق
بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان
بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان
بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا
بررسی رابطه سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا
بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان
بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان
تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي
تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي
بررسي اثر بخشي مداخلات رواني - تربيتي بر هوش هيجاني و سلامت روان دانش آموزان
بررسي اثر بخشي مداخلات رواني - تربيتي بر هوش هيجاني و سلامت روان دانش آموزان
مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 سال
مقايسه سلامت رواني زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سني 35 سال

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک