$('#s1').cycle('fade');
  جستجو

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

 صفحه نخست  |  راهنمای فروشگاه  |  تماس با ما  |نحوه خرید  |  سبد خرید   |        ثبت شده در سايت ساماندهي كشور

روانشناسی و علوم تربیتی > پروژه

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

Bank Sepah:5892-1010-5735-6012

Email: dociran.pdfiran@gmail.com

09153255543  عالم زاده

 
 
 روانشناسي و علوم تربيتي -پروژه WORD
فهرست مطالب: بررسي و مشاهده عملكرد كودكان عادي و عقب مانده ذهني در اجام الگوهاي ترسيمي بر اساس آزمونهاي گودايناف و شكل A بندر - گشتالت

تاریخ ایجاد 1391/01/12    تعدادبرگ: 140   قیمت: 13000 تومان   حجم فایل:498 kb  تعدادمشاهده  4259

بررسي و مشاهده عملكرد كودكان عادي و عقب مانده ذهني در اجام الگوهاي ترسيمي بر اساس آزمونهاي گودايناف و شكل A بندر - گشتالت

 • فصل اول:" کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • سوالات تحقیق
 • بیان فرضیه
 • اهداف تحقیق
 • تعاریف عملیاتی
 • ضرورت واهمیت تحقیق
 • فصل دوم: پیشینه وادبیات تحقیق
 • ارزشیابی شخصیت کودکان براساس آزمونهای ترسیمی
 • مراحل تحول نقاشی
 • نقاشی و فرافکنی
 •  عقب ماندگی ذهنی
 • معنا و مفهوم عقب ماندگی ذهنی
 • تعریف روان شناختی عقب ماندگی ذهنی
 • اختلال در رفتار سازشی یا انطباقی حد اقل در یکی از زمینه های زیر است   
 • توزیع فراوانی عقب مانده ذهنی
 • نقاشی های فرافکنی
 • سوابق تاریخی و تدوین
 • فرضیه های تصویر ذهنی از بدن
 • نقاشی سالم
 • روابط مثبت شخص   
 • باز بودن
 • امنیت و اعتماد به نفس
 • عزت نفس
 • ثبات و نظم
 • هویت جنسی
 • تفسیر ساختار و شکل
 • اندازه
 • ویژگیهای خطوط
 • سایه زدن   
 • تحریف
 • نقاشیهای رنگی
 • فرضیه های تایید نشده
 • نقیصه عصب شناختی
 • ا زمون خانه – درخت – آ دم
 • نقاشیهای خانواده   
 • آسیب شناسی عضوی مغز و آزمون بندر گشتالت
 • معرفی آزمون
 • فرایندهای موثر در بازنگاری طرح ها
 • ادراک بصری
 • آزمون دیداری – حرکتی بندر گشتالت
 • -ویژگی های محرک تصویری   
 • ویژگی های آزمودنی
 • خطاهای ترسیم
 • 1- تحریف
 • - چرخش
 • 3- ساده کردن
 •  در هم شکستن یا تقسیم شکل
 • 5- تداخل یا جداسازی
 •  ناتوانی در بستن شکل ها
 • -آرایش شکل و انجام کارها ی اضافی تزئینی برروی آن
 • ارتباط دست نويسي با حس حركت در دانش آموزان كم توان ذهني
 • هدف  
 • روش
 • یافته ها 
 • مقدمه
 • روش
 • جامعه نمونه و روش نمونه گیری
 • بزار
 • الف.متن دست نویسی
 • ب.چک لیست دست نویسی
 • روایی 
 • پایانی  
 • پ. آزمون حس حرکت بن بو
 • روایی  
 • روش اجرا
 • یافته ها
 • جدول1- شاخصهای آماری آزمونهای دست نویسی وحس حرکت بر حسب جنسیت
 • جدول 2- شاخصهای آماری وآزمونهای مختلف برای میانگین نمرات حس حرکت در پایه های مختلف
 • جدول 2 با استفاده ازآزمون کروسکال والیس برای میانگین نمرات حس حرکت در پایه های مختلف نشان می دهد که بین میانگین حس حرکت در پایه های اول تاپنجم اختلاف معنی دار وجود ندارد(554/0 = P ).
 • جدول 3- ضرایب همبستگی اسپیرمن حس حرکت با پایه تحصیلی ،سن ،سرعت دست نویسی ،نمره
 • جدول 4- ضرایب همبستگی اسپیرمن حس حرکت با 12پرسش چک لیست دست نویسی (H1 تا H12)
 • بحث و نتیجه گیری
 • رابطه يكپارچه بينايي – حركتي با دست نويسي در دانش آموزان كم توان ذهني
 • مقدمه
 • روش
 • جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار
 • الف. متن دست نویسی
 • ب. چک لیست دست نویسی
 • روش اجرا
 • یافته ها
 • جدول 1- تحلیل واریانس دو متغییری مربوط به آثا ر اصلی و تعاملی پایه تحصیلی وجنس در نمرات دست نویسی
 • جدول 2 با استفاده از تحلیل وار یانس دو متغیری نشانمی دهد متغییر پایه تحصیلی تفاوت معنا داری (007/0>P ) در نمرات یکپارچگی بینای-حرکتی
 • جدول 3 با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین دست نویسی و یکپارچگی بینایی – حرکتی
 • ارتباط معنادار وجود دارد (472/0= r و 0001/0>p ).
 • جدول 3- جدول ضرایب همبستگی یکپارچگی بینای-حرکتی با دست نویسی وبا سوالات چک لیست دست نویسی
 • جدول 4- انواع مشکلات دست نویسی در دانش آموزان کم توان ذهنی شهرری به ترتیب شیوع
 • بحث و نتیجه گیری
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • جامعه آماری در روش جمع آوری اطلاعات .
 • ابزار تحقیق
 • فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 • معرفی مورد و کیسهای تحقیق   
 • ارزیابی رفتاری آزمودنی
 • تغییر نقاشی آدمک مریم صالحی
 •  تفسیر نقاشی خانواده
 • مشخصات فردی نفر دوم
 • ارزیابی رفتاری آزمودنی
 •  تفسیر نقاشی آدمک گلداره
 •  نقاشی خانواده
 • در ترسیم نقاشی آزاد گلداره
 •  تفسیر ترسیم خانواده ( نقاشی )
 • تفسیر ترسیم آدمک
 • شرح حال کیس مورد نظر
 •  ارزیابی رفتار فرشته
 • تفسیر ترسیم آدمک
 • تفسیر ترسیم درخت و خانه و خانواده
 •  شرح حال کیس دوم
 • ارزیابی شخصیت فرشته سبز علی جماعت
 •  تفسیر نقاشی آدمک فرشته سبز علی جماعت
 • تفسیر ترسیم نقاشی خانه وخانواده
 • شرح حال کیس سوم
 • ارزیابی شخصیت زینب
 • تفسیر نقاشی آدمک زینب
 •  تفسیر نقاشی خانواده
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • بحث ونتیجه گیری
 • پیشهادات
 •  محدودیت ها
 • منابع


Label
مقالات مرتبط
بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )
بررسی مقایسه سطح اضطراب معلمان کودکان عادی و معلمان کودکان استثنایی ( عقب مانده ذهنی )
بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی
بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی
بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی
بررسی مشکلات روانی والدین با کودک عقب مانده ذهنی با والدین با کودک عادی
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و ماداران داراي فرزند عادي
مقايسه باورهاي غير منطقي در بين مادران داراي فرزند عقب مانده و ماداران داراي فرزند عادي
مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي حدود سني 4-5 ساله در مهد كودك
مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي حدود سني 4-5 ساله در مهد كودك
بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روان شناختي والدين كودكان عادي و كودكان مرزي 12-7 ساله
بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روان شناختي والدين كودكان عادي و كودكان مرزي 12-7 ساله
بررسي عملكرد در الگوهاي ترسيمي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
بررسي عملكرد در الگوهاي ترسيمي در كودكان عادي و عقب مانده ذهني
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
بررسي تفاوت سبك اسنادي كودك عادي و كودك عقب مانده ذهني
مقایسه میزان بهره هوشی دختران و پسران ابتدایی از طریق آزمون آدمک گودیناف
مقایسه میزان بهره هوشی دختران و پسران ابتدایی از طریق آزمون آدمک گودیناف

 کلمات کلیدی


ورود به سايت | ثبت نام كاربر


صفحه نخست | تماس با ما
تمامی حقوق این سایت سایت متعلق به سایت DocIran.COM می باشد
طراحی شده توسط فراتک